Diensten - 161285-2019

08/04/2019    S69

België-Brussel: In kaart brengen van doelstellingen op het gebied van milieubelasting en begrotingshervorming: Internalisatie van externe milieukosten

2019/S 069-161285

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

In kaart brengen van doelstellingen op het gebied van milieubelasting en begrotingshervorming: Internalisatie van externe milieukosten

Referentienummer: ENV.F.1/SER/2018/0026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze voorbereidende actie zal voortbouwen op het proefproject van 2015 "Capaciteitsopbouw voor de hervorming van de milieubelastingen" (dat tussen 2016-2017 in werking is). Dit perceel heeft 2 hoofddoelstellingen:

— de conclusies van het proefproject in de praktijk te brengen door het opstellen van operationele richtsnoeren voor belanghebbenden, zodat hun betrokkenheid in het besluitvormingsproces wordt bevorderd en om potentiële gebieden in kaart te brengen waar economische instrumenten, waaronder belastingen, een kosteneffectieve oplossing zouden zijn om lacunes in de tenuitvoerlegging van het milieubeleid op te vullen;

— het analyseren van subsidies die leiden tot milieuschadelijk gedrag door de presentatie van externe milieueffecten die zij in bepaalde gebieden veroorzaken en welke maatregelen tot de internalisering ervan kunnen leiden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 739 264.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving.

1 enkele dienstenovereenkomst voor 20 maanden met een totale begroting van 750 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: Prijs 30 %, kwaliteit 70 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in de PIN PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel „Voorbereidende actie — Operationalisering van capaciteitsopbouw voor programmatische ontwikkeling en inkaartbrenging van doelstellingen op het gebied van milieubelastingen en begrotingshervormingen.“

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-423866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07027745/2019/801533/SER/ENV.F.1
Benaming:

In kaart brengen van doelstellingen op het gebied van milieubelasting en begrotingshervorming: Internalisatie van externe milieukosten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy AISBL
Postadres: Rue Joseph II 36-38
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aarhus University
Postadres: Nordre Ringgade 1
Plaats: Aarhus C
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 8000
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Serveis de Suport a la gestió SL (ENT Environment and Management)
Postadres: C/ Josep LLanza, 1-7, 2˚3ª
Plaats: Vilanova i la Geltru
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 08800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics BV
Postadres: Westersingel 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3014 GS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739 264.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 3 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

.55 % + .77 % +.55 % + .82 % + .77 % = 3.46

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2019