Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Radovi - 161128-2021

Submission deadline has been amended by:  223534-2021
31/03/2021    S63

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2021/S 063-161128

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0012112
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i pokusni rad upov-a kutina 23 000 ES iii.stupanj pročišćavanja u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 3/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi u okviru ovog ugovora uključuju projektiranje (idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, dobavu i ugradnju opreme, rekonstrukciju/ uklanjanje postojećeg mehaničkog predtretmana, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku (uključujući dokazivanje jamstvenog operativnog troška UPOV-a te Postrojenja za sušenje mulja), tehnički pregled (sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18,98/19), obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, u svemu prema uvjetima Ugovora za projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC „Žuta knjiga“).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 78 662 793.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Kutina

II.2.4)Opis nabave:

Radovi u okviru ovog ugovora uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, dobavu i ugradnju opreme, rekonstrukciju/ uklanjanje postojećeg mehaničkog predtretmana, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku (uključujući dokazivanje jamstvenog operativnog troška UPOV-a te Postrojenja za sušenje mulja), tehnički pregled (sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18,98/19), obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, u svemu prema uvjetima Ugovora za projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (Fidic „Žuta knjiga“).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1-glavni projektant / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni godišnji operativni trošak UPOV-a / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 78 662 793.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente (sukladno čl. 263. ZJN+a 2016).

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi (bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a),

— Jamstvo za povrat avansa (bankarska garancija u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a odnosno u visini traženog avansa),

— Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) izvršene vrijednosti radova, bez PDV-a).

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

U roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude no Naručitelj će od zajednice gospodarskih subjekata zahtijevati određen pravni akt (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji, izjava o zajedničkom djelovanju ili slično) nakon sklapanja ugovora, kojim će biti definirani međusobni odnosi članova zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, Kutina.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/03/2021