Services - 160045-2021

31/03/2021    S63

Hungary-Budapest: Feasibility study, advisory service, analysis

2021/S 063-160045

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 25416316241
Postal address: Horvát utca 14–26.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137032021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137032021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épület építési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia

Reference number: EKR000137032021
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: „Tervezési keretmegállapodás - Átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia megalkotása”

A Keretmegállapodás (KM) 2024.06.30-ig tartó határozott időtartamra jön létre.

A KM a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti vegyes KM-nek minősül. A KM alapján az Ajánlatkérő (AK) által teljeskörűen, minden feltételt illetően definiált szerződéses feladatok (az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező Műszaki Leírás 3.2.1-3.2.5. pontjai) vonatkozásában a KM megkötését követően az AK közvetlen megrendelése alapján (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal) látja el ajánlattevő (AT) a feladatát az ajánlatában foglalt ajánlati ár (az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező Szerződéstervezet szerinti Tervezési Díj) ellenében. Az egyértelműség érdekében AK rögzíti miszerint a Műszaki Leírás 3.2.1-3.2.5 pontjai szerint feladat közvetlen megrendelése nem a keretösszeg terhére történik, a forrás erre vonatkozóan külön kerül biztosításra. A közvetlen megrendelés szerinti feladatokat - valamennyi, a Szerződéstervezet mellékletét képező Ütemtervben meghatározott kapcsolódó teljesítési szakasz tekintetében - ajánlattevő az Ütemterv szerinti kötbérterhes részhatáridők betartásával, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig teljesíti (utóbbi időpont a Szerződéstervezetben meghatározott ún. részteljesítési határidő).

A Műszaki Leírás 3.2.6. pontjában definiált feladatok vonatkozásában Ajánlatkérő nettó 150 300 000,- Ft összegű keretösszeget határoz meg, amelynek terhére írásbeli konzultációs eljárások folytathatók a Keretmegállapodás alapján. Az írásbeli konzultációk részletes szabályait a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.

A Műszaki Leírás szerinti feladatok összefoglaló meghatározása:

Egy darab átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia (Stratégia), illetve környezeti vizsgálat, valamint a Stratégiához szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése, valamint a Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethető, Ajánlatkérő által kiválasztott projekt(ek)/projektcsomag(ok) kapcsán kiegészítő tervezés (előkészítő vizsgálatok, döntés-előkészítő tanulmányok, diszpozíciós terv) elkészítése.

Ajánlatkérő rögzíti tovább, hogy a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában az eljárás megindításakor forrás nem áll az Ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (12) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. értelmében a forrás Ajánlatkérő általi biztosítását a jelen közbeszerzés alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés).

A szerződéses feladatok célja és meghatározása:

A budapesti és agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia célja, hogy jelentősen javítsa a főváros külső kerületeiben és az elővárosi településeken a kerékpáros infrastruktúrát. A stratégiából következő fejlesztéseknek köszönhetően az agglomerációban könnyebben lehet majd elérni kerékpárral a vasútállomásokat, megállóhelyeket, buszpályaudvarokat és végállomásokat, az elővárosok és Budapest között biztonságos kerékpáros infrastruktúra épül, csatlakozva a fővárosi hálózathoz.

A Stratégia megvalósulásával jelentősen nő a mindennapi munkába, az ügyek intézésére kerékpárral közlekedők száma, a vasútállomások és megállóhelyek elérésének javítása után pedig többen fognak autó helyett vasúttal vagy HÉV-vel ingázni a főváros és az agglomeráció között.

Budapesten naponta egymillió ember jön be autóval az agglomerációból és a külső kerületekből a belső városrészekbe dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni. A külvárosokból érkező autók miatt Budapesten egyre több a forgalmi torlódás és romlik a levegő minősége is.

Folytatás a II.2.4) rovatban.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, Magyarország

II.2.4)Description of the procurement:

Folytatás a II.1.4) rovatból:

Az Átfogó Budapesti- Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégia összhangban a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával elősegíti, hogy a vasúti és HÉV-szolgáltatás versenyképesebb és felhasználóbarátabb legyen. Jelenleg az agglomerációban tízből három ember választja a közösségi közlekedést, a Kerékpárforgalmi Stratégia hozzájárul, hogy ez a szám elérje a fővárosi szintet, azaz a duplájára emelkedjen. A kötöttpályás közlekedés - és a kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra - fejlesztésével jelentősen csökkenhet az autós forgalom, Budapesten kevesebb dugó alakulhat ki, illetve javulhat a levegő minősége.

Ajánlattevő feladata a budapesti agglomerációra vonatkozóan kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési Stratégia elkészítése (Ajánlatkérő közvetlen megrendelése alapján), továbbá a Stratégiához szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése, valamint a Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethető, Ajánlatkérő által kiválasztott projektek döntéselőkészítő tanulmányainak elkészítése írásbeli konzultációt követő egyedi megrendelés alapján. Stratégia készítése során az alábbi munkarészek elkészítése a feladat: Projektindító jelentés, Helyzetértékelés, Koncepcióalkotás, Megvalósítás, Környezeti Vizsgálat. A Stratégia készítése során a szöveges dokumentációk mellett térképi ábrázolás (térinformatikai ábrázolás) és döntés-előkészítést segítő értelmező ábrák kidolgozása is szükséges.

A budapesti agglomeráció lakónépessége a KSH 2020. január 1. adatai alapján 2 630 209 fő, melyből a központ népessége 1 750 216 fő, a szektorok össznépessége 879 993 fő.

A Stratégia készítése során ajánlattevő projektindító jelentést készít, mely rögzíti a szükséges adatköröket, a bevonandó szereplőket, munkaprogramot, az együttműködés rendjét.

A Helyzetértékelés munkarészben összegyűjti a rendelkezésre álló információkat (fejlesztéseket, jogszabályokat, példákat, stb.), szekunder kutatási anyagokat, továbbá összegyűjti a bővített hipotézislistát, meghatározza az előzetes célrendszert, illetve átfogó helyzetfeltárást végez a meghatározott szempontok szerint. Ajánlattevő feladata a koncepcionális lehatárolás szerinti települések által lefedett vizsgálati terület bemutatása, a vizsgált terület egységekre bontásával. A terület bemutatása a szomszédos települések, kerületekkel való kapcsolatra is ki kell térjen. A terület bemutatása során a meglévő domborzati, klimatikus viszonyok mellett, a közlekedési (kiemelten a kötöttpályás és autóbuszos közösségi közlekedés helyzetére) és általános gazdasági viszonyok ismertetése is szükséges. A forgalomvonzó létesítmények (kiemelten a közösségi közlekedés megállói és állomása), a különböző funkciójú területek vizsgálata, és térképi ábrázolása szükséges, a meglévő infrastruktúra és a feltárt, kerékpározást érintő fejlesztések bemutatásával. A helyzetértékelés során a vizsgálati terület közútjain a kerékpárforgalom mellett a gépjárműforgalom nagyságának, a baleseti gócpontoknak, a közösségi közlekedés kerékpáros ráhordási viszonyainak és a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőknek a felmérése is szükséges a felmérés és a forgalmi, baleseti adatok térképi ábrázolásával együtt, Ajánlatkérővel egyeztetett módon forgalmi vizsgálat, szükség szerint modellezés illetve számítás készítése.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakemberek bevonása / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (AISZ), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok;

I. Előzetes igazolás:

Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A Mo-i letelepedésű AT-k, valamint adott esetben az AISZ vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

— Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával (az „α” szakasz megjelölésével) kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alk. min. köv-nek megfelel.

A tárgyi alk. köv. von. kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges. AK nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi követelmény vonatkozik a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozókra is.

Az SZ.1-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők (ajánlattevő, továbbá az ajánlatban bemutatásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet vagy alvállalkozó) esetén az AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzékből (https://mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1 és/vagy http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#) Ha a gazd-i szereplő az elektronikus névjegyzékben nem szerepel, a Kr. 26. § (3) alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást az ajánlat keretében be kell nyújtania, figyelemmel a Kr. 21. § (1) b)-re is.

A nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

Ha AT (illetve az általa a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozó) az SZ.1 alk-i köv-nek nem felel meg, ajánlattevő ebben az esetben alkalmatlannak minősül.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alk. feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1 az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 200 000 000,- Ft értéket.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatból:

8) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyil-okat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.

9) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

10) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] A nyil-ot űrlapon kell benyújtani. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani - von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)

11) AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

12) A IV.2.6) pontban foglaltakra vonatkozóan AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - a szerződés szerinti szolg-okat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kárév. AT-nek az ajánlata keretében nyil-ot kell benyújtania a felelősségbiztosítás igazolásának szerződés hatályba lépéséig történő rendelkezésre bocsátásáról.

14) Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra vonatkozó, az ajánlatban foglalt (0-nál nagyobb mértékű) megajánlás ellenőrzése feltételezi az M.2.1-M.2.3 alk-i min.köv-eknek történő megfelelést, erre tekintettel AK a Kbt. 69. § (7) bekezdésre tekintettel már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bek. szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevő(ke)t az érintett alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolások benyújtására. A tárgyi esetben - a fentiekre tekintettel - az alkalmasságra vonatkozó (és a megajánlást is alátámasztó) igazolások benyújtását már a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívást megelőzően is kérheti AK.

15) AK rögzíti, hogy az M.2.2, M.2.3 alk. köv-ek, és adott esetben a II. értékelési szempont 4. alszempontja von. bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerz.kötésig rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal, vagyis ez a szerz.kötés feltétele (ha a jogosultság megszerzésére nem kerül sor, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül).

16) A jelen felhívás III.2.3) rovat szerinti AK-i „igen” válasz az M.2.1-M.2.3) alk. köv-ek szerinti szakemberekre, illetve az adott esetben a II. értékelési szempont egyes alszempontjai tekintetében bevonni kívánt személyekre vonatkozik. A kért adatok (név, szakképzettség, stb.) körét és a közlés módját a jelen felhívás és a kb-i dokumentumok részletesen szabályozzák.

17) AK a szerződéstervezetben foglalt részletes követelmények szerint teljesítési- és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását írta elő.

18) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex módon történik. A stratégia megalkotása során az egyes részfeladatok összefüggenek, így értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. A szerződés szerinti feladatok teljesítése egységes szakmai szemléletet igényel, így a szerződés szerinti feladatok teljesítésének felelősségi kérdései is az egységes szerződés (keretmegállapodás) szükségességét támasztják alá.

19) A II.2.7) pontban a kezdés dátumaként megjelölt időpont technikai bejegyzésnek minősül. A kezdés időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik, előzetesen nem határozható meg.

20) Az M.2.1, M.2.2, M.2.3 alkalmassági követelmények vonatkozásában, valamint - amennyiben megajánlásra kerül - a II. értékelési szempont 4. és 5. alszempontja szerinti szakemberek nevének megjelölése a felolvasólapon kötelező. Ha az alkalmasság körében bemutatott szakemberek személye a felolvasólapon nem kerül feltüntetésre annak ellenére, hogy ajánlattevő a II. értékelési szempont kapcsolódó alszempontja esetében megajánlást tett, az ajánlat érvénytelen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.

A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő ÉS befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím;telefonszám/e-mail), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

AT-nak az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával már az ajánlat keretében nyilatkozatot kell benyújtania az alkalmasság keretében (M.2.1, M.2.2, M.2.3) bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével (Pl. M.2.1). A nyilatkozatban meg kell nevezni a szakemberrel jogviszonyban álló szervezetet, valamint a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. A nyilatkozat ajánlat keretében történő benyújtása feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy Ajánlatkérőnek módjában álljon megállapítani, hogy az értékelés során bemutatásra kerülő szakember(ek) átfedésben áll(nak-)e az alkalmasság keretében bemutatni kívánt szakemberekkel.

Egy szakember az M.2.1, M.2.2, M.2.3 alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy pozícióra jelölhető. (AK rögzíti, hogy az alkalmasság keretében bemutatott szakemberek nem állhatnak átfedésben a II. értékelési szempont 4-5. alszempontja vonatkozásában esetlegesen megajánlásra kerülő szakemberekkel sem.)

További igazolásként [a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra, illetve amennyiben a szakember egyben értékelésre is kerül, a Kbt. 69. § (7) bek. szerinti felhívásra] csatolandó:

— a szakember előírt végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (annak tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni),

— a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

M.1-M.2:

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 14. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági minimumkövetelmények esetében (adott esetben) a Kbt. 69. § (7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)

M.1.1) olyan települési kerékpáros és/vagy közlekedési koncepció és/vagy stratégia kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával, amely legalább 11 000 fő lakosságszámú* településre vonatkozott;

* A lakosságszámra vonatkozóan az adott ország (Magyarországon a KSH) statisztikai hivatala által közzétett, a referenciaszerződés teljesítésének időpontjára vonatkozó lakossági adat megadása szükséges.

M.1.2) olyan települési kerékpáros és/vagy közlekedési koncepció és/vagy stratégia kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával, amely magában foglalt egy regionális és/vagy országos forgalmi hálózati modellen alapuló forgalmi vizsgálatot;

M.1.3) olyan települési kerékpáros és/vagy közlekedési koncepció és/vagy stratégia kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával, amely magában foglalta egy stratégiai környezeti hatásvizsgálat (SKV) elvégzését is;

M.1.4) olyan referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) legalább 10 fkm hosszúságú, legalább 50 %-ban belterületi szakaszokat tartalmazó kerékpárforgalmi létesítménnyel kapcsolatos döntés-előkészítési tanulmánynak és/vagy engedélyezési tervnek és/vagy kivitelezési tervnek és/vagy tender tervnek elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak (a jelen követelmény legfeljebb 2 db referencia összeszámításával teljesíthető, azzal, hogy az elvárt %-os követelménynek ebben az esetben mindkét referencia esetében el kell érnie az 50 %-os értéket).

AK rögzíti, hogy az M.1 szerinti egyes alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia. Az utóbbi rendelkezés alól csak az M.1.4) esetében meghatározott hossz alapú összeadási lehetőség képez kivételt.

Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki közgazdász és/vagy építőmérnök és/vagy településmérnök és/vagy közlekedés mérnök vagy a fentiek bármelyikével egyenértékű végzettséggel rendelkezik és, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap időtartamú közlekedési szektorban tanácsadóként és/vagy beruházás-előkészítőként és/vagy tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és ezen időtartam alatt részt vett legalább egy olyan közlekedési koncepció vagy stratégia kidolgozásában, amelynek részét képezte kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó feladat is.

M.2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet (297.KR) 1. sz. mellékletében meghatározott SZKV szakterület 1.2. levegőtisztaság-védelem és/vagy 1.3. víz- és földtani közeg védelem és/vagy 1.4. zaj- és rezgésvédelem részterületei és/vagy SZTV szakterület 2.1. élővilágvédelem részterülete és/vagy SZTjV szakterület szerinti szakértői jogosultsággal [vagy a meghatározott szakértői jogosultságok közül akár egy, akár több megszerzéséhez szükséges valamennyi feltétellel igazolhatóan rendelkezik] ÉS a szakember részt vett már legalább egy SKV (környezeti vizsgálat) elkészítésében;

M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) szerinti - „KÉ-K” és/vagy „KÉ-KK” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek szerinti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy közlekedés-építőmérnök vagy közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— továbbá aki kerékpáros infrastruktúra tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik.

Az M.2.1-M.2.3 alkalmassági követelmények esetében egy adott szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet és 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet.

III.2.2)Contract performance conditions:

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet, valamint az annak mellékletét képező Ütemterv részletesen tartalmazzák.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:42-45. § alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft.

Előleget az Ajánlatkérő nem biztosít.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2021
Local time: 14:00
Place:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137032021/reszletek

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő minden dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.

3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti, a jelen AF II.2.5)-ban meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal (a II. ért. szempont esetében az alszempontokkal) együtt a következők:

I. Ajánlati ár a „Tervezési Díj” vonatkozásában [súlyszám: 50]

[Az ajánlati árhoz kapcsolódó magyarázatokat az AD I. kötet (Segédlet) részletesen tartalmazza.]

II. Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakemberek bevonása [súlyszám: 50]

1. alszempont: Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (meghatározott szakmai gyakorlat, és előírt speciális tapasztalat), felül további olyan közlekedési koncepció vagy stratégia kidolgozásában szerzett tapasztalattal, amelynek részét képezte kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó feladat is - a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]

2. alszempont: Az M.2.2 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat, és előírt speciális tapasztalat) felül további SKV (környezeti vizsgálat) elkészítésében szerzett tapasztalattal - a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]

3. alszempont: Az M.2.3 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat, és előírt speciális tapasztalat) felül tovább olyan szakmai tapasztalattal, amely közlekedési infrastruktúra tervezés (tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv) során kerékpáros infrastruktúra fejlesztést is alátámasztó forgalmi modell alkalmazás akkreditált közlekedéstervezési szoftverrel történő készítésére vonatkozott - a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]

4. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan a 266.KR szerinti „TT” besorolású jogosultsággal rendelkező (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, azaz okl.településmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rend.) szakember, aki részt vett teljes településre vonatkozó településrendezési terv és/vagy településfejlesztési koncepció készítésében és/vagy módosításában - az utolsó tagmondatban rögzített többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]

5. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan közgazdász vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki a végzettség megszerzését követően legalább 24 hónap időtartamú közlekedési szektorban tanácsadóként és/vagy beruházás-előkészítőként és/vagy tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és részt vett olyan közlekedési koncepció vagy stratégia kidolgozásában szerzett tapasztalattal, amelynek részét képezte kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó feladat is - az időtartam alapon előírt tapasztalat előírását követően definiált speciális többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]

AK az egyes ért-i szempontok esetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rend-ek szerint.

A II. ért. alszempontjai esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

Az ajánlat felolvasólapján a II. értékelési szempont alszempontjai tekintetében darabszám megadása szükséges. AK kiemelten felhívja a figyelmet, hogy a II. értékelési szempont alszempontjai vonatkozásában darabszám szerint megajánlható többlettapasztalatként befejezett, ún. többletreferencia ajánlható meg, amelynek részletes követelményeit az AD I. kötet 24. pontja tartalmazza.

A II ért. szempont alszempontjai esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:

Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

II. értékelési szempont minden alszempontja esetében: 3 db

AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat. olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal, másként többletreferenciával rendelkeznie kell az adott szakembernek, vagy kötelező lenne többlettapasztalattal bíró szakember bevonása. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben 0 db tartalmú megajánlást kell tenni az adott alszempont vonatkozásában. A 4-5. alszempont vonatkozásában nem kötelező szakember bemutatása. Ilyen esetben a felolvasólapon „0” feltüntetése szükséges.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai alk. körében bemutatott tapasztalatok nem mutathatók be az értékelés keretében. Az alk. keretében bemutatásra kerülő tapasztalatok és az értékelés alá eső többletreferenciák egymástól elkülönülnek. Az alk-i köv-ek von. bemutatott tapasztalatok vonatkozásában AK nem ad AT-knek többletpontot.

AK kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bek. a) pontjában foglaltak szerint:

„Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja”

A fentiek alapján szíveskedjenek körültekintően eljárni a többlettapasztalat megajánlása során, és kizárólag a megfelelően alátámasztható többlettapasztalatot szerepeltessék az ajánlatban!

4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását is elfogadja.

5) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.

6) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

7) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1,M.2,SZ.1

Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatban.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatból:

Koncepcióalkotás során ajánlattevő feladata a hipotézislista szűkítése, alátámasztott SWOT elemzés készítése, összegyűjtött adatok, stratégiák és modellek (pl. forgalmi modellek) elemzése, célrendszer felülvizsgálata, fejlesztési lehetőségek csoportosítása, fejlesztési potenciálok vizsgálata, tervezési javaslatok, irányelv megfogalmazása és a szemléletformáló tevékenységek célrendszerének pontosítása. A koncepcióalkotás során a közlekedési célú kerékpározást erősítő fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, csoportosítása szükséges. A koncepcióban fel kell tárni a kerékpárforgalmi hálózat hiányait és a közösségi közlekedés kerékpáros ráhordásának fejlesztési lehetőségeket az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási hiányokkal együtt. A fejlesztési potenciálok vizsgálatát a meglévő fejlesztésekhez hasonlóan, a célrendszernek megfelelően csoportosítani szükséges. A fejlesztési potenciálokat és a futó fejlesztéseket mind szövegesen, táblázatosan és térképen is ábrázolni szükséges. A koncepció részét képezi a különböző típusú infrastrukturális elemekre, létesítményekre és a szolgáltatásokra vonatkozó tervezési javaslat/irányelv megfogalmazása. A koncepció részeként vizsgálni kell a kerékpáros szemléletformáló tevékenységek lehetséges céljait, körét, alcéljait, a kialakuló stratégiai célrendszer önálló pilléreként és horizontális céljaként.

A Megvalósítás munkarészben intézkedési határ kijelölése, projektek részletesebb kidolgozása, intézkedési hatások, üzemeltetési költségek, források vizsgálata, rövid- és középtávú intézkedési terv készítése, beruházási projektcsomagok meghatározása, kerékpározást népszerűsítő akcióterv előkészítéséhez szakmai adatszolgáltatás. A feltárt fejlesztések és a kidolgozásra kerülő projektek részletes vizsgálata, értékelése és priorizálása szükséges. Ajánlattevő feladata a vizsgált fejlesztések kiértékelése alapján egy, a regionális mindennapi kerékpározást (ezen belül kiemelten a közösségi közlekedésre való ráhordást) érintő rövid és középtávú intézkedési terv, illetve beruházási program készítése. Az intézkedési terv és a beruházási program szerepe - a várható projektgazdák körének, a projektek, illetve projektcsomagok méretének, becsült költségének meghatározásával - a regionális kerékpárhálózati fejlesztésekben iránymutatás.

Stratégia készítése során Ajánlattevő feladata a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése, társadalmasításában való részvétel.

A Stratégia megalkotása során a szakmai és civil szereplőket, valamint a széles közvéleményt be kell vonni, és folyamatosan tájékoztatni kell, ezért ajánlattevő feladata a véleményezési és társadalmasítási folyamatokban való aktív részvétel a szerződésben és a Műszaki Leírásban foglaltak szerint.

A Stratégiából, illetve a Stratégia részeredményeiből levezethetően az intézkedési terv, illetve a beruházási program alapján a Stratégiához kapcsolódó, azonnali továbbtervezésre érdemes projektek esetén előkészítő vizsgálatok (pl. döntés-előkészítő tanulmányok) illetve diszpozíciós tervek (várhatóan legalább négy, összesen minimum 50 fkm kerékpárforgalmi létesítmény/infrastruktúra - melyből várhatóan 30 fkm belterületen vezetett infrastruktúra-tervezésére vonatkozóan) készítése szükséges. Az előkészítő vizsgálatok illetve a diszpozíciós tervek esetleges megrendelésére írásbeli konzultáció, ajánlattevő egyedi ajánlata és Ajánlatkérő ezen alapuló egyedi megrendelése alapján kerülhet sor a Szerződéstervezetben foglalt részletes rendelkezések szerint.

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, részletes követelményeket a Műszaki Leírás tartalmazza.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/03/2021