Roboty budowlane - 161038-2020

06/04/2020    S68

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty drogowe

2020/S 068-161038

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 026-058220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – tunel pieszo-rowerowy”

Numer referencyjny: BZP.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy tunelu pieszo-rowerowego zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresu II: tunel pieszo-rowerowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – dla części dotyczącej tunelu pieszo-rowerowego (części nr 2) – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (załącznik nr 4 do SIWZ):

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 026-058220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji – pkt 2
Zamiast:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) Projektantem branży ogólnobudowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

— projektantem branży ogólnobudowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

lub

— projektantem w branży mostowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: