Obras - 161090-2018

14/04/2018    S73    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Sosnowiec: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 073-161090

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polonia
Persona de contacto: Marzena Tańcula
Teléfono: +48 322960836
Correo electrónico: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
Código NUTS: PL22B

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.um.sosnowiec.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 213
Sosnowiec
41-200
Polonia
Persona de contacto: Marzena Tańcula
Teléfono: +48 322960836
Correo electrónico: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
Código NUTS: PL22B

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23

Número de referencia: WZP.271.1.33.2018.MT
II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie obejmuje rozbudowę i modernizację siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23, w tym wykonanie:

— termomodernizacji istniejącego obiektu, w systemie BSO,

— rozbudowy budynku Izby Wytrzeźwień poprzez dobudowanie nowego segmentu,

— dostawy i montażu wyposażenia i umeblowania,

— zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

— wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze,

— zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Operatora,

— wyburzenia i utylizację kontenerowego obiektu zaplecza socjalnego.

Roboty i dostawy realizowane będą w oparciu o Dokumentację projektową, wykonana przez Firmę budowlano- projektową ART.-BUD.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie również zobowiązany do przeprowadzenie rozruchu instalacji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45222000
45321000
77211600
45112700
39150000
71320000
45111100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sosnowiec.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Wymagania dot. wykonania przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB opracowanej przez ARTBUD ul. Zimowa 10, 41-200 Sosnowiec.

2.Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zam. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi przepisami w tym zakresu ochrony środowiska, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.Wykonawca w ramach niniejszego zam. zaprojektuje, dostarczy i zamontuje węzeł cieplny zgodnie z wymogami określonymi w warunkach technicznych. Odpowiedzialnym za jego eksploatację będzie Użytkownik. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej i zasilanie przedmiotowego węzła w czynnik grzewczy pozostaje po stronie Operatora, tj. Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Wyk. projektu i dostawca węzła będzie zobowiązany do dokonania wszelkich wymaganych uzgodnień z Operatorem oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji.

Uruchomienia węzła cieplnego po podłączeniu do sieci Tauron Ciepło, i przełączenia zmodernizowanej istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. do węzła cieplnego dokona Wyk.

4.Wyk. w ramach niniejszego zam. dokona likwidacji wolnostojącego obiektu, składającego się z trzech pojedynczych kontenerów/modułów o wymiarach zewnętrznych 6058X2438x2840/2500 mm każdy, skręconych i ustawionych na bloczkach betonowych, stanowiących obiekt mieszkalny jako zaplecze socjalne dla bezdomnych.

Poszczególne moduły są w konstrukcji ramowej (rama podłogi i rama stropodachu połączone słupami narożnymi), spawana, wykonana z zimnogiętych profili stalowych. Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej. Podłoga z płyt OSB pokrytych wykładziną PVC. Stropodach z sufitem z blachy stalowej ocynkowanej w systemie kaset, izolacja z wełny mineralnej oraz płyta OSB. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Obiekt posiada przyłącza wod-kan. oraz zasilanie w energię elektryczną i ciepło z kotłowni zlokalizowanej w budynku Izby Wytrzeźwień.

5.W przypadku wystąpienia możliwości uzyskania przez Zam. dofinansowania ze środków EFRR uzyskiwanych w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej lub ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Wykonawca po podpisaniu Umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym będzie zobligowany do dokonania podziału kosztorysu ofertowego na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane do dofinansowania. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie internetowej U. Marszałkowskiego (https://rpo.slaskie.pl/dokument lub na str. www.wfosigw.katowice

6.W zw. z prowadzeniem robót w pobliżu i sąsiedztwie urządzeń i sieci energetycznych, tel. (światłowód), wod., - obowiązek pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia spoczywa na Wyk. robót. Przed przystąpieniem do robót Wyk. winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

7.Wyk. zob. jest do przekazania Zam. dzienników bud. w celu opieczętowania przez właściwy organ.

8.Zam. przekaże Wyk. dok. projektową na płycie CD w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Zam. wypożyczy Wyk. proj. bud. w wersji papierowej.

9.Wyk. zob. jest do opracowania planu BIOZ, proj. technologii i org. robót, planu zapewnienia jakości.

10.Wyk. zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wznowienia wytyczenia przebiegu projektowanych obiektów oraz koniecznych pomiarów dla celów prawidłowej realizacji przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszym zmówieniem, inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Dok geodezyjno – kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać zmiany na mapie zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1)cena brutto (waga - 60 %)

2)doświadczenie kierownika budowy (waga - 40 %)

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS Społecznych lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

Pkt 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

Pkt.2 .2–4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. .1-.7 odnośnie tego podmiotu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.2) i III 1.3) niniejszego ogłoszenia, Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że:

1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

a)jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie obiektu o kubaturze większej niż 1000 m3 lub przebudowie/ rozbudowie obiektu zwiększającej kubaturę obiektu o więcej niż 1000 m3 (tj. po przebudowie/rozbudowie kubatura obiektu musi być większa o więcej niż 1000 m3 niż przed przebudową/rozbudową).

b)jedną robotę budowlą polegającą na termomodernizacji obiektu polegającej na jego dociepleniu metodą na mokro tj. bezspoinowy system ociepleń.

Zamawiający dopuszcza łączenie robót, o których mowa w punkcie a) i b) w jednym zamówieniu/umowie.

2.wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

a)co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, oraz posiadającą doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych dla przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie obiektu o kubaturze większej niż 1000 m3 lub przebudowie/ rozbudowie obiektu zwiększającej kubaturę obiektu o więcej niż 1000 m3 (tj. po przebudowie/rozbudowie kubatura obiektu musi być większa o więcej niż 1000 m3 niż przed przebudową/rozbudową).

b)co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych, oraz posiadającą doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót instalacyjnych dla przynajmniej dwóch robót, gdzie w każdej budowany był obiekt o kubaturze większej niż 1000 m3 lub przebudowie/ rozbudowie obiektu zwiększającej kubaturę obiektu o więcej niż 1000 m3 (tj. po przebudowie/rozbudowie kubatura obiektu musi być większa o więcej niż 1000 m3 niż przed przebudową/rozbudową).

c)co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, oraz posiadającą doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych dla przynajmniej dwóch robót, gdzie w każdej budowany był obiekt o kubaturze większej niż 1000 m3 lub przebudowie/ rozbudowie obiektu zwiększającej kubaturę obiektu o więcej niż 1000 m3 (tj. po przebudowie/rozbudowie kubatura obiektu musi być większa o więcej niż 1000 m3 niż przed przebudową/rozbudową).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu

2. nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego, 41-200 Sosnowiec, piętro III, pok.315. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, piętro II, pok. 213 do dnia i godziny określonych w pkt IV .2.2.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk. niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dok. zam., sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wyk. zob. jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 8 do SIWZ;

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

2. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zam. ocenia, czy udostępniane Wyk. przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowelub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wyk. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

4.W celu oceny, czy Wyk. polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zam. żąda dokumentów, które określają w szczególności:

4.1. zakres dostępnych Wyk. zasobów innego podmiotu;

4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wyk., przy wykonywaniu zamówienia;

4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przezpełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wyk.

6.Wyk. zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi - sporządzonymi zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XI SIWZ i przedmiarami będącymi elementami Zał. nr 7 do SIWZ.

7.W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Dośw. kier. budowy” do oferty Wyk. zob. jest złożyć wykaz doświad. Kier. budowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk. może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wyk. zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy zł)

10.Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/04/2018