Προμήθειες - 159486-2016

11/05/2016    S90    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια λευκού χαρτιού A4 80g TCF (ελεύθερο από χλώριο) για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/S 090-159486

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
service du courrier officiel
Υπόψη: Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032650

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια λευκού χαρτιού A4 80g TCF (ελεύθερο από χλώριο) για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Λουξεμβούργο.

Κωδικός NUTS LU

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 4
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια λευκού χαρτιού A4 80g TCF (ελεύθερο από χλώριο) για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

30197642, 30197630

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
1 800 παλέτες λευκού χαρτιού TCF (ελεύθερο από χλώριο) 80g για 4 έτη, ήτοι 450 παλέτες λευκού χαρτιού TCF 80g ανά έτος. Κάθε παλέτα περιέχει 100 000 φύλλα χαρτιού τύπου Α4. Οι εν λόγω ποσότητες δίδονται ενδεικτικά εκ μέρους του Δικαστηρίου. Οι προς παραγγελία ποσότητες μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του θεσμικού οργάνου.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Τα οφειλόμενα ποσά εξοφλούνται εντός περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής, Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβασιακές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία αποστολής της αίτησης πληρωμής.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αρκετή χρηματοοικονομική ικανότητα ώστε να του επιτρέπεται η εκτέλεση της σύμβασης στο πλαίσιο του σεβασμού των συμβατικών διατάξεων. Εάν μετά από την εξέταση των παρεχόμενων πληροφοριών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου ή εάν η τελευταία αποδεικνύεται σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά μπορεί να μη γίνει δεκτή χωρίς ο υποψήφιος να μπορεί να απαιτήσει οιαδήποτε χρηματική αποζημίωση.
Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, η οποία θα αξιολογηθεί βάσει των ακολούθων:
— μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ίσος με ή ανώτερος από 300 000 EUR κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη.
Η εν λόγω ικανότητα θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα:
— αντίγραφο των ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των εξωτερικών ελεγκτών, εάν διατίθενται, σχετικά με τα εν λόγω οικονομικά έτη. Εάν, για εύλογη αιτία, η οποία τεκμηριώνεται με αποδεικτικά έγγραφα, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ετήσιο αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αξιολογείται επαληθεύεται στις διαδικασίες κατακύρωσης δημόσιων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα, την εμπειρία και την αξιοπιστία τους.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει εάν οι οντότητες στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να καταφύγει ο οικονομικός φορέας και οι προβλεπόμενοι υπεργολάβοι —η υπεργολαβία αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος της σύμβασης— πληρούν τα εν ισχύι κριτήρια επιλογής.
Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο ικανότητας που συνίσταται στα εξής:
— διάθεση επαρκών ανθρώπινων πόρων και τεχνικών μέσων για την πραγματοποίηση των παραδόσεων του χαρτιού,
— πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε παροχές παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης,
— έχουν προμηθεύσει, κατά τα 3 τελευταία έτη, τουλάχιστον 1 500 παλέτες χαρτιού.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων θα τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα:
— περιγραφή των τεχνικών μέσων που διαθέτει η υποβάλλουσα προσφορά εταιρεία για την εκτέλεση παραδόσεων των προμηθειών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, και κυρίως περιγραφή του στόλου οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παραδόσεις,
— δήλωση που αναφέρει το ετήσιο μέσο προσωπικό κατά τα τελευταία 3 έτη,
— αριθμός ετών εμπειρίας του προσωπικού στελέχωσης,
— κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων χαρτιού, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με αναφορά στις ποσότητες των παλετών που παραδόθηκαν, στις ημερομηνίες και στους τόπους παράδοσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε ψευδής δήλωση μετά την ανάθεση της σύμβασης, θα οδηγήσει στην ακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να αποφασίσει ότι οι οικονομικοί φορείς δεν θα εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν αποδείξει ότι οι εν λόγω φορείς βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση την εκτέλεση της σύμβασης.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
COJ-PROC-15/018.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
28.6.2016 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 5.7.2016 - 11:00

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο (Kirchberg).

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 συμμετέχων ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
28.4.2016