Usługi - 160945-2017

28/04/2017    S83    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2017/S 083-160945

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-567
Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Administracyjno – Finansowe, w tym Biuro Podawcze
Tel.: +48 225212611
E-mail: majdan@ms.gov.pl
Faks: +48 226289785
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ms.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: resort sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie i modyfikacje dla systemu finansowo – księgowego (F-K MS).

Numer referencyjny: BA-F-II-3710-16/17
II.1.2)Główny kod CPV
72212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie i modyfikacje dla systemu finansowo – księgowego (F-K MS), obejmujące:

1) wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla Systemu

2) modyfikacje Systemu o łącznej pracochłonności nieprzekraczającej

8 000 roboczogodzin albo 800 Punktów funkcyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000
72253000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Sprawiedliwości.

II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie i modyfikacje dla systemu finansowo – księgowego (F-K MS) obejmujące:

1) wsparcie eksploatacji, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla Systemu;

2) modyfikacje Systemu o łącznej pracochłonności nieprzekraczającej

8 000 roboczogodzin albo 800 Punktów funkcyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii lub błędów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy:

1) w zakresie wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia techniczne dla Systemu przez okres 36 miesięcy

2) w zakresie modyfikacji Systemu przez okres 36 miesięcy albo do wyczerpania liczby roboczogodzin, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

4.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

4.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4.4. Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

4.5.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. a i pkt. 4.1 lit. b Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawcy,na wezwanie Zamawiającego, mają obowiązek złożyć oświadczenie i dokumenty, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami odpowiednio na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda, polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi merytorycznego i technicznego wsparcia systemu finansowo – kadrowego, który jednocześnie:

— umożliwia tworzenie rejestrów księgowych;

— umożliwia chronologiczne ewidencjonowanie dokumentów;

— umożliwia sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz księgi głównej;

— umożliwia sporządzanie sprawozdań.

7.2.2. Wykonawca składający ofertę musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże że osoby skierowane do realizacji zamówienia „Zespół dedykowany do realizacji umowy” będzie składał się co najmniej z nw. osób:

stanowisko: Konsultant, minimalna liczba personelu: 2 osoby, minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę konsultanta dla co najmniej 2 systemów finansowo-kadrowych, w których wykonywał zadania związane z realizacją procesów kadrowych

stanowisko: Konsultant, minimalna liczba personelu:3 osoby, minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę konsultanta dla co najmniej 2 systemów finansowo-kadrowych, w których wykonywał zadania związane z realizacją procesów dotyczących obszaru finansów i księgowości realizowanych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o finansach publicznych

stanowisko: Konsultant, minimalna liczba personelu: 1 osoba, minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę konsultanta dla co najmniej 2 systemów finansowo-kadrowych, w których wykonywał zadania związane z realizacją procesów dotyczących obszaru środków trwałych i majątku stanowisko: Specjalista ds. Technicznych, minimalna liczba personelu: 2 osoby, minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy roku pełnił rolę konsultanta technicznego dla systemu informatycznego w opartych o silnik bazodanowy SYSbase w wersji minimum 12

stanowisko: Specjalista ds. testów, minimalna liczba personelu: 1 osoba, kwalifikacje: Posiada certyfikat ISTQB Foundation (CTFL) lub równoważny*, minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy ł wykonywał testy funkcjonalne dla systemów informatycznych.

Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

1) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat (np. zarządzenie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowanie, etc.),

2) analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),

3) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do przystąpienia do uzyskania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),

4) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 056-103669
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. zapisów z sekcji III.1.3)

1. Zamawiający zastrzega, że w ramach zespołu osób nie dopuszcza łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych funkcji.

2. Wskazane osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli któraś z wymienionych osób nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka Obcego.

koniec zapisów z sekcji III.1.3)

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ustawy ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie przedmiotu, o którym mowa w sekcji II. 2.4 pkt 1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.5.1. i 20.5.2. IDW wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2017