Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 160886-2015

Normál nézet megjelenítése

09/05/2015    S90

Hollandia-Hága: Irodabútorok beszerzése

2015/S 090-160886

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Eurojust
Postai cím: Maanweg 174
Város: Hága
Postai irányítószám: 2516 AB
Ország: Hollandia
Címzett: Közbeszerzési Osztály
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Fax: +31 704125585

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=708

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Közrend és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Irodabútorok beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
A teljesítés helye: Hága, Hollandia.

NUTS-kód NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 4

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül:
0,01 és 2 000 000 között EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A meghívásos közbeszerzési eljárás hatóköre irodabútoroknak az Eurojust új épületeibe történő leszállítására terjed ki.
Az új szerződés főként munkahelyi irodabútoroknak az Eurojust számára történő beszerzésére irányul. Az irodabútor az irodán belül található bútorként határozható meg; ebből következően a részben közösségi és reprezentatív területeken (pl. tárgyalótermek, étterem területe stb.) található bútorok nem képezik a közbeszerzési eljárás tárgyát.
A közbeszerzési eljárás 2 tételre szól:
1. tétel: irodabútorok (kivéve irodai forgószékek);
2. tétel: irodai forgószékek.
További információkért lásd a jelentkezésre szóló felhívást.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

39110000 Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok, 39130000 Irodabútor, 39150000 Különféle bútorok és felszerelések

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül:
0,01 és 2 000 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Irodabútorok (kivéve irodai forgószékek)
1)Rövid meghatározás
Irodabútorok (kivéve irodai forgószékek) a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

39130000 Irodabútor, 39150000 Különféle bútorok és felszerelések

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Irodai forgószékek
1)Rövid meghatározás
Irodai forgószékek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

39110000 Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nem alkalmazható.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
A gazdasági szereplők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Lásd a közbeszerzési dokumentációt.
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
2015/EJ/06/PR.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.6.2015 - 16:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
9.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Egyéb: A jelentkezéseket az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. Az Eurojust – tekintettel arra, hogy a munkanyelve az angol – elsősorban angol nyelvű pályázatokra számít.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A jelentkezők a közbeszerzési dokumentációt és a kiegészítő információkat letölthetik az e-pályázati weboldalról. A jelentkező felelőssége, hogy a frissítéseket és módosításokat a közbeszerzési eljárás időtartama alatt nyomon kövesse.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Eurojust
Postai cím: Postafiók 16183
Város: Hága
Postai irányítószám: 2500 BD
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetcím: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.4.2015