Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 160849-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2023/S 055-160849

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bang Hellsten
E-mail: uu8b@kk.dk
Telefon: +45 24968790
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse

Sagsnr.: 2023-0026863
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse projektledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette og / eller uddannelsen Master i Offentlig ledelse. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/196724807.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 100 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for HD-uddannelse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80430000 Voksenundervusning på universitetsniveau
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 15/05/2023
Slut: 14/05/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 1.600.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for Master i Offentlig ledelse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80430000 Voksenundervusning på universitetsniveau
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Master i Offentlig ledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde Master i Offentlig ledelse. Uddannelsen skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 15/05/2023
Slut: 14/05/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 10.400.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

En erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. kr. pr. år.

En professionel ansvarsforsikring en forsikringssum på minimum DKK 2,5 mio. pr. år.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen:

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på delaftale 1, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde uddannelsen i henhold til Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen), BEK nr. 774 af 12/06/2018.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på delaftale 2, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde uddannelsen i henhold til Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), BEK nr. 19 af 09/01/2020.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på begge delaftaler, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde begge, jf. ovenstående.

Se tillige udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandørener forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Aftalen (bilag A).

Ved opfyldelsen af Aftalen indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af aftalens bilag 5.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/04/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

Ordregiver kan som følge heraf, på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen, kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer, at de ikke er omfattet af Forordningen, og kan i den forbindelse bl.a. anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023