Bauleistung - 161217-2018

14/04/2018    S73    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Wettbewerblicher Dialog 

die Niederlande-Rotterdam: Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen

2018/S 073-161217

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Niederlande
Kontaktstelle(n): ing. A. Snoeij
E-Mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rotterdam.nl

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=86860

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=86860
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

5-W-90055-18 Selectiefase Moderniseren en centraliseren bedienbare objecten Schieroute Rotterdam

Referenznummer der Bekanntmachung: 5-W-90055-18 SELECTIEFASE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51100000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Scope project inzake het verrichten van de volgende ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden:

— Opstellen van (detail)ontwerp per object,

— Renoveren/vervangen van de bediening- en besturingsinstallaties,

— Renoveren/vervangen van de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties,

— Aanpassen/uitbreiden van bediening op afstand,

— Aan de uitvoering gerelateerde werkzaamheden inzake omgevingsaspecten, risico’s en beheersmaatregelen,

— het coördineren van werkzaamheden van nader aan te geven derden.

Tijdens de dialoogfase van de procedure:

— Schouwen van beweegbare objecten,

— Aanvullen van onvolkomenheden en onjuistheden van de nul-situatie,

— Toetsen van het referentieontwerp voor beweegbare objecten,

— Functioneel specificeren van eisen op het gebied van software, installaties en bediening,

— Opstellen van object specifieke eisensets op basis van het referentieontwerp.

Zie verder de selectieleidraad.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43328000
45315100
71320000
48620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

De vaarroute Schie in de gemeente Rotterdam.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De zeventien bedienbare objecten aan en over de vaarroute Schie vormen een belangrijke schakel in de ontsluiting van Rotterdam, Schiedam en Overschie. De vaarroute vormt samen met zijn beweegbare objecten een belangrijk knooppunt waar verschillende vervoersmodaliteiten elkaar kruisen. Openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer kruist hier zowel beroeps- als pleziervaart. Onder de beweegbare objecten bevinden zich meerdere monumentale bruggen en sluizen.

In de huidige staat vertonen enkele objecten onvolkomenheden en/of storingen. De voor de bediening vereiste software functioneert naar behoren, maar de bijbehorende hardware geeft wel problemen en beide zijn aan update en/of vernieuwing toe. Optimaal functioneren van deze objecten is een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid en functionaliteit van zowel vaarsysteem als alle verkeer, water, sociaal- en economische systemen in de stad en regio. Een integrale aanpak van de objecten over de Schie is noodzakelijk om zowel de objecten als de vaarroute op een duurzame en efficiënte wijze te laten functioneren.

Dit moet leiden tot minder stremmingen door (ongepland) onderhoud en een betere bereikbaarheid van zowel de waterweg als het gebied.

Zie verder de selectieleidraad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 66
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen,

— Zijn ingeschreven in het Handelsregister (KvK) of gelijkwaardig.(of gelijkwaardig bij een inschrijver van buiten NL),

— In bezit zijn van een Gedragsverklaring Aanbesteden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of gelijkwaardig; Ondernemingen die inschrijven op aanbestedingsprocedures, moeten per 1 juli 2017 beschikken over een nieuwe GVA. In de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat een GVA die vóór 1 juli 2016 is afgegeven, per 1 juli 2017 niet meer mag worden gebruikt. Aangezien in de gewijzigde Aanbestedingswet nieuwe uitsluitingsgronden zijn geïntroduceerd, is het logisch dat de GVA ook gewijzigd wordt en inschrijver/gegadigde dus niet meer (zomaar) het oude model als bewijsmiddel kunnen gebruiken. Beschikt u als ondernemer nog niet over een recente GVA, vraag dan alsnog een nieuwe aan,

— Alle in het ARW 2016 opgenomen verplichte uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing,

— In bezit zijn van een geldig certificaat veiligheidsbeheersysteem VCA ** of gelijkwaardig,

— In bezit zijn van een geldig certificaat kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 of gelijkwaardig.

> Bewijsstuk: Bij inschrijving het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, behorende bij deze procedure.

Zie verder de selectieleidraad.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

— In beginsel zijn proportionele, social return bepalingen van toepassing. Tevens zijn in het bestek duurzaamheids- en milieubepalingen opgenomen met betrekking tot het in te zetten materieel (waaronder inzet van mobiele machines en vrachtwagens),

— De software-bouwblokken van de Rotterdamse softwarestandaard zijn gestandaardiseerd op het merk Siemens PCS7. Zie ook verder afdeling VI Aanvullende inlichtingen in deze aankondiging.

Zie verder de selectieleidraad en de vraagspecificatie in de gunningsfase.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1)- De opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van het digitale platform www.negometrix.com, hierna te noemen 'aanbestedingsplatform'. De volledige procedure (alle fasen, uitnodiging, vragen stellen, inschrijving en overige communicatie) verloopt via het aanbestedingsplatform. Voor overige informatie over het aanbestedingsplatform, uitleg hoe u zich registreert en hoe u digitaal uw prijs kunt indienen, verwijzen wij naar de online helpfunctie op het aanbestedingsplatform.

2)- Op 24 april 2018 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Tijd en locatie daarvan wordt uiterlijk op 23 april 2018 via het Aanbestedingsplatform Negometrix bekend gemaakt.

3)- Vragen kunnen tot en met uiterlijk 26 april 2018 uitsluitend via de berichtenfunctie op het aanbestedingsplatform worden gesteld. De vragen worden geanonimiseerd opgenomen en beantwoord in een nota van inlichtingen. De nota van inlichtingen zal daarna via het aanbestedingsplatform ter beschikking worden gesteld.

— -.

4)- Alle bruggen en bedienpost(en) worden op elkaar afgestemd. Dat houdt in dat alle besturingsinstallaties compatibel met elkaar moeten zijn om synergievoordeel te kunnen bereiken voor beheer en onderhoud en de bedieninstallatie één wijze van bediening toelaat om het risico op verkeerd gebruik of handelen absoluut te voorkomen. De opdrachtgever kan dit zich onder geen enkel beding permitteren. De keuze voor één type systeem/fabrikant, geeft naast de invulling van de belangen van de Aanbesteder een risicoreductie en voordeel voor de technische dataoverdracht, kosten en flexibiliteit binnen de configuratie. De besturings-en bediening software voor de beweegbare objecten is gestandaardiseerd op de Rotterdamse softwarestandaard voor bedienbare objecten en zal als directielevering in de vorm van een bibliotheek met software-bouwblokken voor het project beschikbaar worden gesteld. De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van deze software-bouwblokken voor de gehele realisatie van de uiteindelijke software voor de beweegbare objecten. De software-bouwblokken van de Rotterdamse softwarestandaard zijn gestandaardiseerd op het merk Siemens PCS7.

Zie verder de selectieleidraad.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Niederlande
E-Mail: voorlichting@rotarr.drp.minjus.nl

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Verwezen wordt naar artikel 4.41 van het ARW 2016. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.41.1 van het ARW 2016 geldt het volgende: Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Ieder geschil tijdens de looptijd van de overeenkomst waarop de UAV-GC 2005 van toepassing is verklaard, zal tevens, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Rotterdam
Niederlande
E-Mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2018