Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 159846-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Beluša: Selbstlade-Sattelanhänger für die Landwirtschaft

2023/S 055-159846

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Beluša
Nationale Identifikationsnummer: 00317063
Postanschrift: Farská 1045/6
Ort: Beluša
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 01861
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Stanislav Rízek
E-Mail: rizek@externeobstaravanie.sk
Telefon: +421 911733111
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.belusa.sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/461501
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/461501
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technické vybavenie pre projekt zberného dvora v obci Beluša

Referenznummer der Bekanntmachung: 102/R/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16530000 Selbstlade-Sattelanhänger für die Landwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Beluša. Podrobné vymedzenie predmetu

zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 126 169.67 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Traktorový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16700000 Traktoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Zberný dvor v obci Beluša, okres Púchov, Trenčiansky kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodávka traktorového nosiča kontajnerov v súlade s technickou špecifikáciou

uvedenou v Súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 62 120.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BZW8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vaňové kontajnery

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Zberný dvor v obci Beluša, okres Púchov, Trenčiansky kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodávka vaňových kontajnerov v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v

Súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 64 049.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP310010BZW8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.

1.5 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu (všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom uchádzača, členmi dozorného orgánu a prokuristami). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia https://oversi.gov.sk/ umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1

písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),

nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.2 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED).

3.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a odst. 7 zákon o VO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 3.1 Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň jednej zákazky rovnakej alebo obdobnej ako predmet zákazky tejto verejnej súťaže za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania za tú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Požadovaná hodnota referencií je nasledovná:

a)TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTAJNEROV S HYDR. RUKOU min. 10 000,00 € bez DPH

b)VAŇOVÉ KONTAJNERY min. 10 000,00 € bez DPH

Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzač predkladá referenciu len za tú časť zákazky, na ktorú predkladá návrh na plnenie kritérií.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Obecný úrad Beluša zasadačka, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po schválení procesu verejného obstarávania RO pre OP

KŽP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si

verejný obstarávateľ vyhradzuje právo od zmluvy s úspešným uchádzačom odstúpiť.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania

súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými

osobami, ktorými sú:

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,a poskytnúť

im všetku potrebnú súčinnosť.

3. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

4. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo

výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je

požadované.

5. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií komunikácia a

výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou

elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie

súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov,

vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá

pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie

/písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom

v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské

konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom

okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení

informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp.

uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania

odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému

obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému.

6.Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo

svojom profile.

7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED).

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti,

stačí preukázať v príslušnej časti IV. Podmienky účasti, označením áno alebo nie pre globálny údaj . Formulár JED a

manuál k vyplneniu je k dispozícii na stránke UVO:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotnyeuropskydokument-604.html.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2023