Árubeszerzések - 161178-2021

Submission deadline has been amended by:  189959-2021
31/03/2021    S63

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2021/S 063-161178

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105562020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105562020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új elektromos szóló autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001105562020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új elektromos szóló autóbuszok beszerzése és a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakítása (BKV Zrt. TB-242/20)

(mennyiség: 80 darab jármű és az ezekhez tartozó töltőoszlopok valamint a szükséges telephelyi infrastruktúra kiépítése a szerződéstervezet szerinti bontásban és ütemezésben)

Opcionálisan megrendelhető tétel: Wifi szolgáltatás, USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő budapesti telephelye, amely az adott megrendelésben kerül meghatározásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés új elektromos szóló autóbuszok és az ezekhez tartozó töltőoszlopok beszerzéséhez a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakításával (BKV Zrt. TB-242/20)

Mennyiség: 80 darab jármű és az ezekhez tartozó töltőoszlopok a szükséges telephelyi infrastruktúra kiépítésével, a szerződéstervezet szerinti bontásban és ütemezésben. Opcionálisan megrendelhető tétel: a Wifi szolgáltatás, USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

A beszerzés tárgya magában foglalja a műszaki leírásban előírt feltételeknek megfelelő járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű MAGYARORSZÁGI forgalomba helyezését is egybefüggő rendszámtartománnyal, a kapcsolódó költségekkel együtt (beleértve járművenként 1-1 db, 400 VDC háromfázisú csatlakozási ponthoz építhető töltő leszállítását) és a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakítását.

Járművek: új, szóló, egyszintes, 100 %-ban alacsonypadlós, tipikusan budapesti körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtók a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkednek el, stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú (M3/I. kategóriájú) személyszállító, komfortos kialakítású, utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, alacsony karbantartás igényű,, 11 500 mm – 12 800 mm hosszúságú, legfeljebb 2 550 mm szélességű, klímaberendezéssel együtt legfeljebb 3 400 mm magasságú elektromos autóbuszok.

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, a beszerzendő járművek részletes műszaki jellemzőit, a konstrukciós követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését (formátumkövetelményekkel), illetve az infrastruktúra létesítésével kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részenként a Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a leendő üzemeltető telephely kapcsán a konkrét helyszín megjelölését a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a tárgyalások során, azok eredményeképpen kívánja véglegesíteni.

Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott jármű és a töltőoszlop műszaki leírását úgy, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen, illetve a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.

Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az Ajánlattevőnek ajánlatában többek között az alábbiakról is nyilatkoznia kell:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal,

— az általa vállalt teljesítési határidőről (legfeljebb 240 naptári nap),

— a járművekre vállalt teljeskörű jótállásról (24–48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap kilométerkorlátozás nélkül) vállalt jótállásról (a további közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint),

— az energiaellátásra vállalt jótállási időről (legalább 60 hónap)

— hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel. (Szerződött szakszerviz esetében nyertes ajánlattevőnek a szakszervizi szerződést legkésőbb az eredményhirdetést követő 10. napig be kell mutatnia ajánlatkérőnek. Amennyiben erre nem kerül sor, azt ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésként értékeli.)

Az Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján az Útmutató közbeszerzési dokumentumban meghatározta, hogy a közzétett műszaki leírás és a szerződéses feltételek mely elemeiről nem kíván tárgyalni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Járművekre vonatkozó többletjótállási idő (hónap) (0–24 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (naptári nap) (legfeljebb 240 naptári nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2021
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek a szerződés időbeli hatályát változatlan feltételek mellett meghosszabbíthatják a szerződéses mennyiség eléréséig.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Az ajánlatkérő a hirdetményminta sajátosságai miatt töltötte ki a „A részvételre jelentkezők tervezett száma” cellát, a részvételre jelentkezők (későbbiekben ajánlattevők) számát nem kívánja korlátozni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionálisan megrendelhető tétel: Wifi szolgáltatás és USB töltőpontok kiépítése (10 db/jármű)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10.

Az értékelés módszere:

1. (jótállás) szempont esetén egyenes arányosítás

2. (teljesítési határidő) és 3. (ajánlati ár összesen, EUR) szempont esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— A részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, az Ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, az Ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésében ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 1 500 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia M3/I. kategóriájú járművekre vonatkozik, amelyek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény szerinti, a beszerzés tárgyával megegyező műszaki tartalmú fődarabokkal rendelkeznek. A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített összesen legalább 20 db M3/I. kategóriájú, a fődarabjai tekintetében a beszerzés tárgyával megegyező műszaki tartalommal rendelkező, 11 500 mm – 12 800 mm hosszúságú, legfeljebb 2 550 mm szélességű, klímaberendezéssel együtt legfeljebb 3 400 mm magasságú, 100 %-ban alacsonypadlós, tisztán elektromos üzemű, európai, EU vagy EFTA tagállamokban forgalomba helyezett járművek értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a referencia előírás vonatkozásában fődarabok alatt és a beszerzés tárgyával megegyező műszaki tartalom alatt az alábbiakat érti:

— vontatómotor (a megengedett legnagyobb össztömegre vonatkozatott elvárt fajlagos tartós teljesítmény minimum 6 kW/t teljesítésére képes villamos teljesítményű aszinkron-, szinkron-, vagy egyenáramú villamos gép beépítéssel),

— hajtáslánc (a konstrukció rendelkezzen minimum rekuperáció és lassítófék funkcióval),

— futóművek (minimum 22,5” átmérőjű felnivel szerelve),

— kormányrendszer (minimum hidraulikus, vagy elektro-hidraulikus szervokormánymű).

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül legalább egy megfelel.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmes, hibás teljesítés illetve a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő külön hibás teljesítési kötbért alkalmaz, ha nyertes ajánlattevő a hatótávolságra, illetve a megrendelésenkénti járműkontingensre vonatkozó 90 %-os rendelkezésre állást nem teljesíti.

A járművekre – a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállósága kivételével – legalább 24 hónap, a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállóságára és a szilárdsági okból (váztörésből) adódóan a kocsiszekrény javítására 120 hónap jótállást kell vállalni kilométerkorlátozás nélkül. Az energiaellátó rendszerre ajánlattevőnek legalább 60 hónap jótállást kell vállalnia.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot köt ki.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza, amelynek tartalma a tárgyalás(ok) eredményeképp módosulhat.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget az eljárás tárgyának építési beruházásra vonatkozó része esetében a Kbt. 135. (7) bek. szerint fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euró (EUR).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza, amelynek tartalma a tárgyalás(ok) eredményeképp módosulhat.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös részvételre jelentkezőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Tárgyalásos eljárás jogcíme: 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/04/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 24/05/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő jelen hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján indítja, és a részvételi határidőt a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a sürgősségre tekintettel határozza meg.

3. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

6. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

8. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

9. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

10. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a részvételi jelentkezésben bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

11. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatnak az 1. értékelési szempont esetében legalább 24, de legfeljebb 48 hónapnak, a 2. értékelési részszempont esetében legfeljebb 240 naptári napnak kell lennie.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő a szerződést támogatás, illetve hitel igénybevételével tervezi finanszírozni. Tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetéül szolgáló anyagi forrás az eljárás indításakor még nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 53 § (5) bekezdése alapján, hogy az eljárást az ajánlattételi határidőt követően eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a szerződés finanszírozásának feltételei nem teljesülnek (feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) pontja szerint ajánlatkérő az e pontban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

16. A felhívás II.2.7) pontjában a „Kezdés dátuma”-ként meghatározott időpont tervezett időpont, mely az eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

17. Ajánlatkérő – amennyiben a Kbt. 53. § (5), illetve a 135. § (12) bekezdése nem kerül alkalmazásra – az alapmennyiségre vonatkozó megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő, azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.

20. Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről és a műszaki leírásról az ajánlattételi szakaszban tárgyalni kíván, vagyis az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalás(ok) eredményeképp a közbeszerzési dokumentumok tartalma változhat.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást – azaz fenntartja a lehetőséget arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlatok alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

22. Az első tárgyalás tervezett időpontját és helyszínét, valamint a tárgyalás(ok) lefolytatásának menetét és alapvető szabályait ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban ismerteti.

23. Az EKR karakterkorlátai miatt a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

25. FAKSZ: dr. Várhelyi Katalin (00438) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021.4.13. 14.00 óra

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/03/2021