Servicii - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgia-Bruxelles: Activități de învățare și formare pentru inspectorii de muncă

2021/S 065-161734

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Adresă: Rue Joseph II, 27
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ELA — Autoritatea Europeană a Muncii
Localitate: Bratislava
Cod NUTS: SK Slovensko
Țară: Slovacia
Persoană de contact: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Activități de învățare și formare pentru inspectorii de muncă

Număr de referinţă: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Cod CPV principal
80500000 Servicii de formare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Activități de învățare și formare pentru inspectorii de muncă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80500000 Servicii de formare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: SK Slovensko
Locul principal de executare:

Sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Activități de învățare și formare pentru inspectorii de muncă. Grupul-țintă al acestor servicii este reprezentat de inspectorii din domeniul muncii și al securității sociale ai autorităților naționale competente responsabile cu aplicarea normelor privind mobilitatea forței de muncă și securitatea socială. După caz, organizațiile partenerilor sociali de la nivel național, precum și personalul Autorității Europene a Muncii, în special ofițerii de legătură naționali implicați în efectuarea inspecțiilor transfrontaliere, pot fi invitați să participe la activități specifice.

Contractantul va dezvolta conținutul și va asigura activități de formare și de învățare care vizează în special îmbunătățirea capacității operaționale a organismelor naționale de inspecție și va implementa proiecte de învățare reciprocă axate pe promovarea schimbului, diseminării și asimilării de bune practici și cunoștințe, relevante pentru organizarea și realizarea de inspecții comune și concertate transfrontaliere în domeniul mobilității forței de muncă. În paralel cu consolidarea capacităților, aceste activități vor contribui, de asemenea, la demararea procesului de formare a cadrului rețelei de inspectori naționali, caracterizat printr-o implicare puternică a părților interesate. Rețeaua s-ar baza pe încredere reciprocă și ar împărtăși obiectivul de a acționa pe baza acelorași standarde și de a aplica aceleași proceduri în conformitate cu legislația UE relevantă.

Contractantul va contribui la activitățile de consolidare a capacității ale ELA rezumate în următoarele sarcini:

Sarcina 1: elaborarea și organizarea a trei seminarii de formare;

Sarcina 2: dezvoltarea unui modul de formare online;

Sarcina 3: organizarea a trei seminarii web;

Sarcina 4: furnizarea de sprijin pentru schimburile de personal și vizitele personalului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2021
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/05/2021
Ora locală: 10:30
Locul:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: F-6700
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/03/2021