Dienstleistungen - 160352-2023

17/03/2023    S55

Nederland-Maassluis: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2023/S 055-160352

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maassluis
Nationaal identificatienummer: 521567930
Postadres: Koningshoek 93050
Plaats: Maassluis
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3140BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Zandman
E-mail: inkoop@maassluis.nl
Telefoon: +31 105931931
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.maassluis.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging financieel systeem gemeente Maassluis

Referentienummer: 307928
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vervanging financieel systeem gemeente Maassluis. (SaaS)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 999 999 999.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maassluis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1000000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G-1 kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 194-549071
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vervanging financieel systeem gemeente Maassluis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PinkRoccade Local Government
Nationaal identificatienummer: 27322975
Postadres: Meerendonkweg 35
Plaats: s-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 TZ
Land: Nederland
E-mail: info.prlg@pinkroccade.nl
Telefoon: +31 881101500
Internetadres: http://www.pinkroccadelocalgovernment.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 999 999.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610568
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/default.aspx#941638f4-a720-48be-a836-93c6d7734e652
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenafhandeling bij aanbesteden
Postadres: den Haag
Plaats: Den Haag
Postcode: 1234 AB
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Fax: +31 123456
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inlichtingen over beroepsprocudures
Postadres: Wilheminaplein 100
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Fax: +31 883610568
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023