Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 161697-2023

17/03/2023    S55

Spanje-Bélmez de la Moraleda: Elektriciteit

2023/S 055-161697

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alcaldía del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda
Nationaal identificatienummer: P2301500A
Postadres: Calle Concejo, 8
Plaats: Bélmez de la Moraleda
NUTS-code: ES616 Jaén
Postcode: 23568
Land: Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda
E-mail: secretaria@belmezdelamoraleda.es
Telefoon: +34 953394002
Fax: +34 953394025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belmezdelamoraleda.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vda2Si3SHlASugstABGr5A%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nYhoTSxuvykBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

suministro de la energía eléctrica necesaria para los edificios, instalaciones y alumbrado público, para poder llevar a cabo los fines institucionales que le son propios al Ayuntamiento

Referentienummer: 39/2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES616 Jaén
Voornaamste plaats van uitvoering:

Concejo 8. Bélmez de la Moraleda. 23568

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

suministro de la energía eléctrica necesaria para los edificios, instalaciones y alumbrado público, para poder llevar a cabo los fines institucionales que le son propios al Ayuntamiento

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023