Diensten - 15965-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Afvalverzameling en –verwerking

2018/S 009-015965

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mindef/EMA/DC SCA/PFAF CO Rennes
BP 22
Rennes Cedex 9
35998
Frankrijk
Telefoon: +33 223445534
E-mail: pfaf-co-baps2.cds.fct@intradef.gouv.fr
Fax: +33 223445087
NUTS-code: FRH03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=346676&orgAcronyme=g7h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=346676&orgAcronyme=g7h
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux et des bio-déchets au profit du GSBDD de Bourges Avord (4 lots)

Referentienummer: CCP35-170250
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux, des déchets dangereux et des bio-déchets au profit du GSBDD de Bourges Avord (4 lots).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 738 356.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de mise à disposition de contenants à déchets, collecte et traitement des Déchets non dangereux des activités économiques (DNDAE) au profit du site d'Avord et des EMB

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site d'Avord et Écoles militaires de Bourges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation de mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux des activités économiques du site d'Avord et des Écoles militaires de Bourges.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 584 410.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est reconduit annuellement par tacite reconduction à la date d'anniversaire de notification sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de mise à disposition de contenants à déchets, collecte et traitement des Déchets dangereux des activités économiques (Ddae) au profit du site d'Avord et des EMB

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site d'Avord et des Écoles militaires de Bourges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation de mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets dangereux des activités économiques au profit du site d'Avord et des Écoles militaires de Bourges.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127 573.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est reconduit annuellement par tacite reconduction à la date d'anniversaire de notification sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de mise à disposition de contenants à déchets, collecte et traitement des Déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) au profit du site d'Avord et des EMB

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site d'Avord et Écoles militaires de Bourges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation de mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux au profit du site d'Avord et des Écoles militaires de Bourges.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 773.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est reconduit annuellement par tacite reconduction à la date d'anniversaire de notification sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de mise à disposition de contenants à déchets, collecte et traitement des bio déchets — site d'Avord, EMB, du CTM Rosnay et du 12e BSMAT Neuvy-Pailloux

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site d'Avord, Écoles militaires de Bourges, CTM Rosnay, 12e BSMAT de Neuvy-Pailloux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation de mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets alimentaires (bio-déchets) au profit des cercles du site d'Avord et des Écoles militaires de Bourges, du CTM de Rosnay et du 12e BSMAT de Neuvy-Pailloux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an à compter de la date de notification. Il est reconduit annuellement par tacite reconduction à la date d'anniversaire de notification sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Autorisations préfectorales et ministérielles.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Des marchés de prestations similaires pourront être négociés sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire du marché initial en vertu de l'article 30-I-7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018