Diensten - 161734-2021

02/04/2021    S65

België-Brussel: Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs

2021/S 065-161734

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Postadres: Rue Joseph II, 27
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ELA — Europese Arbeidsautoriteit
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK Slovensko
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs

Referentienummer: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de contractant of een andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs. De doelgroep van deze diensten omvat arbeids- en socialezekerheidsinspecteurs van bevoegde nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de regels inzake arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid. Indien relevant kunnen organisaties van de sociale partners op nationaal niveau en personeel van de Europese Arbeidsautoriteit, met name nationale verbindingsfunctionarissen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van grensoverschrijdende inspecties, worden uitgenodigd om deel te nemen aan specifieke activiteiten.

De contractant moet de inhoud ontwikkelen en opleidings- en leeractiviteiten verstrekken die gericht zijn op de verbetering van met name de operationele capaciteit van de nationale controleorganen, en wederzijdse leerprojecten uitvoeren die gericht zijn op de bevordering van de uitwisseling, verspreiding en toepassing van goede praktijken en kennis die relevant zijn voor de organisatie en de uitvoering van grensoverschrijdende gezamenlijke en gecoördineerde inspecties op het gebied van arbeidsmobiliteit. Naast de capaciteitsopbouw zullen deze activiteiten ook helpen bij het opzetten van het netwerk van nationale inspecteurs dat gekenmerkt wordt door een sterke betrokkenheid van belanghebbenden. Het netwerk zal gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en het doel delen om volgens dezelfde normen te handelen en dezelfde procedures toe te passen overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving.

De contractant moet bijdragen aan de capaciteitsopbouwactiviteiten van de ELA, samengevat in de volgende taken:

Taak 1: ontwikkeling en uitvoering van drie opleidingsseminars,

Taak 2: ontwikkeling van één online opleidingsmodule,

Taak 3: organiseren van drie webinars,

Taak 4: ondersteuning geven aan personeelsuitwisselingen en personeelsbezoeken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels — BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: F-6700
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/03/2021