Υπηρεσίες - 161734-2021

02/04/2021    S65

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας

2021/S 065-161734

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Ταχ. διεύθυνση: Rue Joseph II, 27
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr Jordi Curell Gotor
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ELA — Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Πόλη: Bratislava
Κωδικός NUTS: SK Slovensko
Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr Jordi Curell Gotor
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας

Αριθμός αναφοράς: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: SK Slovensko
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο αναφέρεται στην προσφορά.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης για επιθεωρητές εργασίας. Η ομάδα-στόχος των εν λόγω υπηρεσιών είναι οι επιθεωρητές εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης. Κατά περίπτωση, οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, ιδίως οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι, που συμμετέχουν στη διενέργεια διασυνοριακών επιθεωρήσεων, μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει το περιεχόμενο και να παρέχει δραστηριότητες κατάρτισης και μάθησης με στόχο ιδίως τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εθνικών φορέων επιθεώρησης και να υλοποιήσει σχέδια αμοιβαίας μάθησης με έμφαση στην προώθηση της ανταλλαγής, της διάδοσης και της υιοθέτησης ορθών πρακτικών και γνώσεων, σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή διασυνοριακών κοινών και εναρμονισμένων επιθεωρήσεων στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα με την πτυχή της ανάπτυξης ικανοτήτων, οι εν λόγω δραστηριότητες θα συμβάλουν επίσης στην έναρξη της διαμόρφωσης του δικτύου εθνικών επιθεωρητών που χαρακτηρίζεται από ισχυρή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων. Το δίκτυο θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα έχει κοινό στόχο να ενεργεί σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα και να εφαρμόζει τις ίδιες διαδικασίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Ο ανάδοχος θα συμβάλει στις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων της ELA που συνοψίζονται στα ακόλουθα καθήκοντα:

Καθήκον 1: Ανάπτυξη και παράδοση τριών σεμιναρίων κατάρτισης,

Καθήκον 2: Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής ενότητας κατάρτισης,

Καθήκον 3: Διοργάνωση τριών διαδικτυακών σεμιναρίων,

Καθήκον 4: Παροχή υποστήριξης σε ανταλλαγές προσωπικού και επισκέψεις προσωπικού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/05/2021
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/05/2021
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.1). Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Πόλη: Strasbourg Cedex
Ταχ. κωδικός: F-6700
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/03/2021