Dienstleistungen - 160034-2023

17/03/2023    S55

România-București: Servicii de distribuire a corespondenţei

2023/S 055-160034

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: RO 2351555
Adresă: Strada: Moliere Jean Baptiste, dramaturg, nr. 6-8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011964
Țară: România
Persoană de contact: Camelia Mirela Trandafir
E-mail: camelia.trandafir@apps.ro
Telefon: +40 0212080414
Fax: +40 212080403
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.apps.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie Autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: administrarea imobilelor pe baza de comision sau c

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor

Număr de referinţă: 12340
II.1.2)Cod CPV principal
64121100 Servicii de distribuire a corespondenţei
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor pentru o perioadă de 48 luni.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:

18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor). Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare va fi cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 66 240 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Bucuresti – Ilfov și întreg teritoriul Romaniei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru se vor efectua 9.600.000 de trimiteri.

Servicii de curierat pentru livrarea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor la domiciliul solicitantilor din toate localitatile din Romania.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta similara in domeniul specific activitatilor de curierat cuantificata in ani de experienta a coordonatorului/managerului de proiect / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 179-505962
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3345
Titlu:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/02/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 427410
Adresă: Strada Bd. Dacia, Nr. 140, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020065
Țară: România
E-mail: magda.ion@posta-romana.ro
Telefon: +40 212007435
Fax: +40 212007470
Adresă internet: www.posta-romana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 66 240 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 66 240 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 3 luni de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească: 60 zile lucratoare.

Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare.

Operatorul economic are obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

În temeiul art. 137 alin. 2 lit. b) și lit. j) din HG 395/2016, oferta va fi considerată inacceptabilă în cazul în care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă sau oferta și documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota: a) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare. Limba de redactare a ofertei este limba română. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a cestora în limba română. În cazul în care se depune contestație, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.

Regulile de comunicare și transmitere a datelor: orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire in termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet si fără ambiguități, pana la termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util, de către operatorii economici. Riscurile transmiterii propunerii de ofertă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Notă:În conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale. Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate.

IMPORTANT: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”, cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste prin compararea punctajelor generale obtinute de fiecare participant/ofertant prin cumularea punctajului aferent PRETULUI OFERTEI (maxim 90 puncte) cu punctajul aferent CALITATII OFERTEI (maxim 10 puncte).

Modul de departajare al ofertelor in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi punctaj general:

- autoritatea contractanta va atribui contractul (va declara castigator) ofertantului care a avut punctajul cel mai mare aferent PRETULUI OFERTEI;

- daca si dupa aplicarea acestui principiu nu se pot departaja ofertantii, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati pe primul loc si care au punctaj aferent PRETULUI OFERTEI identic sa transmita in format electronic prin intermediul SEAP (la rubrica intrebari) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Comunicarea rezultatului procedurii se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE ACHIZITII
Adresă: STR. MOLIERE NR. 6-8
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 011964
Țară: România
E-mail: raappsromania@yahoo.com
Telefon: +40 212080414
Adresă internet: www.apps.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2023