Lieferungen - 160267-2023

17/03/2023    S55

Nederland-Heerlen: Software en informatiesystemen

2023/S 055-160267

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Zuyd Hogeschool
Nationaal identificatienummer: 48391788
Postadres: Nieuw-Eyckholt 300
Plaats: HEERLEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6419DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Yvet Willems
E-mail: yvet.willems@zuyd.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zuyd.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De levering van een E-HRM systeem ten behoeve van Zuyd Hogeschool

Referentienummer: Zuyd.2022.13.E-HRM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het afsluiten van een overeenkomst met één leverancier voor het beschikbaar stellen van een ingericht en operationeel (E)-HRM systeem, inclusief de daarbij behorende ondersteunende dienstverlening.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerlen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van een E-HRM applicatie, inclusief salarisverwerking met bijbehorende dienstverlening voor een hogeschool met 1.850 medewerks.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zuyd heeft de optie om de overeenkomst na einde contractduur telkens met 2 jaar te verlengen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 215-616748
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

De levering van een E-HRM systeem ten behoeve van Zuyd Hogeschool

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HR2day
Nationaal identificatienummer: 32170066
Postadres: Stroombaan 10
Plaats: Amstelveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1181 VX
Land: Nederland
E-mail: info@hr2day.com
Telefoon: +31 880300900
Internetadres: http://www.hr2day.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Maastricht
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023