Diensten - 160769-2022

28/03/2022    S61

Roemenië-Deva: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2022/S 061-160769

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA
Nationaal identificatienummer: 7571411
Postadres: Strada: Depozitelor, nr. 3, Sector: -, Judet: Hunedoara
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330179
Land: Roemenië
Contactpersoon: Stoicescu Claudiu
E-mail: licitatii@ambhd.ro
Telefoon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ambulantahunedoara.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139439
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: institutie publica
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese auto

Referentienummer: 7571411_2022_PAAPD1324233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de servicii de reparare, intretinere si furnizare piese pentru autosanitarele din dotarea SAJ Hunedoara conform caietului de sarcini. VALOAREA ESTIMATA MINIMA A INTERVALULUI ESTE DE 1082886,53 LEI SI REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI PANA LA 31.12.2022. IN FUNCTIE DE ACEASTA VALOARE SE VA ELABORA SI EVALUA OFERTA. Valoarea maxima estimata este de 1612604,08 lei si reprezinta valoarea posibilelor suplimentari. Suplimentarea cantitatilor este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 612 604.08 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Pot fi ofertate unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Citroen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Citroen Jumper - 7 ambulante conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 648.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Volkswagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca VW Transporter - 19 ambulante conform caietului de sarcini;

Marca VW Crafter 2 ambulante conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 640 818.66 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Renault Master si Dacia Duster

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Renault Master -17 ambulante conform caiet de sarcini.

Marca Dacia Duster - 1 autoturism

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 161 380.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Fiat si Ford

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Fiat Ducato 250/BAMVA - 5 ambulante conform caiet de sarcini;

Marca Fiat Ducato 250/CCFMFC - 1 ambulanta conform caiet de sarcini;

Marca Ford Trazit- 1 ambulanta conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 289.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Mercedes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Mercedes Benz Vito 115CDI-11 ambulante, conform caiet de sarcini

Marca Mercedes Benz Sprinter 318CDI - 3 ambulante, conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 359 468.02 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legeanr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitareaautorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente trebuie să conțină informații actualizate și pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentării; conform art. 196 din Legea 98/2016, valabile la momentu prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Nota: in cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. in cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul ne se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea 98/2016 , autoritatea contractanta accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autent ica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59- 60 din L 98/2016 (formularul nr. 4). Declaratia trebuie depusa odata cu DUAE-ul Ofertatii, terii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Fiecare operator economic este obligat să completeze declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din L 98/2016. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dr. Filimon Valeria Cristina (manager general), ec. Bodrean Adrian (director economic) ec. Popa Elena (membru supleant comisia de evaluare); director tehnic ing. Stoicescu Claudiu- presedinte comisie de evaluare, ing. Badarau Georgeta(membru comisia de evaluare), ing. Tici Emil (membru comisia de evaluare).

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 59-60 din L. 98/2016

Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din L 98/2016 se va incarca in SEAP la momentul incarcarii si fiind o declaratie proprie, va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a declarantului. Aceeași cerința se aplică și asociaților, tertii sustinatori și/sau subcontractanților.

Observație: Neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociați / terț susținător / subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE si declaratia privind neincadrarea in art.59-60 din Legea 98/2016 (formularul nr. 4), se va prezenta si acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere daca este cazul.

Documentele trebuie semnate cu semnatura electronica extinsa.

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actualizate in momentul prezentarii (obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator). Modalitatea de indeplinire a cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantilor clasati pe primul loc.

Operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a comnstituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala ade a realiza activitaile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele suport vor fi atasate în copie si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

2.Autorizatia emisa de RAR pentru efectuarea reparatiilor vehiculelor rutiere in conformitate cu OG 82/2000 actualizata, art. 1, alin 4 si site www.rarom .ro

Autorizatia trebuie sa fie valabila la momentul prezentarii.

Modalitatea de indeplinire a cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primul loc(informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actualizate in momentul prezentarii).

Pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art.60 alin (4) din HG 395/2016. .

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/04/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/04/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

În cazul în care, ulterior încheierii prezentului contract, achizitia serviciilor ce fac obiectul acestuia vor face obiectul achizitiei nationale realizate de Ministerul Sanatatii, prezentul contract va înceta de plin drept începând cu data notificata de catre achizitor, fara interventia instantei de judecata si fara ca furnizorul sa poata pretinde daune-interese.

Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire. SICAP-ul va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau sa-l să șteargă. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile contractante vor vizualiza direct în SICAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției. Astfel, operatorul SICAP certifică faptul că: datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare; Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Operatorii economici au obligatia de a publica in SEAP solicitarile de clarificari si de a urmari in SICAP raspunsurile la solicitarile de clarificari.

În cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Termenul de evaluare a ofertelor este de 60 zile lucratoare de la data deschiderii acestora. Această perioadă se poate prelungi, in cazuri temeinic justificate, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea deciziei de prelungire. Perioada de prelungire poate fi de 30 de zile lucratoare.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor este 18 zile, iar autoritatea contractanta răspunde tuturor solicitărilor prin răspus consolidat, cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016.

In cazul in care vor fi prezentate oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de documente care contin preturi noi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

conform prevederilor art.8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara
Postadres: str. Depozitelor, nr.3
Plaats: Deva
Postcode: 330179
Land: Roemenië
Telefoon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Internetadres: www.ambulantahunedoara.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2022