Szolgáltatások - 160579-2019

05/04/2019    S68    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2019/S 068-160579

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipkáné Szabó Gyöngyi
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714399
Fax: +36 14714290

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Korcsolyázó Központ - Ellenőri feladatok

Hivatkozási szám: EKR000829942018
II.1.2)Fő CPV-kód
71310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, tervellenőri és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházása tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 470 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000
71244000
71247000
71248000
71356300
71520000
71541000
71631000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina út 49., 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Szabó József utca - Istvánmezei út kereszteződése) 32826 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, tervellenőri és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Korcsolyázó Központ (fedett sportcélú létesítmény) beruházása tekintetében. Az ajánlattevő feladatellátása a beruházás két üteméhez kapcsolódik.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

A beruházás I. üteme tekintetében (tervezési díjrészhez kapcsolódó feladatok):

— a beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok

— engedélyezési tervek elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

— közreműködés az engedélyek beszerzésében,

— költségellenőrzések, elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézés

— projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok

— kockázatkezelési feladatok

— kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

— kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok

A beruházás II. üteme tekintetében (kiviteli díjrészhez kapcsolódó feladatok):

— a beruházás kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok

— a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok

— üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok

— jótállással kapcsolatos feladatok

— költségellenőrzés, elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézés

— projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok

— kockázatkezelési feladatok

A beruházás projektelemei

Bontás:

— Millenáris Velodrom

— Kisstadion

— Üzemeltetési Központ (benzinkúttal)

— Millenáris melléképületei

— Kerítés

Új létesítés:

— Nemzeti Korcsolyázó Központ (tervezési program szerint)

Meglévő épületállomány megtartása:

— Gyakorló Jégcsarnok

— a megmaradó létesítmények zavartalan üzemeltetésének biztosíthatósága (közművek, közlekedés)

Előbbiek mellett nyertes ajánlattevő feladata a fentiekben nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemek tervezésével kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki adatok:

— létesítmény nettó szintterülete: 65 000 m2

— létesítmény befogadóképessége: 8 000 fő

— acél tetőszerkezet tömege: 3 400 t

— alátámasztásmentes fesztáv: 98 m

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

Szerződést megerősítő kötbérek:

Késedelmi kötbér: a Tervezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel érintett napra a nettó Tervezési Díjrész 0,2 %-ával (nulla egész két tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre, a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel érintett napra a nettó Kivitelezési Díjrész 0,2 %-ával (nulla egész két tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre, a jótállási időszakban minden késedelemmel érintett napra a nettó Kivitelezési Díjrész 0,1 %-ával (nulla egész egy tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre jogosult Ajánlatkérő.

Meghiúsulási kötbér: a Tervezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok esetében is az adott díjrész 15 %-a.

A Teljesítési Biztosíték értéke a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó Megbízási Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

A kötbéreket részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontban előírt projektvezető szakember szakmai tapasztalata (szintterület legalább 35.000m2) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontban előírt projektvezető szakember szakmai tapasztalata (alátámasztásmentes fesztáv legalább (70m) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. pontban előírt projektvezető helyettes szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. pontban előírt projektvezető helyettes szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4. pontban előírt szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.5. pontban előírt szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.6. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.6. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.7. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A létesítmény tervezésének minimális időszükséglete 12 hónap, a kivitelezés időszükséglete pedig minimálisan 24 hónap, amelyet megelőzően szükséges a tervellenőrzésre, a létesítmény kivitelezésére, valamint ezekhez kapcsolódóan lebonyolító szervezet és műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan is közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérő számára a feladat ellátása érdekében a beruházás eredményes lefolytatásához mindenképpen szükséges egy beruházás-lebonyolító szervezet kiválasztása, és a vele történő szerződéskötés a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feladatokra. A fentebb ismertetett beruházási időszükségletekre, valamint a közbeszerzési eljárás időigényére is tekintettel ezen szervezet kiválasztására gyorsított nyílt eljárás kerül kiírásra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 208-475162
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Korcsolyázó Központ - Ellenőri feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44219062
Postai cím: Hunor Utca 20/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 470 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Összegezés megküldésének időpontja: 07.02.2019.

Beérkezett ajánlatok száma: 1

FŐBÉR Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnök Zrt. (1138 Budapest, Váci út 40., adószám: 12037984-2-41) és ÚJLAK Mérnökiroda Kft. (1035 Budapest, Hunor utca 20/b., adószám: 12647428-2-41) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/04/2019