Bunuri - 161054-2016

Afișează vizualizare compactă

11/05/2016    S90

România-Cluj-Napoca: Autobuze electrice

2016/S 090-161054

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Adresă: Str. Motilor nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400001
Țară: România
În atenția: Lucia Lupea, Bogdan Revesz, Virgil Porutiu
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264592588
Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare mijloace de transport in comun (autobuze electrice).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Municipiul Cluj-Napoca.

Cod NUTS RO113 Cluj

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 3

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 71 241 776,31 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Cant. min. max. acord-cadru: 1 buc.-30 buc; contractele subsecvente vor fi atribuite anual, valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 23 747 587,771 RON fara TVA echivalent a 10 bucati. Valorile au incluse si instruirea personalului.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare mijloace de transport in comun(autobuze electrice).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34144910 Autobuze electrice

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Furnizare mijloace de transport in comun(autobuze electrice).
Valoarea estimată fără TVA: 71 241 776,31 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantie participare: 900 000 RON. Garantia de part. va fi valabila 3 luni de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art. 43^1 al. 2 lit. b din OUG 34/2006 modif. si completata. Garantia de part. trebuie sa fie transmisa si scanat, in SEAP si poate fi constituita în urmatoarele forme:
• instrument de garantare (Formular 11) emis în cond. legii de o soc. bancarã ori de o soc. de asigurãri, care se prezintã în original, în cuantumul si pentru perioada prev. în docum.de atribuire. In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in original poate fi exprimat si in euro/alta valuta astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR leu/alta valuta pt. data de 25.3.2016.
• instrum. de garantare emis în cond. legii, tb. sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.:
a) ofertantul si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valab. a ofertei.
• virament bancar în contul deschis la BN Trez. Cluj, CUI 4305857,cont RO17TREZ2165006XXX006924.
• depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str. Motilor nr. 7.
In cazul in care se participa in asociere, garantia de participare trebuie sa reflecte acest lucru. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea de contract subsecvent, fara TVA emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3 (cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local, fonduri elvetiene.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul A;
2) Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M) – cf. Ordinului 314/2010 al ANRMAP;
5) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art. 69A1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1 C. Declaratia se va depune de: ofertant, asociatl, subcontactant, tert sustinator. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar – Emil Boc, presedinte comisie de evaluare Virgil Porutiu, membrii comisiei de evaluare: Ghiurco Razvan, Rus Alina, Revesz Bogdan, Pop Titus, Lupea Lucia, Iulia Ardeus, Bogdan Ioan, Tosa Ionela, presedinte de rezerva Ovidiu Cimpean. Membrii de rezerva: Gabor Ramona, Florin Buda, Forna Calin, expert cooptat: Gabriel Lupsa. Consilieri locali: Anastase Claudia Gina, Avram Ruxandra Ioana, Bildea Ioan, Bocse Ligia, Constantea Radu Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin – Valentin, Horvath Anna, Marcu Valtar, Milasan Flavius Lucian-Valentin- Gheorghe, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Olah Emese, Oniga Gabriel Mihai, Pop Ioan ,Pop Loredana, Popa Irimie Emil, Radu Florin Ratiu, Stoica Doru Mugurel, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin Ioan, Tarcea Dan Stefan,, Tagoreanu Iuliu Mirel.
6) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalur“, semnata si stampilata);
7) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul", semnata si stampilata);
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente in tara in care sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. In cazul in care in tara de origine sau In tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 6)-7), ofertantul va prezenta:
o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota: documentele emise in alta limba, trebuie sa fie Insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Certificatul fiscal mentionat la punctul 6) va face dovada ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor iar din certificatul fiscal prevazut la 7) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care oferta este sustinuta de un tert, acesta trebuie sa indeplineasca prev. art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d), 69^1 din OUG 34/2006.
Persoane juridice/fizice române:
Certificat constatator emis de ONRC în baza Legii nr. 26/1990, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constataor emis de ONRC.
Certificatul trebuie sa prezinte date reale si valide la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Nota: documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii privind situatia financiara.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Bilantul contabil din anii precedenti: 2013, 2014, 2015 vizat si înregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata;
Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind asocierea – daca este cazul.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta minima: furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare celor descrise de caietul de sarcini (autobuze electrice), cantitate cumulata de minim 10 buc. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Formularul G si documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Nota: in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formular 12E si anexa.
Formular 12E, anexa si livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. Perioada de garantie. Pondere 14

3. Raport masa utila/masa totala. Pondere 12

4. Capacitate de transport (calculate la 8 cal/mp). Pondere 12

5. Consum specific de energie electrica. Pondere 12

6. Durata de viata a bateriei. Pondere 10

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 017-026248 din 24.1.2015

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 30.6.2016 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
1.7.2016 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.7.2016 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul de cooperare elvetiano-roman; buget local si fonduri elvetiene.
VI.3)Informații suplimentare
Gar. de part. se restit: ofertantului câstig: în cel mult 3 zile lucr. de la data constit. gar. de buna executie; ofertantilor necâstig.: dupa semnarea ctrct. de achiz. pub. cu ofertantul castig. dar nu mai târziu de 3 zile lucr. de la data exp. per. de valab. a of. sau in cond. art. 8 din HG 925/2006 modif. Va castiga oferta cu cel mai ridicat punctaj stabilit conform criteriului de atribuire. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autorit. contract. va solicita reofertarea factorului de evaluare «pret» prin intermediul SEAP (se vor solicita clarificari in SEAP, iar ofertantii vor putea incarca noi documente ce contin noile preturi ofertate). Va fi desemnata castigatoare oferta noua cu cea mai scazuta valoare exprimata in lei fara TVA si respectiv cu noul punctaj cel mai ridicat.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Primaria Cluj-Napoca
Adresă: Str. Motilor nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400001
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă Internet: www.primariaclujnapoca.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
5.5.2016