Bauleistung - 161384-2018

14/04/2018    S73    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Bauarbeiten für Autobahnen

2018/S 073-161384

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha
140 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Bc. Eva Ročková
Telefon: +420 284009400
E-Mail: eva.rockova@rsd.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Referenznummer der Bekanntmachung: 02PT-002009
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063
Hauptort der Ausführung:

Kraj Vysočina.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 05/08/2016
Ende: 31/03/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Projekt může být v budoucnu zařazen do programu financování z prostředků EU - "Operační program doprava".

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 165-297620

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 02PT-002009
Bezeichnung des Auftrags:

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/08/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
40233308
Křižíkova 2393
Teplice
41501
Tschechische Republik
NUTS-Code: CZ042
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
25317628
Mlýnská 388/68
Brno
602 00
Tschechische Republik
NUTS-Code: CZ064
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
BT Beton – Technik GmbH
HRB101065
Hannoversche Str. 23
Rehburg-Loccum
31547
Deutschland
NUTS-Code: DE927
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 589 976 462.16 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063
Hauptort der Ausführung:

Kraj Vysočina.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dálniční most ev. č. D1-153 – pravý most, ZBV č. 19.

Navýšení počtu spřahovacích trnů v místě říms je z důvodu uvažování statického působení spádové desky pro kotvení kotevních prvků říms. Díky doplnění spřahovacích trnů v místě kotevních prvků říms je možné započítat do kotevní hloubky také vrstvu spádové desky v celé její tloušťce. Doplnění v RDS bylo provedeno na základě podrobného statického výpočtu. V rámci zpracování RDS bylo provedeno zaměření polohy nosníků nosné konstrukce mostu. Na základě aktuálního zaměření polohy nosníků byla stanovena nová předpokládaná tloušťka spádové desky v rámci zpracování RDS. Z důvodu navýšení tloušťky spádové desky a konzolového vyložení spádové desky na vnějších okrajích byla v části spádové desky navržena výztuž ze svařovaných sítí ve dvou vrstvách a doplňková betonářská výztuž tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení spádové desky s nosnou konstrukcí (omezení namáhání NK od smrštění spádové desky). Z důvodu navýšení tloušťky spádové desky a konzolového vyložení spádové desky na vnějších okrajích byla v části spádové desky navržena výztuž ze svařovaných sítí ve dvou vrstvách tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení spádové desky s nosnou konstrukcí (omezení namáhání NK od smrštění spádové desky).

Navržená skladba vozovky v RDS je shodná s návrhem v PDPS. V PDPS byl zjištěn nesoulad mezi technickou zprávou, výkresovými přílohami a soupisem prací. PD v RDS zpracována v souladu TZ a výkresovými přílohami v PDPS. Při zpracování RDS byly na základě zaměření stávajícího stavu mostu a koordinace SO stanoveny přesné rozměry konstrukcí (doměrky) a na jejich základě byly provedeny zpřesňující výpočty kubatur. Množství v PDPS bylo podhodnoceno. Navržený minimální možný profil konzoly pro uchycení odvodňovacího žlabu z kompozitu. Při zpracování RDS byly na základě zaměření stávajícího stavu mostů a koordinace SO stanoveny přesné rozměry konstrukcí (doměrky) a na jejich základě byly provedeny zpřesňující výpočty kubatur. V rámci zpracování RDS bylo provedeno zaměření polohy nosníků nosné konstrukce mostu. Na základě aktuálního zaměření polohy nosníků byla stanovena nová předpokládaná tloušťka stávající spádové desky v rámci zpracování RDS. Na základě zjištění diagnostického průzkumu, které byly využity při podrobném statickém výpočtu, bylo konstatováno předkročení únosnosti krajních táhel mostu. Aby nebylo nutné snižovat zatížitelnost mostu pod standardizované hodnoty je navrženo opatření k zvýšení únosnosti táhel. V rámci zpracování RDS byl proveden doplňkový průzkum stavu předpjatých táhel, na jeho základě navrhuje projektant RDS zesílení vybraných táhel mostu pomocí ocelové výztuže. Funkce stávající předpínací výztuže bude nahrazena betonářskou výztuží (4ks o průměru 25mm), tato výztuž bude na jedné straně vlepena na kotevní délku do vývrtu v příčníku, na druhé straně bude připojena ke stávajícímu táhlu přes třmínky a dobetonávku z vysokopevnostní malty. Toto řešení umožní přenos potřebných tahových sil z nosné konstrukce do spodní stavby. Zesílení táhel je navrženo celkem na dvou táhlech levého mostu D1-153, jedná se o krajní táhla. Na základě zjištění diagnostického průzkumu, a žádosti ing. Kubíčkové z výrobního výboru ze dne 15.5.2017 je navrženo doinjektování nezainjektovaných kabelových kanálků.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 05/08/2016
Ende: 31/03/2018
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 394 126.62 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o.
40233308
Křižíkova 2393
Teplice
415 01
Tschechische Republik
NUTS-Code: CZ042
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
FIresta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
25317628
Mlýnská 388/68
Brno
602 00
Tschechische Republik
NUTS-Code: CZ064
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
BT Beton – Technik GmbH
HRB101065
Hannoversche Str. 23
Rehburg-Loccum
315 47
Deutschland
NUTS-Code: DE927
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dálniční most ev. č. D1-153 – pravý most, ZBV č. 19.

Navýšení počtu spřahovacích trnů v místě říms je z důvodu uvažování statického působení spádové desky pro kotvení kotevních prvků říms. Díky doplnění spřahovacích trnů v místě kotevních prvků říms, je možné započítat do kotevní hloubky také vrstvu spádové desky v celé její tloušťce. Doplnění v RDS bylo provedeno na základě podrobného statického výpočtu. V rámci zpracování RDS bylo provedeno zaměření polohy nosníků nosné konstrukce mostu. Na základě aktuálního zaměření polohy nosníků byla stanovena nová předpokládaná tloušťka spádové desky v rámci zpracování RDS. Z důvodu navýšení tloušťky spádové desky a konzolového vyložení spádové desky na vnějších okrajích byla v části spádové desky navržena výztuž ze svařovaných sítí ve dvou vrstvách a doplňková betonářská výztuž tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení spádové desky s nosnou konstrukcí (omezení namáhání NK od smrštění spádové desky). Z důvodu navýšení tloušťky spádové desky a konzolového vyložení spádové desky na vnějších okrajích byla v části spádové desky navržena výztuž ze svařovaných sítí ve dvou vrstvách tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení spádové desky s nosnou konstrukcí (omezení namáhání NK od smrštění spádové desky).

Navržená skladba vozovky v RDS je shodná s návrhem v PDPS. V PDPS byl zjištěn nesoulad mezi technickou zprávou, výkresovými přílohami a soupisem prací. PD v RDS zpracována v souladu TZ a výkresovými přílohami v PDPS. Při zpracování RDS byly na základě zaměření stávajícího stavu mostu a koordinace SO stanoveny přesné rozměry konstrukcí (doměrky) a na jejich základě byly provedeny zpřesňující výpočty kubatur. Množství v PDPS bylo podhodnoceno. Navržený minimální možný profil konzoly pro uchycení odvodňovacího žlabu z kompozitu. Při zpracování RDS byly na základě zaměření stávajícího stavu mostů a koordinace SO stanoveny přesné rozměry konstrukcí (doměrky) a na jejich základě byly provedeny zpřesňující výpočty kubatur. V rámci zpracování RDS bylo provedeno zaměření polohy nosníků nosné konstrukce mostu. Na základě aktuálního zaměření polohy nosníků byla stanovena nová předpokládaná tloušťka stávající spádové desky v rámci zpracování RDS. Na základě zjištění diagnostického průzkumu, který byl využit při podrobném statickém výpočtu, bylo konstatováno překročení únosnosti krajních táhel mostu. Aby nebylo nutné snižovat zatížitelnost mostu pod standardizované hodnoty, je navrženo opatření k zvýšení únosnosti táhel. V rámci zpracování RDS byl proveden doplňkový průzkum stavu předpjatých táhel, na jeho základě navrhuje projektant RDS zesílení vybraných táhel mostu pomocí ocelové výztuže. Funkce stávající předpínací výztuže bude nahrazena betonářskou výztuží (4ks o průměru 25mm), tato výztuž bude na jedné straně vlepena na kotevní délku do vývrtu v příčníku, na druhé straně bude připojena ke stávajícímu táhlu přes třmínky a dobetonávku z vysokopevnostní malty. Toto řešení umožní přenos potřebných tahových sil z nosné konstrukce do spodní stavby. Zesílení táhel je navrženo celkem na dvou táhlech levého mostu D1-153, jedná se o krajní táhla. Na základě zjištění diagnostického průzkumu a žádosti ing. Kubíčkové z výrobního výboru ze dne 15.5.2017 je navrženo doinjektování nezainjektovaných kabelových kanálků.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Dálniční most ev. č. D1-153 – pravý most, ZBV č. 19.

Navýšení počtu spřahovacích trnů v místě říms je z důvodu uvažování statického působení spádové desky pro kotvení kotevních prvků říms. Díky doplnění spřahovacích trnů v místě kotevních prvků říms, je možné započítat do kotevní hloubky také vrstvu spádové desky v celé její tloušťce. Doplnění v RDS bylo provedeno na základě podrobného statického výpočtu. V rámci zpracování RDS bylo provedeno zaměření polohy nosníků nosné konstrukce mostu. Na základě aktuálního zaměření polohy nosníků byla stanovena nová předpokládaná tloušťka spádové desky v rámci zpracování RDS. Z důvodu navýšení tloušťky spádové desky a konzolového vyložení spádové desky na vnějších okrajích byla v části spádové desky navržena výztuž ze svařovaných sítí ve dvou vrstvách a doplňková betonářská výztuž tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení spádové desky s nosnou konstrukcí (omezení namáhání NK od smrštění spádové desky).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 595 706 461.57 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 596 100 588.19 CZK