Služby - 160907-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/05/2015    S90

Belgicko-Brusel: Integračný prístup k financovaniu biodiverzity: hodnotenie výsledkov a analýza možností pre budúcnosť

2015/S 090-160907

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Poštová adresa: BU9 01/005
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=839

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Integračný prístup k financovaniu biodiverzity: hodnotenie výsledkov a analýza možností pre budúcnosť.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: „Extra muros“.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Celkovým cieľom štúdie je zhodnotiť možné spôsoby na zvýšenie účinnosti integračného prístupu k financovaniu biodiverzity a preskúmať ďalšie cesty rozšírenia finančnej podpory pre prírodu a biodiverzitu v EÚ. Štúdia by mala predstaviť možnosti na zvýšenie účinnosti súčasného zriadenia možností financovania vrátane prostredníctvom potenciálnych zlepšení a/alebo zmien v správe a riadení, ako aj doplnkové prístupy (vyhradenie pre prírodu a biodiverzitu, rozšírenie programu LIFE, dodatočný účelový fond). V štúdii by sa mali určiť aj ekonomické nástroje, ktoré by sa mohli použiť doplnkovým spôsobom ako doplnenia k súčasným nástrojom EÚ, konkrétne tie ekonomické nástroje, ktoré ešte neboli preskúmané z hľadiska EÚ. Vychádzajúc zo zistení štúdie by malo byť možné určiť príslušné kombinácie politík na účel efektívnejšej podpory z diverzifikovaných zdrojov pre biodiverzitu EÚ v budúcnosti. V štúdii sa bude osobitná pozornosť venovať financovaniu siete Natura 2000 vzhľadom na právne záväznú povahu týchto oblastí v EÚ. Malo by sa v nej preskúmať, ktoré finančné mechanizmy sú pre osobitné potreby siete Natura 2000 najvhodnejšie a za akých podmienok môžu byť najefektívnejšie.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90700000 Environmentálne služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Samostatná zmluva s trvaním 15 mesiacov s rozpočtovým rámcom od 170 000 EUR do 200 000 EUR. Akékoľvek doručené ponuky, ktoré nedodržujú hornú hranicu, budú automaticky vylúčené z hodnotiaceho postupu. Spodná hranica je smerodajná.
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 170 000 do 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 15 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady. Pozri článok 1.4 vzorovej zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.3 a 1.4 špecifikácií obstarávania.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri body 1.1 a 1.6 špecifikácií obstarávania.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.1 súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady. Pozri bod 2.3.2 špecifikácií obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 38-064198 z 24.2.2015

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.7.2015 - 10:30

Miesto:

Miestnosť D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť (bez úhrady nákladov) 1 zástupca za ponuku (s preukazom totožnosti). Meno účastníka pošlite na adresu env-tenders@ec.europa.eu ešte pred otváraním obálok.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) pravidiel uplatňovania k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť mimoriadne rokovacie konanie na dodatočné služby (bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), ktoré pozostáva z opakovania podobných služieb (maximálne 50 % pôvodnej hodnoty zmluvy), aké boli pridelené ekonomickému subjektu pri pridelení pôvodnej zákazky tým istým obstarávateľom.
Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

Upozorňujeme, že toto obstarávanie bolo zverejnené v predbežnom oznámení o obstarávaní v Ú. v. EÚ 2015/S 38-064198 z 24.2.2015 s rozpočtom 200 000 EUR; teraz je jeho rozpočet v rozsahu od 170 000 EUR do 200 000 EUR.

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak ste presvedčený, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozrite http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení obstarávania.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29.4.2015