Usluge - 159858-2017

28/04/2017    S83

Luksemburg-Luxembourg: Poziv na nadmetanje za nabavu informatičkih usluga: okvirni ugovor za usluge „extra muros” za razvoj, održavanje i rad softvera za infrastrukturu prostornih podataka

2017/S 083-159858

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’
Poštanska adresa: bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Mr Marcel Jortay, Director
E-pošta: ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FORTENDER@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2324
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje za nabavu informatičkih usluga: okvirni ugovor za usluge „extra muros” za razvoj, održavanje i rad softvera za infrastrukturu prostornih podataka

Referentni broj: ESTAT/E/2017/005.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000 Statističke usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj poziv na nadmetanje obuhvaća razvoj, održavanje i rad softvera za infrastrukturu prostornih podataka (SDI).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor za usluge „extra muros” za razvoj, održavanje i rad softvera za infrastrukturu prostornih podataka.

Okvirni će se ugovor sastojati od brojnih posebnih ugovora za usluge „extra muros”.

Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora iznositi:

— profil 1: voditelj projekta: 300 osoba-dana / godišnje,

— profil 2: savjetnik za GIS: 400 osoba-dana / godišnje,

— profil 3: analitičar: 300 osoba-dana / godišnje,

— profil 4: programer: 150 osoba-dana / godišnje,

— profil 5: administrator za SDI: 250 osoba-dana / godišnje.

Ukupno za 1 godinu: 1 400 radnih dana po osobi.

Ukupno za 4 godine: 5 600 radnih dana po osobi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/06/2017
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/06/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može nazočiti otvaranju ponuda. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na adresu e-pošte navedenu u odjeljku I.1. najmanje 48 sati unaprijed. Navedenu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti mora navesti ime osobe koja će biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/04/2017