Services - 161640-2021

01/04/2021    S64

Romania-Brașov: Snow-clearing services

2021/S 064-161640

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Brașov
National registration number: 16054368
Postal address: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
Town: Brașov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500090
Country: Romania
Contact person: SEAP
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Internet address(es):
Main address: www.brasov.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116632
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.brasov.cnadnr.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru pentru servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă an I-an IV a drumurilor naționale din administrarea DRDP Brașov – lot SDN Târgu Mureș, lot SDN Miercurea Ciuc – DRDP Brașov

Reference number: DRDPBV/BPDM34/IE-226/23.03.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Acord-cadru pentru servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă an I-an IV a drumurilor naționale din administrarea DRDP Brașov – lot SDN Târgu Mureș, lot SDN Miercurea Ciuc.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 80 941 598.67 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - SDN Miercurea Ciuc

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Raza SDN Miercurea Ciuc

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - Lot SDN M.Ciuc.

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 8 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim 2 contracte subsecvente pe an, pentru fiecare acord cadru in parte sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexele la Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 658 010.61 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.215.200,13 RON fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 - SDN Tg. Mures

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Raza SDN Tg Mures

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - Lot SDN Tg. Mures.

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 8 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim 2 contracte subsecvente pe an, pentru fiecare acord cadru in parte sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexele la Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 283 588.06 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.071.814,72 RON fara TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Sectiunea "Motive de excludere" - pct A "Motive referitoare la condamnarile penale".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte,.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" – pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, vor prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte documente justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii certificatului,

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) - din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii certificatului.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" – pct. C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta,:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau in actiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

IV.Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, pentru fiecare lot in parte, vor depune odata cu DUAE declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt definite la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, completate cu Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire care sunt:

Director Regional - Liliana Horga, Director Economic - ec. Claudia-Niculina Radu, Director Intretinere DN si Autostrazi - ing. Daniel Anton, Director Adj. Intretinere DN si Autostrazi – Ing Anca Ionut Adrian, Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi, Plan – Ing Marcela Bozesan, Serviciul Juridic – cons.jur. Maria Veres - Sef Serviciu, Birou Analiza si Avizare - cons.jur.Liliana Birla – sef birou, Serviciul Achizitii - ing. Mihaela Vaduva – Sef Serviciu, Compartiment Contracte-ec.Badescu Victor Emanuel - Sef Compartiment, cons.jur. Adrian Persenea, Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare - cons.jur. Claudiu Stefan Mirea - Sef Birou, Compartiment CFP-ec. Laura-Cristina Hriscu, ec.Georgeta Tifrea.

Nota: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta.

Inscrierea in registrul comertului

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru (Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator).

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Tertul sustinator/Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii Acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului Acordurilor-cadru.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, dministratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Diplome de studii si calificari profesionale Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatorul personal cheie responsabil pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot in parte: Manager de contract: • Studii – licentiat – studii superioare; • Experienta profesionala in pozitia de Coordonator/Manager/Responsabil contract.

Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie: dotare proprie/închiriere/comodat/leasing/etc (nu se accepta antecontract (precontract) de vanzare-cumparare) de autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, Conform Anexelor 2 A si 2C, respectiv: - ATB avand formula rotilor 4x4 sau 6x4 echipat cu lama, RSP si instalatie de preumectare cu posibilitatea raspandirii de CaCl2/produs ecologic-rampe distribuitoare de duze (permanent)- 17 buc; - ATB avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 echipat cu lama, RSP si instalatie de preumectare cu posibilitatea raspandirii de CaCl2/produs ecologic-rampe distribuitoare de duze (permanent)- 25 buc; - Incarcator frontal, min 1,5 m3 (permanent)- 12 buc; - Buldoexcavator min. 0,8 mc (la cerere)- 9 buc; - Autoremorcher min. 26 tone (la cerere)-1 buc; - Autogreder min 160 CP(la cerere) – 1buc; - Automacara min. 40 tone (la cerere)- 1 buc; - Trailer-remorcher- 1 buc. Nota 1: Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor si echipamentelor, ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in cai...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va face dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii similare/comparabile cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, respectiv servicii de deszapezire a drumurilor, a caror valoare cumulata la nivelul unuia sau mai multor contracte este de cel putin: Lot 2 SDN M. Ciuc: 1.564.560,04 RON fara TVA; Numar de contracte nu este limitat. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta exeprienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata sa fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presuspune expirarea perioadei de garantie.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va face dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii similare/comparabile cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, respectiv servicii de deszapezire a drumurilor, a caror valoare cumulata la nivelul unuia sau mai multor contracte este de cel putin: Lot 3 SDN Tg. Mures: 1.521.544,42 RON fara TVA Numar de contracte nu este limitat. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta exeprienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata sa fie utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presuspune expirarea perioadei de garantie.

Loturile: 2 Diplome de studii si calificari profesionale Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatorul personal cheie responsabil pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot in parte: Manager de contract: • Studii – licentiat – studii superioare; • Experienta profesionala in pozitia de Coordonator/Manager/Responsabil contract.

Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie: dotare proprie/închiriere/comodat/leasing/etc (nu se accepta antecontract (precontract) de vanzare-cumparare) de autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, Conform Anexelor 2 A si 2C, respectiv: Lot 3 SDN Tg. Mures: - Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama, RSP si perie mecanica (permanent) -12 buc - Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu lama, RSP, perie mecanica si turbofreza (permanent) -2 buc - ATB avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 echipat cu lama si RSP (permanent)- 11 buc; - ATB avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 echipat cu lama, RSP si instalatie de preumectare si posibilitatea raspandirii de CaCl2-rampe distribuitoare de duze (permanent)- 21 buc; - Incarcator frontal, avand cupa de min 1,5 m3 (permanent)- 7 buc; - Buldoexcavator cu tractiune integrala cu cupa frontala de min. 0,8 m3 (la cerere) - 4 buc; - Autoremorcher min. 26 tone (la cerere)-1 buc; - Autogreder min 160 CP(la cerere) – 1buc; - Automacara min. 40 tone (la cerere)- 1 buc; - Trailer + remorche...

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Diplome de studii și calificări profesionale”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii acordurilor cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente care sa demonstreze ca dispune de personal responsabil de contract: CV-ul persoanei nominalizate pentru aceasta pozitie, documente relevante care demonstreaza experienta solicitata.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Utilaje, instalații și echipament tehnic " pentru fiecare lot in parte. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la autoutilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea acordului-cadru, tipul echipamentului/autoutilajului, producatorul si modelul echipamentului/autoutilajului, seria si numarul echipamentului/ autoutilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Accesul la autoutilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-una sau mai multe din metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, etc (nu se accepta antecontract (precontract) de vanzare-cumparare). Aceste documente ...

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, pentru fiecare lot in parte, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE - sectiunea "Criterii de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in le...

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, sectiunea - Criterii de selectie - pct C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit sau certificate de predare ...

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, sectiunea - Criterii de selectie - pct C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit sau certificate de predare ...

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Diplome de studii și calificări profesionale”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii acordurilor cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente care sa demonstreze ca dispune de personal responsabil de contract: CV-ul persoanei nominalizate pentru aceasta pozitie, documente relevante care demonstreaza experienta solicitata.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Utilaje, instalații și echipament tehnic " pentru fiecare lot in parte. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la autoutilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea acordului-cadru, tipul echipamentului/autoutilajului, producatorul si modelul echipamentului/autoutilajului, seria si numarul echipamentului/ autoutilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Accesul la autoutilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-una sau mai multe din metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, etc (nu se accepta antecontract (precontract) de vanzare-cumparare). Aceste documente ...

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, pentru fiecare lot in parte, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE - sectiunea "Criterii de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in le...

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Durata acordului cadru: 48 luni incepand de la data semnarii acordului cadru.

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, in conformitate cu art. 221 alin.1 lit. a) si e) din Legea 98/2016. Cauza modificarilor: parti contractante (din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului; atunci când Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile şi obligaţiile Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial); Prețul contractului subsecvent (în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, conform prevederilor art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016); Modalități de plată și recuperare a creanțelor; Durata de implementare a contractului subsecvent - extindere cu maxim 30 de zile; Subcontractanti. Terti – Subcontractanti (Introducerea/schimbarea subcontractantilor / exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Sectiunea “Întrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Lg 455/2001.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CNAIR S.A. – DRDP Brașov – Departamentul juridic
Postal address: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
Town: Brașov
Postal code: 500090
Country: Romania
E-mail: licitatii.bv@andnet.ro
Telephone: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Internet address: WWW.brasov.cnadnr.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2021