Dienstleistungen - 16008-2018

13/01/2018    S9    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2018/S 009-016008

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32/417, III p.
Kędzierzyn-Koźle
47-200
Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 417, III p.
Telefon: +48 774034450
E-Mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Fax: +48 774034451
NUTS-Code: PL524

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I” –odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia(tzw. Park Lotników)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.119.2017.KM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. W części architektonicznej: - zakup i montaż budek dla ptaków, owadów i nietoperzy w ilości zgodnej z zestawienie i wzorem (załącznik nr 2 do IDW); - zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dotyczącej sposobu finansowania (wymiary w pliku pn. „Tablica Pamiątkowa; Tablica informacyjna) .

2. W części sanitarnej budowę studni głębinowej, wraz niezbędną instalacją wodną i wodociągową oraz sterującą.

3. W części technologii automatycznego nawadniania budowę układu nawadniania, wraz z niezbędną instalacją sterującą i wodociągową.

4. W robotach brukarskich wykonanie: - robót przygotowawczych pod wykonanie chodników, - wykonanie chodników.

5. W zagospodarowaniu terenów zielonych: zgodnie z cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i zał. dostępnymi na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39370000
44160000
45112720
45200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524
Hauptort der Ausführung:

Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia (tzw. Park Lotników).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia:

1. W części architektonicznej:-zakup i montaż budek dla ptaków, owadów i nietoperzy w ilości zgodnej z zestawienie i wzorem (załącznik pn. „Budki”); -zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dotyczącej sposobu finansowania (wymiary w pliku pn. „Tablica Pamiątkowa;Tablica informacyjna). 2. W części sanitarnej budowę studni głębinowej, wraz niezbędną instalacją wodną i wodociągową oraz sterującą. 3. W części technologii automatycznego nawadniania budowę układu nawadniania, wraz z niezbędną instalacją sterującą i wodociągową. 4. W robotach brukarskich wykonanie: - robót przygotowawczych pod wykonanie chodników, - wykonanie chodników. 5. W zagospodarowaniu terenów zielonych: 5.1. Zakup roślin i wykonanie prac w zakresie obsadzenia terenu zielonego w tzw. Parku Lotników: drzewa, krzewy, wrzosy, byliny wymienione w zał. pn „Zestawienie roślin i prac”. 5.2. Roboty przygotowawcze: - Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego kat I-III o pow. 3 184 m2 i przygotowanie do sadzenia, - demontaż betonu i kostki 1 760 m2, oraz zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach, - ściągnięcie murawy z części skweru 1 000 m2, - wyrównanie terenu i wymiana podłoża dosypywanie na głębokość 30 cm, na powierzchni 5 189 m2, - wymiana podłoża na głębokości 30 cm na torf kwaśny na powierzchni 1 218 m2. 5.3. Roboty przy nasadzeniach krzewów i drzew oraz inne prace obejmują: - wykopanie odpowiednich dołków, - zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą, - sadzenie drzew z bryłą korzeniową 294 szt., - palikowanie drzew trzema palikami - mocowanie za pomocą taśmy lub liny, - prace porządkowe i zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, - nasadzenie krzewów 20 480 szt., - nasadzenie bylin szt. 4 173, - nasadzenie cebulek szt. 17 282, - Wyłożenie 1 500 m2 powierzchni zakupioną agrotkaniną 90g/m2, - ściółkowanie zakupioną korą średnią powierzchnia 3 184 m2 na grubość 10 cm, - ściółkowanie zrębkami sosnowymi powierzchnia 1 182 m2, na grubość 10 cm, - zakładanie łąki kwietnej o powierzchni 1 045 m2, - zakładanie trawnika 1 704 m2, - zakładanie zakupionych obrzeży trawnikowych 2 191 mb. Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Wszelkie prace nasadzeniowe mają być wykonywane zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego oraz pod jego bezpośrednim nadzorem. Zamawiający zastrzega sobie odbiór protokolarny wykorytowanej powierzchni przed uzupełnieniem nową ziemią. Przed posadzeniem roślin Wykonawca zobowiązany jest wezwać zamawiającego w celu protokolarnego sprawdzenia jakości (zgodności z wymogami opisanymi w SIWZ) przeznaczonych do posadzenia roślin. II. W celu zapewnienia Gwarancji Wykonawca zapewni: - wymianę uszkodzonych elementów brukarskich, - serwis i naprawy instalacji nawodnienia oraz pompy głębinowej (w tym przygotowanie do okresu zimowego i rozruchem wiosennym), - uzupełnianie wyschniętych, obumarłych roślin, tym samym gatunkiem (w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa), - uzupełnienie brakujących roślin do 20 % stanu wyjściowego, - wszelkie cięcia formujące i pielęgnacyjne, - kompleksową pielęgnację (podlewanie, nawożenie przycinanie). III. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - tworzenie zieleni (przygotowanie podłoża, sadzenie roślin, selekcji roślin, pielęgnacji, przycinania itp.), prac budowlanych: tworzenia instalacji hydraulicznych lub nawodnienia, tworzenie ścieżek i chodników, układanie kostki brukowej i innych prac budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: 1. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2. cz. II Istotne postanowienia umowy 3. Dokumentacja załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.02.05.00-00-0031/16.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu prac (jednakże nie krócej niż 100 dni kalendarzowych). Przekazanie terenu prac nastąpi do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca winien wykazać się (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na: wykonaniu terenów zielonych wraz z nasadzeniami o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego.

II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które spełniają następujące warunki: a) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót drogowych posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; b) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót sanitarnych posiadająca: -uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1278), lub - odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c)minimum jedna osoba, posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu prac polegających na tworzeniu terenów zielonych na min. 3 zadaniach, przy czym minimalna wartość każdego zadania to 100 000 PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem spełnienia warunków.

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia-zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.).

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. 2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW). 2.2. zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów).

2.3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. 2.

2. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW);

2.2. zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów);

2.3. pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów:

4.1.W zakresie warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 7 do IDW).

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2018
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2018
Ortszeit: 13:15
Ort:

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 417, III p.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716);

5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty na zasadach określonych w pkt 8.7.3. IDW.

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w Instrukcji dla wykonawców dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.6.1 i 18.6.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

1) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018