Usluge - 160691-2020

06/04/2020    S68

Portugal-Lisabon: Usluge smještaja/ugošćivanja za podatkovni centar za kontinuitet poslovanja

2020/S 068-160691

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
Osoba za kontakt: Mrs Maja Markovčić Kostelac
E-pošta: OPEN62020@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge smještaja/ugošćivanja za podatkovni centar za kontinuitet poslovanja

Referentni broj: EMSA/OP/6/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluga za usluge smještaja/ugošćivanja za podatkovni centar za kontinuitet poslovanja, točnije, za uspostavljanje kanala stjecanja za ugošćivanje (kolokaciju) Jedinice za kontinuitet poslovanja EMSA-e u Madridu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72120000 Usluge savjetovanja u području regeneriranja strojne opreme nakon nesreće
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori EMSA-e u Lisabonu i prostori izvoditelja na području Madrida.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge koje će se pružati temeljem dodijeljenog ugovora uključuju ugošćivanje Jedinice za kontinuitet poslovanja EMSA-e u prostorijama izvoditelja u Madridu, u paketu sa svim povezanim osnovnim uslugama za mrežno povezivanje: struja i hlađenje, kontrola pristupa i sigurnost, usluge „upravljanja na daljinu“ na zahtjev, usluge premještaja za premještanje EMSA BCF-a, pristup osoblju EMSA-e i njezinim izaslanicima i objektima za provođenje postupaka oporavka iz prostora izvoditelja u slučaju potrebe, pokrivenost za spomenute usluge 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni se ugovor automatski obnavlja najviše dvaput, svaki put na razdoblje od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/05/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/03/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Ponude primljene elektronički otvorit će se u 10 sati (vrijeme u Lisabonu), odnosno 13. svibnja 2020. u uredima Europske agencije za pomorsku sigurnost.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/03/2020