Tarned - 159486-2016

11/05/2016    S90    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Täielikult kloorivaba (totally chlorine-free (TCF)) valge A4-formaadis (80 g) paberi tarne Euroopa Liidu Kohtule

2016/S 090-159486

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
service du courrier officiel
Kontaktisik: Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 43032650

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Täielikult kloorivaba (totally chlorine-free (TCF)) valge A4-formaadis (80 g) paberi tarne Euroopa Liidu Kohtule
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Täielikult kloorivaba (totally chlorine-free (TCF)) valge A4-formaadis (80 g) paberi tarne Euroopa Liidu Kohtule.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

30197642, 30197630

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
1 800 kaubaalust täielikult kloorivaba (TCF) valget 80 g paberit 4 aasta jooksul, st 450 kaubaalust täielikult kloorivaba (TCF) valget 80 g paberit aastas. Iga kaubaalus peab sisaldama 100 000 A4-formaadis paberilehte. Nimetatud kogused on esitatud üksnes teabeks ega ole Euroopa Liidu Kohtule siduvad, tellitavad kogused võivad institutsiooni vajadustest olenevalt muutuda.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Maksed tehakse 30 kalendripäeva jooksul alates maksenõude laekumise kuupäevast. Maksed tehakse üksnes juhul, kui töövõtja on maksenõude saatmise kuupäevaks kõik oma lepingulised kohustused täitnud.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja majandus- ja finantssuutlikkus peab olema piisav, et täita lepingut selle tingimuste kohaselt. Kui Euroopa Liidu Kohtul on esitatud teavet arvestades tõsised kahtlused pakkuja finantssuutlikkuses või kui pakkuja ei ole ilmselgelt suuteline lepingut täitma, võib pakkumise tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus rahalisele kompensatsioonile.
Käesolevas pakkumiskutses viidatud lepingu täitmiseks nõuab Euroopa Liidu Kohus pakkujatelt minimaalse finants- ja majandussuutlikkuse olemasolu, mida hinnatakse järgmise alusel:
— viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive vähemalt 300 000 EUR.
Kõnealust suutlikkust hinnatakse järgmise alusel:
— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes ning koopiad kõikidest kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on). Kui kandidaat ei saa mõjuval põhjusel (põhjendatakse alusdokumentidega) nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamisjärgse aastakasumi kohta.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkujate tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust hinnatakse ja kontrollitakse teenuste osutamise riigihankelepingute sõlmimise menetlustes eelkõige nende oskusteabe, tulemuslikkuse, kogemuste ja usaldusväärsuse mõistes.
Hankija kontrollib ka seda, kas üksused, kelle suutlikkust/võimsust ettevõtja kasutada kavatseb, ning kavandatavad alltöövõtjad, kui alltöövõttu kasutades täidetakse lepingust oluline osa, vastavad kohaldatavatele valikukriteeriumidele.
Euroopa Liidu Kohus nõuab pakkujatelt käesolevas pakkumiskutses käsitletava lepingu puhul järgmise minimaalse suutlikkuse tõendamist:
— paberitarnete tegemiseks piisavate inim- ja tehniliste ressursside olemasolu;
— vähemalt 3 aastat kogemusi käesolevas lepingus nõutud teenustega sama laadi teenuste valdkonnas;
— vähemalt 1 500 kaubaaluse paberi tarnimine viimase 3 aasta jooksul.
Ettevõtjate tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust tuleb tõendada järgmise alusel:
— pakkumise esitanud ettevõtte selliste tehniliste vahendite kirjeldus, mida kasutatakse lepingus nimetatud kauba tarnimiseks, sh tarnimiseks kasutatava sõidukipargi kirjeldus;
— kinnitus viimase 3 aasta keskmise aastase töötajate arvu kohta;
— juhtivtöötajate kogemuste kestus aastates;
— nimekiri peamistest paberitarnetest viimase 3 aasta jooksul, märkides tarnitud kaubaaluste arvu, kuupäevad ja tarnekohad.
Tuleb tähele panna, et lepingu sõlmimise menetluse käigus avastatud valeandmete esitamine viib lepingu tühistamiseni.
Euroopa Liidu Kohus võib järeldada, et ettevõtjad ei taga lepingu täitmisel sobivat kvaliteeditaset, kui kohus teeb kindlaks, et need ettevõtjad on olukorras, kus tekib huvide konflikt, mis võib negatiivselt mõjutada lepingu täitmist.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PROC-15/018.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
28.6.2016 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päevades: 180 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 5.7.2016 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, Luxembourg (Kirchberg).

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
28.4.2016