Usługi - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgia-Bruksela: Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy

2021/S 065-161734

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Adres pocztowy: Rue Joseph II, 27
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ELA — Europejski Urząd ds. Pracy
Miejscowość: Bratislava
Kod NUTS: SK Slovensko
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy

Numer referencyjny: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK Slovensko
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy. Grupą docelową tych usług są inspektorzy pracy i zabezpieczenia społecznego właściwych organów krajowych, odpowiedzialni za egzekwowanie przepisów dotyczących mobilności zawodowej i zabezpieczenia społecznego. W stosownych przypadkach do udziału w konkretnych działaniach mogą zostać zaproszone następujące podmioty: organizacje partnerów społecznych na poziomie krajowym, jak również pracownicy Europejskiego Urzędu Pracy, w szczególności krajowi urzędnicy łącznikowi zaangażowani w prowadzanie kontroli transgranicznych, mogą zostać zaproszeni.

Wykonawca opracuje treść i przeprowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne mające na celu w szczególności poprawę zdolności operacyjnej krajowych organów kontrolujących oraz wdrożenie projektów wzajemnego uczenia się, koncentrujących się na promowaniu wymiany, rozpowszechniania i stosowania dobrych praktyk i wiedzy, istotnych dla organizacji, a także przeprowadzania transgranicznych wspólnych i uzgodnionych kontroli w dziedzinie mobilności pracowników. Równolegle z budowaniem zdolności działania te pomogą również rozpocząć tworzenie sieci inspektorów krajowych, której zainteresowane strony będą wykazywać się dużym zaangażowaniem. Sieć opierałaby się na wzajemnym zaufaniu i dzieliłaby cel działania na podstawie tych samych standardów i stosowania tych samych procedur zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE.

Wykonawca przyczyni się do budowania zdolności awaryjnego wsparcia ELA, podsumowanego w ramach następujących zadań:

Zadanie 1: Opracowanie i przeprowadzenie trzech seminariów szkoleniowych;

Zadanie 2: Opracowanie jednego modułu szkoleniowego online;

Zadanie 3: Organizacja trzech webinarów;

Zadanie 4: Zapewnienie wsparcia na potrzeby wymiany pracowników i wizyt personelu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie trwania procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: F-6700
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021