Fournitures - 161343-2020

06/04/2020    S68

Slovensko-Bratislava: Motorové vozidlá

2020/S 068-161343

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská správa ciest
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00003328
Poštová adresa: Miletičova 19
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 826 19
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Benkovič
E-mail: peter.benkovic@ssc.sk
Telefón: +421 250255272
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ssc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Štátna rozpočtová organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Investičná výstavba, správa a údržba ciest I. triedy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup motorových vozidiel

Referenčné číslo: VO-800/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
34100000 Motorové vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup motorových vozidiel typu VAN v počte tri ks, motorového vozidla typu Pick up 4x4 v počte jeden kus

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 202 610.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Motorové vozidlá typu VAN tri ks

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34100000 Motorové vozidlá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Motorové vozidlá typu VAN tri ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Motorové vozidlo typu Pick up 4x4 v počte jeden ks

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34100000 Motorové vozidlá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Motorové vozidlo typu Pick up 4x4 jeden ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 251-621689
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Motorové vozidlá typu VAN tri ks

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/03/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319459
Poštová adresa: Dolnozemská 7
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 851 04
Štát: Slovensko
E-mail: vw1@porsche.sk
Telefón: +421 249262200
Internetová adresa: http://vw1@porsche.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 161 010.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Motorové vozidlo typu Pick up 4x4x v počte jeden ks

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/03/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Autopolis, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35728311
Poštová adresa: Panónska cesta 32
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 851 04
Štát: Slovensko
E-mail: autopolis@autopolis.sk
Telefón: +421 249300200
Internetová adresa: http://www.autopolis.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 41 600.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/04/2020