Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 160249-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Vejen: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2023/S 055-160249

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
Postadresse: Rådhuspassagen 3, 1.
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Lindved
E-mail: heli@vejen.dk
Telefon: +45 23441462
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1903-Totalraadgiverudbud_af_2_daginstitutioner_i_Vejen_kommune
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1903-Totalraadgiverudbud_af_2_daginstitutioner_i_Vejen_kommune
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

To nye daginstitutioner i Vejen Syd og Askov-Malt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at opføre to nye daginstitutioner på henholdsvis Maltvej ved Askov-Malt Skole og i Vejen Syd på Kongehøj. Med nærværende konkurrence ønsker ordregiver derfor at indhente tilbud på én samlet kontrakt på totalrådgivning efter forudgående projektkonkurrence i forbindelse med opførelsen af de to institutioner. Totalrådgivningen indebærer udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, projektering af udbudsprojekt, entrepriseudbud i stor-entreprise samt projektering af udførelsesprojekt. Totalrådgiveren er ansvarlig for projekteringsledelse, bæredygtighedsledelse, brugerinddragelse, byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning, IKT-ledelse og arbejdsmiljøkoordinering (P+B) m.v. i henhold til det samlede udbudsmateriale. Udbuddet gennemføres som en projektkonkurrence jf. reglerne i udbudslovens 84-91 med henblik på efterfølgende indgåelse af én samlet totalrådgivningskontrakt for de to projekter med vinderen af projektkonkurrencen, i henhold til udbudslovens § 82 om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. De to projekter gennemføres indenfor en økonomisk ramme på i alt 40,0 mio. DKK ekskl. moms og de forventes afleveret i hhv. juni og juli måned 2025.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Ansøger er udelukket fra at deltage i konkurrencen, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens §§ 134a‐137.

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven, er det et mindstekrav, at ansøgeren opfylder følgende:

a. Ansøger skal have en soliditetsgrad på min. 15% i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Hvis virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, er der krav om en soliditetsgrad på 15% i hvert af de regnskabsår, som virksomheden har eksisteret.

b. Ansøger skal have positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Hvis virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, er der krav om en positiv egenkapital i hvert af de regnskabsår, som virksomheden har eksisteret.

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence for at løse opgaven, er det et

mindstekrav, at ansøgeren opfylder følgende:

a. Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder totalrådgivning af en daginstitution

med en anlægssum på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms

Referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, skal være afsluttede indenfor 3 år fra

ansøgningstidspunktet. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt

afleveringsforretning.

Såfremt ordregiver modtager mere end 3 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil ordregiver udvælge 3 ansøgere til at afgive konkurrenceforslag. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Referenceprojekter bør maksimalt være 3 år gamle på ansøgningstidspunktet. De skal være udførte eller som minimum have afsluttet projektforslagsfasen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring

med:

* Totalrådgivning, herunder brugerinddragelse og projekterings‐ og byggeledelse af daginstitutioner i

nybyggeri

* Projekter, hvor der er skabt et helstøbt arkitektonisk og funktionelt udtryk, som viser inspirerende

og nytænkende byggerier med fokus på børnemiljøer

* Projekter hvori der er arbejdet med bæredygtighedsaspekter

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til de udbudte projekter.

Referencerne bør omfatte både arkitekt‐ og ingeniørfaglige og landskabsarkitektfaglige discipliner.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:

Ansøger skal råde over arkitekter og ingeniører

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

Ordregiver vil udpege den konkurrencedeltager, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige konkurrenceforslag for begge projekter som vinder af konkurrencen. Vinderen identificeres på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der anvendes 4 vægtede underkriterier i evalueringen:

Pris 30%

Arkitektur og funktionalitet 35%

Metode 20%

Organisation og kompetencer 15%

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 24/04/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

Konditionsmæssige konkurrenceforslag, som ikke tildeles kontrakt, modtager et konkurrenceforslagsvederlag på 75.000 kr. ekskl. moms

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Frank Schmidt-Hansen, borgmester
Claus Kulmbach, udvalgsformand, Udvalget for Skoler og Børn
Elin Winther, næstformand, Udvalget for Skoler og Børn
Mike Straarup, byrådsmedlem, Udvalget for Skoler og Børn
Anette Kidholm Filtenborg, byrådsmedlem, Udvalget for Skoler og Børn
Morten Oldrup, direktør for område 2 (Børn, Skoler og Familier)
Lene Rosenkrans Gjedsted, afdelingschef, Børn PPU og Sundhedspleje
Janni Kruse Olsen, områdeleder, Børn PPU og Sundhedspleje
Kim Esbye Blomberg, pædagog, Børn PPU og Sundhedspleje
Christian Dünne, skoleleder Askov-Malt Skole
Peter Hansen, afdelingschef for Teknik & Miljø (anlægsingeniør)
Helle Lindved, arkitekt maa., bygherrerådgiver, Teknik & Miljø
Fagdommer arkitektur og funktion: Liv Bach Henriksen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Fagdommer arkitektur og funktion: Lene Jensby Lange Autens Aps.
Fagdommer projektets realiserbarhed indenfor den økonomiske ramme: Hanne Pedersen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal tilmelde sig via adressen angivet i pkt. I.3. ESPD er vedlagt på byggeprojekt.dk til udfyldelse og som pdf fil. Der henvises endvidere til konkurrencebetingelserne, der er tilkgængelige på adressen i pkt. I.3

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand-still-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand-still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes påwww.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023