Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 161236-2018

14/04/2018    S73    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Hekken

2018/S 073-161236

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavillions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UKH
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Toshif Vally
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897358

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cotman Housing Association Fencing and External Works

Referentienummer: DN319708
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Cotman Housing Association is seeking to appoint three supplier per region to provide fencing and external works services to properties across its Norfolk and Suffolk / Essex and Cambridge portfolio. It should be noted that Cotman Housing Association has a prescriptive requirement which the supplier must meet in order to be eligible for consideration.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Norfolk / Suffolk

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cotman Housing Association is seeking to appoint three supplier per region to provide fencing and external works services to properties across its Norfolk and Suffolk / Essex and Cambridge portfolio. It should be noted that Cotman Housing Association has a prescriptive requirement which the supplier must meet in order to be eligible for consideration. This is a tender through Procurement Hub Whole House contractors Dynamic Purchasing System OJEU Ref nº 2016/S 170-305523.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Quality / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aspect Group Services Ltd
Postadres: Unit 11, Chestnut Drive, Wymondham Business Park
Plaats: Wymondham
NUTS-code: UKH
Postcode: NR18 9SB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roalco Limited
Postadres: Ardleigh House, Dedham Road
Plaats: Ardleigh
NUTS-code: UKH
Postcode: CO7 7QA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Novus Property Solutions
Postadres: PO Box 13, Five Town House
Plaats: Stoke-on-Trent
NUTS-code: UKH
Postcode: ST1 5SH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018