Piegādes - 159486-2016

11/05/2016    S90    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Balta 80 g TCF A4 papīra piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2016/S 090-159486

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
service du courrier officiel
Kontaktpersona(-as): Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburga
E-pasts: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032650

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Balta 80 g TCF A4 papīra piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Balta 80 g TCF A4 papīra piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

30197642, 30197630

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
1 800 palešu balta, hloru un tā savienojumus nesaturoša (totally chlorine-free – TCF) 80 g papīra 4 gados, t. i., 450 palešu balta 80 g TCF papīra gadā. Katrā paletē jābūt 100 000 A4 formāta papīra loksnēm. Šie daudzumi ir norādīti tikai informatīvā nolūkā un Tiesai nav saistoši; pasūtāmie daudzumi var mainīties atkarībā no iestādes vajadzībām.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājamās summas ir samaksājamas 30 kalendāro dienu laikā no maksājuma pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājumi tiks veikti tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma nosūtīšanas dienā darbuzņēmējs būs izpildījis visas savas līgumsaistības.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām jābūt pietiekamām, lai izpildītu līgumu saskaņā ar līguma noteikumiem. Ja, ņemot vērā saņemto informāciju, Eiropas Savienības Tiesai ir pamatotas šaubas par pretendenta finansiālajām spējām vai ja ir skaidri saprotams, ka tās nav pietiekamas līguma izpildei, piedāvājums var tikt noraidīts un pretendents nebūs tiesīgs saņemt nekādu finansiālu kompensāciju.
Attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pieprasa, lai pretendentiem būtu minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādu informāciju:
— vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir vismaz 300 000 EUR.
Šīs spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz:
— bilanču vai to kopsavilkumu kopiju un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopiju par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī direktoru valdes un ārējo revidentu sagatavotu jebkādu ziņojumu (ja ir) kopiju attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem. Ja tāda attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam ir jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā norādīta gada peļņa pēc nodokļu nomaksas pēdējos 3 finanšu gados.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentu tehniskās un profesionālās spējas novērtē un pārbauda publisko pakalpojumu līgumu piešķiršanas procedūrās, īpašu uzmanību pievēršot to zinātībai, efektivitātei, pieredzei un uzticamībai.
Līgumslēdzēja iestāde pārbauda, vai personas, kuru spējas uzņēmējs plāno izmantot, un – ja apakšlīgumi tiek slēgti par lielu līguma daļu – paredzētie apakšuzņēmēji atbilst piemērojamajiem atlases kritērijiem.
Attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pretendentiem pieprasa pierādīt, ka tiem ir šāds spēju minimums:
— ir pietiekami cilvēkresursi un tehniskie resursi papīra piegādāšanai,
— ir vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi šajā līgumā pieprasītajiem,
— pēdējos 3 gados ir nodrošinājuši vismaz 1 500 palešu papīra.
Uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda ar:
— aprakstu par pretendējošā uzņēmuma tehniskajiem līdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošinātas līgumā minēto preču piegādes, tostarp aprakstu par piegādēs izmantoto transportlīdzekļu parku,
— paziņojumu par vidējo gada darbaspēku pēdējos 3 gados,
— vadošo darbinieku pieredzes gadu skaitu,
— pēdējos 3 gados nodrošināto galveno papīra piegāžu sarakstu, kurā norādīts nodrošināto palešu skaits, piegāžu datumi un piegādes vietas.
Jāņem vērā, ka tad, ja pēc līguma piešķiršanas atklāsies, ka kāda sniegtā informācija ir nepatiesa, līgums tiks atcelts.
Tiesa var secināt, ka uzņēmēji līgumu nespēs izpildīt pietiekami kvalitatīvi, ja tā konstatē, ka šie uzņēmēji atrodas interešu konfliktā, kas var negatīvi ietekmēt līguma izpildi.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ-PROC-15/018.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
28.6.2016 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 5.7.2016 - 11:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, Luksemburga (Kiršberga).

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburga

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28.4.2016