Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 161628-2023

17/03/2023    S55

Polen-Brzozów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 055-161628

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000304473
Postanschrift: ks. J. Bielawskiego 18
Ort: Brzozów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 36-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Telesz
E-Mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl
Telefon: +48 134309587
Fax: +48 134309587
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-brzozow.pl
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru odpadów

Referenznummer der Bekanntmachung: SZSPOO.SZPiGM.3810/18/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, utylizacja, odzysk, recykling, zbieranie odpadów w zakresie dwóch części: -część nr 1: odpady medyczne, -część nr 2: odpady przemysłowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz dział nr V SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady medyczne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa odbioru odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział nr V SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów na wezwanie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Wznowienie w pierwszym kwartale 2024 roku

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady przemysłowe

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa odbioru odpadów przemysłowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział nr V SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów od dnia zlecenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Wznowienie w pierwszym kwartale 2024 roku

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie wydanego przez właściwy organ w drodze decyzji aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w zakresie transportu, zbierania, unieszkodliwiania, odzysku (o kodach z zakresu przedmiotu zamówienia) odpadów, na podstawie ustawy o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. ze zmianami). W odniesieniu do wymienionych kodów odpadów niezakaźnych, tj.: 160213, 160214, 160601, Zamawiający wymaga przedłożenia minimum aktualnego zezwolenia(decyzji) na transport i zbieranie odpadów (wykonawca z chwilą odbioru przejmuje pełną odpowiedzialność za dalsze zagospodarowanie odpadów).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) dysponuje minimum jednym pracownikiem, którego zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia u Zamawiającego-zamawiający uzna spełnianie tego warunku na podstawie wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/04/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest niejawne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Marzec 2024 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący: - przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl-pełny link strony internetowej prowadzonego postępowania znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, - przy użyciu poczty elektronicznej, email: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl- w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, składanie dokumentów, uzupełnienie dokumentów itp.) Wykaz wymaganych dokumentów zawiera specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego W postępowaniu ma zastosowanie art. nr 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem ust. nr 2).postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023