Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 160438-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Silkeborg: Møbler

2023/S 055-160438

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: AndersEngel.Westphall@silkeborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://silkeborg.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yftgptbmtz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yftgptbmtz
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af løst inventar til Ny Dybkærskole

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39100000 Møbler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører løst inventar til Ny Dybkærskole, Silkeborg Kommune

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39151000 Diverse møbler
39160000 Skolemøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører dels standard møbler og dels specialinventar, til Ny Dybkærskole i Silkeborg.

Ny Dybkærskole er ny 3 sporet skole på i alt 10.500 m2, fordelt på 3 etager og sammenbygget med idrætshallerne i Gødvad.

Skolen opføres på de tidligere boldbaner ved Gødvadhallerne og bycenter, hvor skolen vil danne den sydlige afgræsning af byområdet hvor skolen vil fungere som et nyt fællesskabende omdrejningspunkt i lokalmiljøet.

Bygningen er struktureret omkring et indre fællesrum, hvor omkring indskoling, mellemtrin, udskoling samt personalfaciliteter er placeret. De enkelte afdelinger er indrettet med årgangsområder med klassebaser og fællesarealer, hvor møbler og specialinventar vil være med til at sikre mangfoldige læringsmiljøer der understøtter projektbaseret læring.

Specialinventaret er designet specifikt til skolens fællesarealer, med inspiration i bygningens arkitektur og materialer. Standard møbler er beskrevet i forhold til funktion suppleret med reference til ønsket design.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/06/2023
Slut: 01/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen anvendes de fremlagte referencers sammenlignelighed med den udbudte kontrakt som kriterium. Ved udvælgelsen lægges vægt på, i hvor høj grad referenceopgaverne dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende omfang og fagligt indhold.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der fremlægges balanceoplysninger i form af egenkapital og soliditetsgrad (= egenkapital/balancesum) fra seneste tilgængelige årsrapport.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En egenkapital på mindst 1,5 mio. DKK ved afslutning af seneste årsregnskab

En soliditetsgrad på mindst 15% ved afslutning af seneste årsregnskab

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der fremlægges referencer fra tidligere leverancer af den omhandlede art. Af hensyn til at opnå tilstrækkelig konkurrence accepteres referencer, hvor levering er sket op til 5 år før ansøgningsfristen.

Der evalueres maksimalt 5 referencer i alt, jf. udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal fremlægges minimum en reference fra levering af standard skolemøbler og minimum en reference fra levering af specialinventar.

Begge referencer skal vedrøre møbler leveret til brug på skoler eller tilsvarende undervisningsformål for børn eller unge og med en kontraktværdi på minimum 2 mio. DKK.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder betingelser om etik og socialt ansvar, bl.a. krav om overholdelse af ILO-konventioner. Der henvises til kontraktudkastet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2023
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere, der er omfattet af nogen af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §134a, §135 og §136, hhv. §137, vil blive afvist.

Der anmodes om deltagelse i udbuddet ved at udfylde og uploade den ESPD-formular, der stilles til rådighed sammen med udbudsmaterialet. Se nærmere vejledning om anvendelse af ESPD-formularen i udbudsbetingelsernes afsnit 6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023