Služby - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgicko-Brusel: Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce

2021/S 065-161734

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, EMPL – Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštová adresa: Rue Joseph II, 27
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ELA – Európsky orgán práce
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce

Referenčné číslo: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Hlavný kód CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v ponuke.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vzdelávacie a školiace činnosti pre inšpektorov práce. Cieľovou skupinou týchto služieb sú inšpektori práce a sociálneho zabezpečenia príslušných vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie pravidiel mobility pracovnej sily a sociálneho zabezpečenia. V prípade potreby môžu byť na účasť na konkrétnych činnostiach pozvané organizácie sociálnych partnerov na vnútroštátnej úrovni, ako aj zamestnanci Európskeho orgánu práce (ELA), najmä národní styční úradníci, zapojení do vykonávania cezhraničných inšpekcií.

Dodávateľ vypracuje obsah a poskytne školiace a vzdelávacie činnosti zamerané najmä na zlepšenie prevádzkovej kapacity vnútroštátnych kontrolných orgánov a uskutoční projekty vzájomného učenia sa zamerané na podporu výmeny, šírenia a využívania osvedčených postupov a poznatkov relevantných pre organizáciu a na vykonávanie cezhraničných spoločných a zosúladených kontrol v oblasti pracovnej mobility. Súbežne s aspektom budovania kapacít tieto činnosti takisto pomôžu začať vytvárať sieť vnútroštátnych inšpektorov charakterizovanú silným zapojením zainteresovaných strán. Sieť bude založená na vzájomnej dôvere a bude mať rovnaký cieľ, ktorým je konať na základe rovnakých noriem a uplatňovať rovnaké postupy v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Dodávateľ bude prispievať k činnostiam budovania kapacít ELA, ktoré sú zhrnuté v týchto úlohách:

úloha 1: vypracovanie a poskytnutie 3 školiacich seminárov;

úloha 2: vypracovanie 1 online školiaceho modulu;

úloha 3: zorganizovanie 3 webinárov;

úloha 4: poskytnutie podpory pri výmenách zamestnancov a návštevách zamestnancov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/05/2021
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/05/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.1). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Mesto/obec: Strasbourg Cedex
PSČ: F-6700
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/03/2021