Bauleistung - 161197-2018

14/04/2018    S73    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Bau von Mehrfamilienhäusern

2018/S 073-161197

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102-104
Wrocław
51-148
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Orda
Telefon: +48 713253338
E-Mail: i.orda@tbs-wroclaw.com.pl
Fax: +48 713252296
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tbs-wroclaw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.tbs-wroclaw.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104
Wrocław
51-148
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Orda
Telefon: +48 713253338
E-Mail: inwestycje@tbs-wroclaw.com.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tbs-wroclaw.com.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podmiot prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: budowanie i zarządzanie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Afgańskiej

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45211340
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej, wraz ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – projekt zamienny, sporządzona przez Pracownię Projektową „ATD Architekci” s.c. Mieczysław Szydłowski, Jacek Król, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 15B, na bazie dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Architektoniczne Wojciech Madurowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana III Sobieskiego 4/5.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111291
45231300
45233140
45231400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
Hauptort der Ausführung:

Wrocław.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres inwestycji obejmuje: a) budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wszystkich sieci na terenie i przyłączeniem budynków do sieci miejskich, na działkach nr 33/2, 31, 18/5 i 33/1, AM-17, obręb Brochów; b) przebudowę chodnika w pasie drogowym ulicy Afgańskiej (dz. nr 8/2, AM-17, obręb Brochów), zlokalizowanego wzdłuż planowanej do wybudowania zabudowy mieszkaniowej, na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Semaforowej do istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych przy ul. Birmańskiej; c) przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną do realizacji zabudową tj. linii napowietrznej niskiego napięcia (nN) od słupa nr 118 przy stacji transformatorowej R-1932 Afgańska 2 do słupa nr 123 przy skrzyżowaniu z ul. Pakistańską; d) przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną do realizacji zabudową tj. stacji transformatorowej R-1932 Afgańska 2 z powiązaniami kablowymi średniego napięcia (SN) oraz niskiego napięcia (nN) w obrębie ulic Afgańskiej, Semaforowej i Centralnej we Wrocławiu (nowa trafostacja zostanie wybudowana na działce nr 50/4, AM-16, obręb Brochów).

Parametry techniczne zabudowy mieszkaniowej:

1. Ilość budynków - 2

2. Powierzchnia użytkowa ogółem - 7 484,97 m2

3. Powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem - 6 991,89 m2

4. Ilość mieszkań na wynajem - 153

5. Powierzchnia użytkowa lokali usługowych (10 szt.) - 493,08 m2

6. Powierzchnia zabudowy - 2 457,25 m2

7. Kubatura budynków - 38 543,63 m3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A/ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.

B/ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN;

C/ osiągnął roczny obrót w każdym roku w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN;

D/ uzyskał wskaźnik bieżącej płynności nie mniejszy niż 1,2 liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za pełne lata obrotowe.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowane w § 3, pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) wraz z przyłączeniem do sieci miejskich i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej ogółem nie mniejszej niż 6 000 m2 każde oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

B/ dysponuje:

— kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

Uprawnionych do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/kierownika robót, bez ograniczeń, w zakresie budowy budynków, sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych/elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. Umowie o roboty budowlane.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

TBS Wrocław Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław, pokój nr 32.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Termin związania z oferta wynosi 60 dni.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

4. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

5. W terminie 3 dni od upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o złożonych ofertach każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Zamawiający wykorzystuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedurę odwróconą, w wyniku której Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, które Wykonawca ma złożyć na żądanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), określone są w SIWZ.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i pkt. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2018