Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 161601-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Vacciner

2023/S 055-161601

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46 83 74 28
Postadresse: Artellerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Neale
E-mail: nea@ssi.dk
Telefon: +45 32683978
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Statsvirksomhed under Sundhedsministeriet
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammekontrakter om levering af Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine) samt Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine) 2023-2027

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33651600 Vacciner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes rammeaftaler til indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram, opdelt i to delaftaler, jf. nedenfor pkt. II.2.4.

Den tilbudte vaccine skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud have markedsføringstilladelse gældende for Danmark, jf. lov om lægemidler § 7. Yderligere krav til vaccinen fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine) 2023-2027

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af en 5 komponent vaccine, der skal indeholde komponenterne difteri, tetanus, kighoste, polio og hib og ved vaccination skal vaccinen kunne gives som én injektion. Vaccinen må ikke indeholde hverken færre eller flere vaccinekomponenter end de 5 komponenter beskrevet ovenfor.

Vaccinen skal anvendes som primær-vaccine til spædbørn og skal kunne indgå i det Danske Børnevaccinationsprogram, jf. nærmere Appendix 1.

Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er ca. 180.000 – 250.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 1.250.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine) 2023-2027

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af en 4 komponent vaccine, der skal indeholde komponenterne difteri, tetanus, kighoste og polio og ved vaccination skal vaccinen kunne gives som én injektion. Vaccinen må ikke indeholde hverken færre eller flere vaccinekomponenter end de 4 kom-ponenter beskrevet ovenfor.

Vaccinen skal anvendes som 5-års boostervaccine og skal kunne indgå i det Danske Børnevaccinationsprogram, jf. nærmere Appendix 1.

Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er ca. 55.000 – 65.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 350.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 245-708707
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sanofi A/S
CVR-nummer: 19064301
Postadresse: Lyngbyvej 2
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: GlaxoSmithKline Pharma A/S
CVR-nummer: 27394019
Postadresse: Delta Park 37
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Med henvisning til pkt. II.1.7 samt pkt. V..2.4 gældende for begge delkontrakter, kan det oplyses, at kontraktværdien er fortrolig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage over udbuddet:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klagerens skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2023