Usługi - 161285-2019

08/04/2019    S69

Belgia-Bruksela: Mapowanie celów w dziedzinie podatków środowiskowych i reformy budżetowej: Internalizacja zewnętrznych kosztów środowiskowych

2019/S 069-161285

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Mapowanie celów w dziedzinie podatków środowiskowych i reformy budżetowej: Internalizacja zewnętrznych kosztów środowiskowych

Numer referencyjny: ENV.F.1/SER/2018/0026
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Działanie przygotowawcze będzie opierać się na pilotażowym projekcie 2015 „Budowanie zdolności do ekologicznej reformy podatkowej” (realizowanym w latach 2016-2017). Służy 2 głównym celom:

— praktyczne wykorzystanie wniosków z projektu pilotażowego poprzez przedstawienie wytycznych operacyjnych zainteresowanym stronom w celu zaangażowania ich w proces decyzyjny oraz określenie potencjalnych obszarów, w których instrumenty ekonomiczne, w tym podatki, byłyby opłacalnym rozwiązaniem w celu wypełnienia luk w realizacji polityki dotyczącej środowiska,

— analiza dotacji, które są przyczyną zachowań szkodliwych dla środowiska, poprzez przedstawienie zewnętrznych efektów środowiskowych, które pojawiają się w niektórych obszarach oraz środków, które mogą doprowadzić do ich internalizacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 739 264.40 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa.

Jedna umowa o usługi, na okres 20 miesięcy o budżecie w wysokości 750 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Cena - Waga: Cena 30%, jakość 70%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy pamiętać, że zostało to wcześniej opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Dz.U. 2018/S 056-123139 z 21.3.2018 pod tytułem „Działania przygotowawcze — Budowanie zdolności operacyjnej dla rozwoju programowego i mapowania celów w dziedzinie podatków związanych z ochroną środowiska i reformy budżetowej”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 188-423866
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07027745/2019/801533/SER/ENV.F.1
Nazwa:

Mapowanie celów w dziedzinie podatków środowiskowych i reformy budżetowej: Internalizacja zewnętrznych kosztów środowiskowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adres pocztowy: Rue Joseph II 36-38
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aarhus University
Adres pocztowy: Nordre Ringgade 1
Miejscowość: Aarhus C
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 8000
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Serveis de Suport a la gestió SL (ENT Environment and Management)
Adres pocztowy: C/ Josep LLanza, 1-7, 2˚3ª
Miejscowość: Vilanova i la Geltru
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 08800
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trinomics BV
Adres pocztowy: Westersingel 34
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 3014 GS
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 750 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 739 264.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 3 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

.55 % + .77 % +.55 % + .82 % + .77 % = 3.46

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019