Services - 16019-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Mielec: Forestry services

2018/S 009-016019

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul.Partyzantów 11
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Nadleśnictwo Mielec, Ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec,
Telephone: +48 177476970
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 177476971
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_mielec/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul.Partyzantów 11
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Marzena Rusin
Telephone: +48 177476970
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 177476971
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/

I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2018 i 2019 - III przetarg.

Reference number: 270.1.1.2018
II.1.2)Main CPV code
77200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określ. w art.6 ust.1pkt.1 ustawy z dn. 28.9.1991 r. o lasach (tj.:Dz.U. z 2017r.,poz.788 z późn. zm.-dalej:Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury,do wykonania na terenie N-ctwa Mielec w roku 2018 i 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakr. hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury wynikające z zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rok 2019 zostanie podany w IV kwartale 2018 r. Formularze cenowe zawierają łączny zakres prac na lata 2018-2019.Szczegółowy opis technologii prac zawiera zał. nr 4 do SIWZ.Procedury odbioru prac zawiera zał 5 SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 160 148.49 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I Leśnictwo Cyranka

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla Pakietu I teren Leśnictwa Cyranka.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rok 2019 zostanie podany w IV kwartale 2018 roku. Formularze cenowe zawierają łączny zakres prac na lata 2018-2019.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

Z zakresu hodowli lasu: 14513,40 roboczo-godzin, 455,58 ciągniko-godzin.

Z zakresu pozyskania: pozyskanie ręczne: 20507,08 roboczo-godzin, zrywka: 11168 m3, prace ręczne z pozyskania drewna: 60godz, pomoc przy szacunkach: 60godz.

Z zakresu ochrony lasu: 5728,40 roboczo-godzin, 20,00 ciągniko-godzin, 40,8 hektometrów.

Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 4096,80 roboczo-godzin, 55,36 ciągniko-godzin.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 117 231.34 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej:„Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr10 do SIWZ. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3) Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Pakietu(załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art.91 ust.3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatku od towarów i usług,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,określ. przez zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę,tj.bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego nie wykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez zamawiającego w SIWZ,samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I-III: pozyskanie w cięciach przedrębnych(CP-P, TW, TP, pozyskanie przygodne w ramach w/w);Pakiet IV: pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nie przyjęcie takiego zobowiązania,a Oferta wykonawcy uzyska 0pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 30pkt.W ramach kryterium „Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zamówienia, określonych przez zamawiającego w SIWZ,min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I–III: czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną; Pakiet IV:pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do uczestnictwa min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji wybranych elementów zamówienia w Ofercie.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3) Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II Leśnictwo Czajkowa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
77312100
77312000
90000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla Pakietu II teren Leśnictwa Czajkowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rok 2019 zostanie podany w IV kwartale 2018 roku. Formularze cenowe zawierają łączny zakres prac na lata 2018-2019.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

Z zakresu hodowli lasu: 14199,28 roboczo-godzin, 408,68 ciągniko-godzin.

Z zakresu pozyskania: pozyskanie ręczne: 15396,00 roboczo-godzin, zrywka: 7380,00 m3, prace ręczne z pozyskania drewna: 140godz, pomoc przy szacunkach: 80godz.

Z zakresu ochrony lasu: 7022,22 roboczo-godzin, 96,00 ciągniko-godzin, 105,30 hektometrów.

Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 322,00 roboczo-godzin, 10,00 ciągniko-godzin.

Prace z zakresu utrzymania infrastruktury: wycięcie krzewów wzdłuż drogi: 3,00 km, ręczne odmulanie rowów:400,00 godz., niszczenie odrośli wokół osady i płotu: 2,00 ha.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 809 540.79 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej:„Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr10 do SIWZ. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 %Wartości Przedmiotu Umowy.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena 60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3) Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Pakietu(załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art.91 ust.3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatku od towarów i usług,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,określ. przez zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę,tj.bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego nie wykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I-III: pozyskanie w cięciach przedrębnych(CP-P, TW, TP, pozyskanie przygodne w ramach w/w);Pakiet IV: pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nie przyjęcie takiego zobowiązania,a Oferta Wykonawcy uzyska 0pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 30pkt.W ramach kryterium „Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I-III: czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną; Pakiet IV:pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do uczestnictwa min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji wybranych elementów zamówienia w Ofercie.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena 60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3)Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III Leśnictwo Mościska

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla Pakietu III teren Leśnictwa Mościska.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rok 2019 zostanie podany w IV kwartale 2018 roku. Formularze cenowe zawierają łączny zakres prac na lata 2018-2019.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

Z zakresu hodowli lasu: 14636,68 roboczo-godzin, 770,68 ciągniko-godzin.

Z zakresu pozyskania: pozyskanie ręczne: 11318,60 roboczo-godzin, zrywka: 7518,00 m3, prace ręczne z pozyskania drewna: 160godz, pomoc przy szacunkach: 60godz.

Z zakresu ochrony lasu: 5562,04 roboczo-godzin, 75,20 hektometrów.

Prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 1167,50 roboczo-godzin, 84,80 ciągniko-godzin.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 686 116.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej:„Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr10 do SIWZ. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 %Wartości Przedmiotu Umowy.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3) Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Pakietu(załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art.91 ust.3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatku od towarów i usług,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,określ. przez zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę,tj.bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego nie wykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I-III: pozyskanie w cięciach przedrębnych(CP-P, TW, TP, pozyskanie przygodne w ramach w/w);Pakiet IV: pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nie przyjęcie takiego zobowiązania,a Oferta wykonawcy uzyska 0pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 30pkt.W ramach kryterium „Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I-III: czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną; Pakiet IV:pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do uczestnictwa min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji wybranych elementów zamówienia w Ofercie.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena 60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3)Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV specjalistyczny

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Dla Pakietu IV teren Leśnictw: Cyranka, Czajkowa, Mościska.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rok 2019 zostanie podany w IV kwartale 2018 roku. Formularze cenowe zawierają łączny zakres prac na lata 2018-2019.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace(czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

Z zakresu hodowli lasu: 639,50 ciągniko-godzin.

Z zakresu pozyskania: pozyskanie mieszane, wymagany harwester: 8189,94 roboczo-godzin, zrywka: 6444,00 m3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 547 260.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej:„Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr10 do SIWZ. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 %Wartości Przedmiotu Umowy.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3) Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Pakietu(załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art.91 ust.3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatku od towarów i usług,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia,określ. przez zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę,tj.bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego nie wykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,samodzielnie przez wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I–III: pozyskanie w cięciach przedrębnych(CP-P, TW, TP, pozyskanie przygodne w ramach w/w);Pakiet IV: pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nie przyjęcie takiego zobowiązania,a Oferta wykonawcy uzyska 0pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 30pkt.W ramach kryterium „Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do uczestnictwa w wybranych elementach zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr10 do SIWZ). Wybrane elementy zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:Pakiet I–III: czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, zabezpieczanie sadzonek przed zwierzyną; Pakiet IV:pozyskanie drewna. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do uczestnictwa min. 1 osoby nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającej dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w realizacji wybranych elementów zamówienia w Ofercie.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena 60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 30 %,

3)Kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji wybranych elementach zamówienia 10 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Dopuszczalne zmiany umowy:

Przewiduje się możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w min. wymiarze deklarowanym przez zamawiającego w §1 ust.3 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi wykonawca ani zamawiający.

2) Dopuszcza się wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:a)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji,gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;b)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w PGL LP;c)pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

3) Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.

4) Dopuszcza się wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.

5) Dopuszcza się wprowadzenie zmian w technologii pozyskania drewna w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy,z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gosp. leśnej.

6) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

7) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy.

8) Dopuszcza się wprowadzenie zmian w przypadku:a)wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b)rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Ofercie, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.

Uwagi ogólne:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 102 000,00 PLN.

Dla Pakietu II 88 000,00 PLN.

Dla Pakietu III 81 000,00 PLN.

Dla Pakietu IV 26 000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełniania warunku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu(w terminach wskazanych w SIWZ).

Inne warunki: Wykonawca może powierzyć realizację elementów przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam. z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: zakresów rzeczowych, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart.22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) O których mowa w pkt 7.1.lit.d),e) i f) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) O których mowa w pkt 7.1.lit.g) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust.5 pkt 5 i6 Pzp.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału technicznego (za wyjątkiem forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną), tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie. W przypadku wymaganego forwardera lub ciągnika z przyczepą nasiębierną, ten sam potencjał techniczny może być wykazany w maksymalnie 2 pakietach.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 Pzp, art.24 ust.5 pkt 1–2 i 4–8 PZP. Na podstawie:

1)art.24 ust.5 pkt1 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15.5.2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28.2.2003 r.-Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.poz.2171 z późn. zm.);

2)art.24 ust.5 pkt2 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)art.24 ust.5 pkt4 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)art.24 ust.5 pkt5 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 PLN;

5)art.24 ust.5 pkt6 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art.24 ust.5 pkt5 Pzp;

6)art.24 ust.5 pkt7 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN.

7)art.24 ust.5 pkt8 Pzp zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, należy przedłożyć:

a) Oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji(UE)2016/7z dn 5.1.2016 r.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): dla Pakietu I zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prac związanych z utrzymaniem infrastruktury na kwotę nie mniejszą niż 475 000,00 PLN brutto;dla Pakietu II zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prac związanych z utrzymaniem infrastruktury na kwotę nie mniejszą niż 410 000,00 PLN brutto; dla Pakietu III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prac związanych z utrzymaniem infrastruktury na kwotę nie mniejszą niż 380 000,00 PLN brutto; dla Pakietu IV zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 122 000,00 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

Dla Pakietów od I do III:

a) Co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) Co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ

c) Co najmniej 1 szt. forwarder lub ciągnik z przyczepą nasiębierną

Dla Pakietu IV:

a) Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) Co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ,

c) Co najmniej 1 szt. forwarder lub ciągnik z przyczepą nasiębierną.

Minimum level(s) of standards possibly required:

CD Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

Dla Pakietów I- III.

a) Co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b) Co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla Pakietu IV.

a) Co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8. 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do pracy wielooperacyjną maszyną leśną - harwester.

Należy przedłożyć (w terminach wskazanych w SIWZ) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W związku z obowiązkami zamawiającego wynikającymi z konieczności stałego i nieprzerwanego utrzymania lasów - w tym, w zakresie związanym z pracami porządkowymi, wycinkami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na szlakach komunikacyjnych (drogach leśnych), czy też związanymi z koniecznymi do wykonania pracami z zakresu hodowli lasu (np. odnowienia), ochrony lasu (np. konserwacja grodzeń, wykładanie pułapek na owady), pozyskania i zrywki drewna (cięcia przygodne, których nie można przewidzieć), Zamawiający korzysta z możliwości skrócenia terminu składania ofert do 15 dni na podst. art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/01/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/01/2018
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2018 r. o godz. 10.30 w Nadleśnictwie Mielec (ul. Partyzantów 11, 39-300Mielec) – sala konferencyjna, I piętro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewiduje się ogłoszenie zamówienia o podobnym zakresie w IV kwartale 2019 r.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

I-19 000,00 PLN, II-16 000,00 PLN, III-15 000,00 PLN, IV-5 000,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) Pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.poz.359z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku Pekao S.A. I O/Mielec nr rachunku: 961 240 2656 1111 0000 3793 2471 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2018 i 2019 - III przetarg, Pakiet _.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty,o których mowa w art. 6bust. 5pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a Pzp oraz art.46 ust.5 Pzp. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być załączone w oryginale do oferty w taki sposób by możliwy był jego zwrot (np. w oddzielnej kopercie). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy,który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie,zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt7b Pzp. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych wart.46 ust.4a Pzp oraz art.46 ust.5 Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn.18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1219 z późn. zm.).

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
jak wyżej
Warszawa
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018