Works - 160966-2015

Display compact view

09/05/2015    S90

Netherlands-Utrecht: Construction work for highways, roads

2015/S 090-160966

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
For the attention of: Ronald de Brabander
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Telephone: +31 615609651

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rijkswaterstaat.nl

Electronic access to information: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=57020

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=57020

Further information can be obtained from:
Country: Netherlands
For the attention of: De heer E.A. Floor
Internet address: www.tenderned.nl

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Housing and community amenities
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
31090726: A27/A1 Utrecht Noord — knooppunt Eemnes — aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Design and execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Utrecht en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.

NUTS code NL310 Utrecht

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Ontwerp, uitvoering en instandhouding van de A27 tussen Utrecht en Hilversum (knooppunt Eemnes) en de A1 tussen Hilversum (knooppunt Eemnes) en aansluiting Bunschoten-Spakenburg in beide richtingen middels een DBFM overeenkomst.
Doel van het project is om de maatregelen van het tracébesluit uit te voeren. Het tracébesluit A27/A1 betreft de aanpassing van de A27 tussen Utrecht en Hilversum (knooppunt Eemnes) en de A1 tussen Hilversum (knooppunt Eemnes) en aansluiting Bunschoten-Spakenburg in beide richtingen. Het project is opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (MIRT). De wegaanpassing betreft:
— uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken op het traject Utrecht-Noord — Knooppunt Eemnes, met een ruimtereservering in de middenberm voor een toekomstige vierde rijstrook of een (H)OV-verbinding;
— aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven;
— uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken op het traject Knooppunt Eemnes — aansluiting Bunschoten-Spakenburg;
— verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 naar de A1 van 1 naar 2 rijstroken;
— vervangen van de aansluiting Hilversum op de A27 door een veel compactere aansluiting;
— ombouw aansluiting Bilthoven.
De overige maatregelen betreffen in hoofdzaak het aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen, het aanleggen van tweelaags ZOAB en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie. Ook worden diverse kunstwerken aangepast of vernieuwd.
Het project bestaat uit 2 fasen, de aanleg en de instandhouding gedurende 25 jaar.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

45233100 Construction work for highways, roads, 66100000 Banking and investment services, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 71340000 Integrated engineering services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 324 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Bankgarantie (III.1.1): vóór opdrachtverlening een bankgarantie stellen ter waarde van 5 % van de opdrachtsom.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Betaling (III.1.2): zie de aanbestedingsdocumenten.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Rechtsvorm van de combinatie (III.1.3): zie de aanbestedingsdocumenten. Iedere combinant is hoofdelijk aansprakelijk.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Persoonlijke situatie (III.2.1):

In de selectieleidraad zijn de toepasselijke uitsluitingsgronden opgenomen en voorwaarden m.b.t. voorkennis en belangenverstrengeling en combinatievorming. Het document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl De bij aanmelding te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij aanmelding moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.

Bij aanmelding moeten worden verstrekt:
— een ingevulde eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en een aanvullende eigen verklaring, overeenkomstig de modellen gevoegd bij de selectieleidraad;
— indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: een door de derde ingevulde derden verklaring uitsluitingsgronden en aanvullende eigen verklaring, overeenkomstig de modellen als gevoegd bij de selectieleidraad, alsmede overige verklaringen m.b.t. de inzet van de derde.
Na aanmelding op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
— bewijsmiddelen m.b.t. de geschiktheid;
— bewijsmiddelen m.b.t. beroep op technische bekwaamheid van derden.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Financieel-economische draagkracht (III.2.2): de bij aanmelding te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required: De geschiktheidseisen zijn vermeld in de selectieleidraad. Dit document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Hierna volgt een overzicht van de gestelde eisen. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.
De gegadigde dient aan te tonen dat de aandeelhouders bereid en in staat zijn ten minste een bedrag van 20 000 000 EUR (twintig miljoen euro) aan de gegadigde ter beschikking te stellen ten behoeve van het project.
In geval van aanmelding als SPV i.o., dienen de deelnemers in de SPV i.o. afzonderlijk te verklaren welk bedrag zij ter beschikking stellen aan de gegadigde ten behoeve van het project, en wordt aan de eis voldaan indien de bedragen van de afgegeven verklaringen optellen tot minstens de vereiste 20 000 000 EUR (twintig miljoen euro).
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Vakbekwaamheid (III.2.3):
De bij aanmelding te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij aanmelding moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.
Bij aanmelding moeten worden verstrekt:
— een ingevulde eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten;
— indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: verklaringen m.b.t. de inzet van de derde;
— een opgave van (uitgevoerde) opdrachten, overeenkomstig het model opgenomen in de selectieleidraad.
Na aanmelding op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
— accountantsverklaringen en/of opdrachtgeversverklaringen m.b.t. de (uitgevoerde) opdrachten.
Minimum level(s) of standards possibly required:

De geschiktheidseisen zijn vermeld in de selectieleidraad. Dit document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Hierna volgt een overzicht van de gestelde eisen. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.
Eis projectmanagementervaring:
De gegadigde dient in de afgelopen 5 jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelneming, zie paragraaf 3.4 van de selectieleidraad) het projectmanagement te hebben gevoerd op een project. Dit project dient te voldoen aan de navolgende eisen:
a. infrastructureel project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) met betrekking tot (lijn)infrastructuur, of in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), waterzuivering, waterproductie of waterdistributie;
b. geïntegreerde uitvoering van tenminste ontwerp- en bouwwerkzaamheden, inclusief omgevingsmanagement, en verkeersmanagement uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de NEN-EN-ISO-9001, of daaraan gelijkwaardig);
c. de totale waarde van de onder b. bedoelde ontwerp- en bouwwerkzaamheden moet ten minste 30 000 000 EUR (dertig miljoen euro) (in reële euro's, exclusief btw) bedragen;
d. de bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor ten minste 25 % zijn voltooid, zulks ten genoegen van de desbetreffende opdrachtgever.
Onder projectmanagement in de zin van deze geschiktheidseis wordt verstaan, het op het niveau waar de ontwerp- en bouwwerkzaamheden waren geïntegreerd, aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor of een leidinggevende rol te hebben gehad bij, alle volgende taken:
i. de dagelijkse leiding van de werkzaamheden;
ii. het risicomanagement;
iii. het kwaliteitsmanagement;
iv. het financieel management;
v. de tijdsplanning;
vi. de afhandeling van wijzigingen.
Eis projectfinancieringservaring:
De gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring:
De gegadigde dient bij ten minste 1 project, met een contractwaarde van de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen van ten minste 30 000 000 EUR (dertig miljoen euro) (in reële euro's, exclusief btw), in een belangrijke rol betrokken te zijn geweest bij de afsluiting van de financieringsovereenkomst(en) ten behoeve van projectfinanciering tussen een projectvennootschap en verstrekkers van vreemd vermogen, waarbij de aan de projectvennootschap verstrekte faciliteiten een gezamenlijke waarde hadden van ten minste 50 % van de hiervoor genoemde contractwaarde. In voorkomend geval mogen ook in het kader van 3.13.1 opgevoerde referentieprojecten worden opgevoerd.
De gevraagde ervaring mag zijn opgedaan aan de zijde van de projectvennootschap, of aan de zijde van de verstrekkers van vreemd vermogen, dan wel als financieel adviseur.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
competitive dialogue
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Prijs.

2. Kwaliteit.

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
31090726
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 4.6.2015 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.6.2015 - 15:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Dutch.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode „Publiek Opdrachtgeverschap”. De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een selectieleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de selectieleidraad, prevaleert de selectieleidraad.
Aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de selectieleidraad.
Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de selectieleidraad.
De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Country: Netherlands

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Zie ARW 2012.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internet address: www.rijkswaterstaat.nl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
6.5.2015