Szolgáltatások - 160694-2018

13/04/2018    S72    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2018/S 072-160694

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka Zita
Telefon: +36 306036526
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavcsoport.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
50220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása vállalkozási szerződés keretében, az alábbiak szerint:

A MÁV Zrt. 2006 és 2010 között 60 db FLIRT típusú motorvonatot szerzett be. A MÁV-START Zrt. 2014 és 2016 között 63 db FLIRT típusú motorvonatot szerzett be. A két időszakban beszerzett motorvonatok egyes berendezéseinek illetve utas komfortjának színvonala eltér egymástól. Jelen kiírás az egységes, emelt szolgáltatási színvonal kialakítása és a szolgáltatási színvonal emelése érdekében elvégzendő feladatokat határozza meg.

Nyertes ajánlattevő feladata az egységes külső arculat létrehozása és utas komfort javításának megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50224200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Az egységes, emelt szolgáltatási színvonal kialakítása érdekében elvégzendő feladatok a 2006 és 2010 között beszerzett 60 db FLIRT típusú motorvonaton:

Alap feladatok:

1. Braille írás elhelyezése,

2. Számítógép dugaszoló és USB töltő aljzatok kiépítése,

3. Utastájékoztató rendszer korszerűsítése,

4. Időszinkronizálás,

5. Mozgáskorlátozott emelő berendezés rakfelület módosítása,

6. Belső video berendezés korszerűsítése,

7. WC tartály lefejtő automatikus szelep kiváltás,

8. Mosdó helyiség belső felületének antigraffiti, karcálló fóliával befedése,

9. Mozdonyvezetői tablet dokkoló beépítése

Opciós feladat:

10. Külső színterv és feliratok egységesítése

A közbeszerzés tárgyának részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok és az annak részét képező szerződéstervezet, valamint a műszaki feltétfüzet tartalmazza.

II. Ajánlatkérő a II.2.7. pont kiegészítéseként közli, hogy az alapfeladatok elvégzése vonatkozásában 36 hónap a teljesítésre nyitva álló időtartam, míg az opciós jog gyakorlása esetén 2023. december 31. napja a teljesítés véghatárideje.

III. Ajánlatkérő továbbá a II. 1.6. pont kiegészítéseként közli, hogy a beszerzés nem bontható részekre, tekintettel arra, hogy a beszerzés célja kifejezetten az egységesítés, az egységes arculat kialakítása.

A motorvonatok egységesítése során az egyes műveletek összehangolása, és az állásidő rövidítése miatt nem célszerű a beszerzés részekre bontása. Részekre bontás esetén. a párhuzamos munkavégzés nem lenne megvalósítható, az egységesítési munkák végzése során egyes műveleteket egy időben lehet elvégezni, ha a kivitelezést egy Vállalkozó végzi. A kivitelezéssel kapcsolatos egyeztetések és jótállási problémák elkerülhetők lesznek. A munkák összehangolása és felesleges munkaműveletek végzése egy Vállalkozó által valósítható meg a legideálisabban időben és feltételekkel, továbbá a több vállalkozó által történő egységesítési munkák elvégzése huzamosabb járműkiesést eredményezne, csökkentve a közszolgáltatás teljesítésében részt vevő FLIRT motorvonatok állagát.

IV. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet, hogy tervezetten jelen közbeszerzés tárgya vonatkozásában támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán felhívja a figyelmet egyúttal, hogy amennyiben támogatásra irányuló igényt nyújt be, abban az esetben a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 131. § (9) bekezdés].

V. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2006. március 22-én kelt, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA (korábbi nevén Calyon Corporate and Investment Bank SA), a CIB BankZrt, az MFB Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött hitelkeret-szerződés és az azt biztosító ingó jelzálogszerződés,valamint a 2007. szeptember 25-én kelt, a Raiffeisen Bank Zrt. és a MÁV Zrt. között létrejött hitelkeret-szerződés és az azt biztosító ingó jelzálogszerződés alapján a hitelezők hozzájárulása feltétele jelen közbeszerzési eljárás eredményességének, így ezen banki hozzájárulások hiánya vagy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként ellátandó feladatok megvalósításába bevonni kívánt, jelzálogjoggal terhelt járművek tehermentesítésének elmaradása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa. Az eljárásnak a fentiekre figyelemmel történő eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlattevők ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen kártérítést nem követelhetnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alap feladatok (1-9.) teljesítésére vonatkozó átfutási idő (munkanap) (min. 15 munkanap, max. 25 munkanap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2. pontban előírt felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki, gépész- vagy villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

További opciós feladat a 2006 és 2010 között beszerzett 60 db FLIRT típusú motorvonaton a külső színterv és feliratok egységesítése. Az opciós feladat részletes ismertetését, valamint az opció lehívásának feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok és az annak részét képező szerződéstervezet, valamint a műszaki feltétfüzet tartalmazza.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.5) pontjában az Ár értékelési részszempont kapcsán az alábbi alszempontokat alkalmazza:

Név: Az alap feladatok (1-9.) ellátására vonatkozó nettó ellenszolgáltatás összege (EUR) / Súlyszám: 70.

Név: Az opciós feladat (10.) ellátására vonatkozó nettó ellenszolgáltatás összege (EUR) / Súlyszám: 10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki(amely) a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt.74.§(1)bek. b)pontja alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (Kr.) 1-8.§,10.§,valamint 12-16.§-ban foglaltak értelemszerűen irányadók, figyelemmel a 2018. január 01. napjától hatályos Kbt.62.§(1)bek. k)pont kb)alpontjában foglaltakra.

Ajánlattevő vonatkozásában:

AT-nek ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bekezdés hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr.4.§(1)bek-nek megfelelő – nyilatkozatot,dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A Kr.15.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az AT ajánlatában a Kbt.67.§(4)bek. szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017.évi LIII.tv. 3.§ 38.pont a)-b) és d)alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie.

AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr.7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

A Kr.7.§-a szerinti esetben az ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek kell lennie a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a Kr.7.§(2)bek. szerint kell eljárnia.

A Kbt. 62.§(1)bek. a),b),e),h),j),l),n) és p)pontjában pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

AK a Kbt. 62.§(1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt.69.§(4)-(6)bek. szerint, figyelemmel a 2018.01.01. napjától hatályos Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontjában foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ak a KD-vel együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr. 5. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

AK a Kr. 2.§(5) bek. alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (AT-nek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV rész további pontjait nem).

AK felhívja a figyelmet a. Kr. 3.§ (2) és (3) bekezdésére.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P/1.

Az AT-nek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

AT-nek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia, amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha az AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései a Kbt. 69. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a KD-vel együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (azaz előző 36 hónapban) teljesített, vasúti járművek gyártására és/vagy javítására és/vagy karbantartására és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia munkáinak ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél neve,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail és/vagy telefonszám és/vagy faxszám),

— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),

— a teljesített referencia szerinti munka mennyiségi adata (saját teljesítés értéke/mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen arányban vett részt.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. AK az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített(befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

M/2.

A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) a megnevezését, képzettségének ismertetését, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, akik (amelyek) a teljesítés során bevonásra kerülnek.

A szakember(ek) képzettségét a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.

A szakmai tapasztalatot a szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajzával kell igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (azaz előző 36 hónapban) teljesített, összesen legalább 15 motorvonat gyártására, és/vagy javítására és/vagy karbantartására és/vagy felújítására, és/vagy korszerűsítésére vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával/referenciákkal.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki, gépész- vagy villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek rendelkeznie kell villamos motorvonat villamos vezérlési-, szabályozási- és főáramköri elektronikai rendszerek karbantartásában és/vagy javításában szerzett legalább 2 éves (24 hónapos) tapasztalattal.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései, valamint a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, közös ajánlattétel esetén, a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az Ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített teljesítési részeket fogadja el.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését előlegvisszafizetési (amennyiben nem kerül sor szállítói finanszírozást biztosító támogatási szerződés megkötésére, vagy szállítói finanszírozás esetén a nyertes Ajánlattevő nem választ biztosítékmenteséget), továbbá (támogatási konstrukciótól függetlenül) teljesítési és jóteljesítési biztosíték adásához, valamint késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérhez, továbbá jótálláshoz köti.

Egyebekben a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Projektazonosító: IKOP, azzal, hogy az AK jelen beszerzés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

Finanszírozási forma: tervezetten szállítói finanszírozás.

Támogatási intenzitás: tervezetten 100 %.

Az Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a KD részét képező szerződéstervezetben mind a szállítói, mind a kedvezményezetti finanszírozásról rendelkezik, tekintettel arra, hogy a támogatás feltételei, intenzitása nem ismert.

Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: EUR.

A számla és a fizetés pénzneme: EUR.

A kifizetésekre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alkalmazandó a Kbt. 135. § rendelkezéseinek a figyelembe vételével.

Az ellenérték kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.

A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Hely: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. 260. iroda)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 54.§-ában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt 300 000 EUR, azaz háromszázezer EUR, ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

2) Az I.3)pont szerint rendelkezésre bocsátott KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, valamint annak az AK kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint AK általi visszaigazolását érti, vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában AT-nek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot ajánlatához arról, hogy a honlapon elérhető dokumentumokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt elérte, azok letöltéséről gondoskodott.

3) AK a Kbt.56.§ (7)bek. szerint az AT-k számára helyszíni bejárást tart. AK felhívja a figyelmet, hogy a helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak!

4) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű fájl formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A külső csomagoláson "Ajánlat – 415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása vállalkozási szerződés keretében” megjelölést kell feltüntetni. AK tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az AT-k nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018.05.24. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

5) A Kbt.66.§ (1)bek. alapján az ajánlatot az AT-nek a KD hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

6) A Kbt.66.§ (2)bek. alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

7) AK a Kbt.66.§ (6)bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is csatolandó):

a) a közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

8) AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

9) Ajánlatkérő a Kr. 30.§ (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1. és az M/1.,M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

10) A Kr. 13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

11) Ha a nyertes AT visszalép, AK – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

12) AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének időpontjára a nyertes AT-nek rendelkeznie kell a szerződéstervezet 2.18.pontjában meghatározott felelősségbiztosítással.

13) Az ajánlatok értékelése során kapható pontszám részszempontonként: 0-10.

Pontkiosztás: 1,3.1,3.2 szempont esetén fordított; 2. szempont esetén egyenes arányosítással.

14) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

15) Az eljárásba bevont FAKSZ: Támis Norbert, Lajstromszám: 00109.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2018