Roboty budowlane - 161044-2020

06/04/2020    S68

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty drogowe

2020/S 068-161044

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 045-105640)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym”

Numer referencyjny: BZP.271.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9-go Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-105640

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – pkt II
Zamiast:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) projektantem branży drogowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 projekty budowy lub przebudowy dróg lub ulic o wartości roboty budowlanej równej min. 1 500 000,00 PLN brutto każda wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2) projektantem branży sanitarnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 1 dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji o długości min. 1 km;

3) projektantem branży elektrycznej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

4) projektantem w specjalności telekomunikacyjnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane doprojektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

5) kierownikiem robót drogowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

6) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

7) kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

8) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

9) projektantem w zakresie inżynierii ruchu – 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe inżyniera ruchu oraz dośw. zawodowe w projektowaniu projektów organizacji ruchu. Ww. projektant musi wykazać się następującym dośw.: w okresie ostatnich 5 lat wykonał:

— min. 1 projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskanym zatwierdzeniem,

— min. 2 projekty organizacji ruchu wprowadzenia udogodnień dla ruchu rowerowego (kontraruch rowerowy,śluzy rowerowe) wraz z uzyskanym zatwierdzeniem.

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) projektantem branży drogowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 projekty budowy lub przebudowy dróg lub ulic o wartości roboty budowlanej równej min. 1 500 000,00 PLN brutto każda wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresów: X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wymaganych ulic – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI i ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wybranych ulic (części nr 3) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW):

— 3–6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy (zapisy dot. części zadania nr III) – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Powinno być:

1) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresów: X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wymaganych ulic – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI i ciągów o ruchu uspokojonym w przebiegu wybranych ulic (części nr 3) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIW):

• 3–6 – Szacunkowy_przedmiar_trasy (zapisy dot. części zadania nr III) – zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: