Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bygge og anlæg - 161418-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Holte: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 055-161418

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Birkebo v/Boligkonteret Danmark
CVR-nummer: 56317112
Postadresse: Røjelskær 15, 2 sal.
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Benjamin Salling Røber
E-mail: bse@paalsson.dk
Telefon: +45 25972864
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byggeprojekt.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1904-723-006_A_-_Birkeroed_Parkvej_-_helhedsplan
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1904-723-006_A_-_Birkeroed_Parkvej_-_helhedsplan
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Birkebo afd. 6 - Helhedsplan

Sagsnr.: 09478
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter renovering af 3 boligblokke

I hovedtræk omfatter renoveringsprojektet følgende:

Tage

• Udskiftning af tagbelægninger

• Asbestsanering af tagkonstruktion

• Efterisolering af tagkonstruktion

• Udskiftning af tagrender og tagnedløb

• Etablering af supplerende adgange til loft

• Etablering af ventilations udsugningsanlæg

• Belysning

Kældre

• Etablering af nye udgange fra kælder (option)

• Efterisolering af krybekældre (option)

• Etablering af supplerende adgange til krybekælder (option)

Facader og gavle

• Reparation er murværksskader på facader

• Udskiftning af murbjælker over vinduer og døre

• Efterisolering af gavle

• Etablering/udvidelse af enkelte eks. huller i murværk

• Komplet om fugning af facader

• Etablering af nye altaner

• Etablering af karnapper ved eks. Indlæggende altaner

• Glasinddækning af svalegange

Døre & vinduer

• Udskiftning af vinduer i tag, kælder, stueetage og 1. sal til nye i træ/alu

• Udskiftning af altandøre

Friarealer

• Reparation af kloaker mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45261222 Tagdækning med cement
45261320 Montering af tagrender
45261410 Isolering af tag
45262100 Stilladsarbejde
45262520 Murerarbejde
45262522 Arbejder i forbindelse med murværk
45262660 Arbejder i forbindelse med fjernelse af asbest
45441000 Glarmesterarbejde
45442100 Malearbejde
45443000 Facadearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Birkerød Parkvej 140-172 og Nordvanggårdsvej 2-4

3460 Birkerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til den korte beskrivelse af projektet under punkt II. 1.4 samt udbudsmaterialets beskrivelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises der til udbudsbrev/udbudsbetingelserne

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være optioner i forbindelse med opgangsistandsættelse og vinduesudskiftningen.

Der henvises til tilbudslisten og de for udbuddets gældende beskrivelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse jf. AB18

Der stilles krav i forhold til finansierings- og betalingsvilkår. Den nærmere udformning fremgår af udbudsmaterialet.

Samtlige deltagere i et konsortium eller en sammenslutning af leverandører skal hæfte solidarisk. direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfylde af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/05/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnets Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage.

Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Der henvises til https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ for yderligere informationer.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnets Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023