Szolgáltatások - 160579-2019

05/04/2019    S68

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2019/S 068-160579

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipkáné Szabó Gyöngyi
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714399
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Korcsolyázó Központ - Ellenőri feladatok

Hivatkozási szám: EKR000829942018
II.1.2)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, tervellenőri és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházása tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 470 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71247000 Építési munka felügyelete
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina út 49., 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Szabó József utca - Istvánmezei út kereszteződése) 32826 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, tervellenőri és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Nemzeti Korcsolyázó Központ (fedett sportcélú létesítmény) beruházása tekintetében. Az ajánlattevő feladatellátása a beruházás két üteméhez kapcsolódik.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

A beruházás I. üteme tekintetében (tervezési díjrészhez kapcsolódó feladatok):

— a beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok

— engedélyezési tervek elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

— közreműködés az engedélyek beszerzésében,

— költségellenőrzések, elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézés

— projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok

— kockázatkezelési feladatok

— kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

— kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok

A beruházás II. üteme tekintetében (kiviteli díjrészhez kapcsolódó feladatok):

— a beruházás kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok

— a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok

— üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok

— jótállással kapcsolatos feladatok

— költségellenőrzés, elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézés

— projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok

— kockázatkezelési feladatok

A beruházás projektelemei

Bontás:

— Millenáris Velodrom

— Kisstadion

— Üzemeltetési Központ (benzinkúttal)

— Millenáris melléképületei

— Kerítés

Új létesítés:

— Nemzeti Korcsolyázó Központ (tervezési program szerint)

Meglévő épületállomány megtartása:

— Gyakorló Jégcsarnok

— a megmaradó létesítmények zavartalan üzemeltetésének biztosíthatósága (közművek, közlekedés)

Előbbiek mellett nyertes ajánlattevő feladata a fentiekben nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemek tervezésével kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki adatok:

— létesítmény nettó szintterülete: 65 000 m2

— létesítmény befogadóképessége: 8 000 fő

— acél tetőszerkezet tömege: 3 400 t

— alátámasztásmentes fesztáv: 98 m

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

Szerződést megerősítő kötbérek:

Késedelmi kötbér: a Tervezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel érintett napra a nettó Tervezési Díjrész 0,2 %-ával (nulla egész két tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre, a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel érintett napra a nettó Kivitelezési Díjrész 0,2 %-ával (nulla egész két tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre, a jótállási időszakban minden késedelemmel érintett napra a nettó Kivitelezési Díjrész 0,1 %-ával (nulla egész egy tized százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre jogosult Ajánlatkérő.

Meghiúsulási kötbér: a Tervezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó feladatok esetében is az adott díjrész 15 %-a.

A Teljesítési Biztosíték értéke a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó Megbízási Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

A kötbéreket részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontban előírt projektvezető szakember szakmai tapasztalata (szintterület legalább 35.000m2) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pontban előírt projektvezető szakember szakmai tapasztalata (alátámasztásmentes fesztáv legalább (70m) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. pontban előírt projektvezető helyettes szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. pontban előírt projektvezető helyettes szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4. pontban előírt szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.5. pontban előírt szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.6. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.6. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.7. pontban előírt tervellenőr szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A létesítmény tervezésének minimális időszükséglete 12 hónap, a kivitelezés időszükséglete pedig minimálisan 24 hónap, amelyet megelőzően szükséges a tervellenőrzésre, a létesítmény kivitelezésére, valamint ezekhez kapcsolódóan lebonyolító szervezet és műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan is közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérő számára a feladat ellátása érdekében a beruházás eredményes lefolytatásához mindenképpen szükséges egy beruházás-lebonyolító szervezet kiválasztása, és a vele történő szerződéskötés a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feladatokra. A fentebb ismertetett beruházási időszükségletekre, valamint a közbeszerzési eljárás időigényére is tekintettel ezen szervezet kiválasztására gyorsított nyílt eljárás kerül kiírásra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 208-475162
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Korcsolyázó Központ - Ellenőri feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44219062
Postai cím: Hunor Utca 20/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 470 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Összegezés megküldésének időpontja: 07.02.2019.

Beérkezett ajánlatok száma: 1

FŐBÉR Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnök Zrt. (1138 Budapest, Váci út 40., adószám: 12037984-2-41) és ÚJLAK Mérnökiroda Kft. (1035 Budapest, Hunor utca 20/b., adószám: 12647428-2-41) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/04/2019