Szolgáltatások - 159740-2018

13/04/2018    S72

Magyarország-Budapest: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 072-159740

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 12365226
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: HM VGH Okmányátvevő Helyiség
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása

II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés „Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása” tárgyban 76 db útépítő műszaki gép karbantartásához, javításához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

A fenti darabszám gépjármű típusonkénti eloszlása az alábbi:

— Lánctalpas bulldózer - D493/A; D-705, TG-220 5 klt,

— Önjáró útprofilozó - DZ-122; FG-70R 10 klt,

— Rakodó földmunkagép (L-220; HL-770) 8 klt,

— Lánctalpas kotró - EO-4124; EO-2621/A 2 klt,

— Önjáró úthenger - VSH-100 3 klt,

— Önjáró gumikerekes úthenger - GRW-101 5 klt,

— Légsűrítő gépcsoport - KL-300/32; Compair 7 klt,

— Benzimmotoros talajfúrógép - BT-360; MTL-85R 11 klt,

— Motoros fejtő-fúró berendezés BR-80; BR-120 20 klt,

— 25t műszaki gép szállító pótkocsi 5 klt.

Ajánlatkérő készlet alatt az eszközt és gyári tartozékait érti.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó telephelye, üzemeltető katonai szervezetek objektumai, Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartásához kapcsolódó helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés „Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása” tárgyban.

A keretösszeg összesen nettó: 39 370 079 Ft + áfa = bruttó: 50 000 000 Ft.

Megrendelés legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező javítási, karbantartási igényektől függ. A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-nak kitöltésére vállal kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.)1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az AK által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek arról is szükséges nyilatkozatot benyújtania, hogy nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása.

Közös ajánlattétel esetében a közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.

AK kizárja a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból azt az AT-t, AV-t, Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Korm.r. 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámait,

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját,

— adott esetben a számla megszűnésének időpontja,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti „számlavezető pénzügyi intézménytől származó” igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Ak tájékoztatja AT-t, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 évben befejezett járművek vagy építőipari gépek karbantartására, javítására vonatkozó szolgáltatásait igazoló referenciával (legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/napban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, szolgáltatás mennyisége megjelölésével, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szolgáltatás tárgya;

A szolgáltatás ellenértéke;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban).

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdés szerint kell igazolni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére. AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ra.

M2) Az AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (jármű vagy építőipari gépek javítása vagy karbantartása) ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.

AK hivatkozik a Korm. r. 24. § (3) bekezdésére.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a M2) szerinti igazolás benyújtására.

Ak tájékoztatja AT-t, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 évben befejezett:

Legalább egy darab, legalább egy év időtartamra szóló, minimum 35 darab jármű vagy építőipari gép karbantartására, javítására vonatkozó szolgáltatásait igazoló referenciával.

M2.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (jármű vagy építőipari gépek javítása vagy karbantartása) ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.

AK az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:

— az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti

vagy

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbér-feltételeket a KKD-ban kiadott Vállalkozási szerződés tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) és a 6:155. §-ára.

AT a javított szerkezeti egységekre, a végrehajtott javítási műveletekre 6 hónap, illetve a beépített gyári új fődarabokra 12 hónap jótállást vállal az átadástól számítva.

Késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesített / hibás teljesítés esetén a szolgáltatás nettó értékének 1 %-a /nap, max. 25 %. Amennyiben a Vállalkozó legalább három alkalommal az adott igénybejelentés alapján vállalt teljesítési határidőt legalább 25 nappal meghaladja, Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: a hibás / késedelmes / a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 30 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

HM VGH Okmányátvevő Helyiség, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

AK hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1) és M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. AK a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.

e. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon.

A KKD a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

f. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. AT nyújtsa be a KKD 4. számú minta szerinti nyilatkozatokat.

i. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon.

j. AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.

k. Kbt. 66. §(6)bek. alapján AT jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

l. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstrom szám:00571

m. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) k) pontja alapján nyilatkozik, hogy részajánlattétel lehetőségét az alábbi indokokra való tekintettel nem biztosítja:

— A szerződés keretében igénybe venni kívánt szolgáltatások egyneműek,

— A gépjárművek üzemeltetési helye a szerződés időtartama alatt változhat a Magyar Honvédség speciális feladat ellátásainak helyszínei vonatkozásában, ezért a beszerzés mennyiségének eloszlása földrajzi alapon nem határozható meg. Ez indokolja, hogy a teljes ország területére egy szerződés kerüljön megkötésre. Az egyes típusonkénti meghibásodások nem előre láthatóak, ezért a beszerzés mennyiségének típusonkénti eloszlása sem meghatározható.

n. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy AK abban az esetben érvényesíthet kötbért, ha Nyertes AT a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős megszegi.

o. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2018