We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 161884-2020

06/04/2020    S68

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza

2020/S 068-161884

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo turizma
Nacionalni registracijski broj: 87892589782
Poštanska adresa: Prisavlje 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@mint.hr
Telefon: +385 16169111
Telefaks: +385 16169205
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mint.gov.hr
Adresa profila kupca: www.mint.gov.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0013376
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava konzultantskih usluga za praćenje i vrednovanje 4. stupa „Održivi turizam“ Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u okviru projekta EUSAIR Facility Point

Referentni broj: A-1-2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72221000 Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava konzultantskih usluga za praćenje i vrednovanje 4. stupa „Održivi turizam“ Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u okviru projekta EUSAIR Facility Point.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 665 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72221000 Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Operativno sjedište projekta je sjedište Naručitelja usluge, te sukladno potrebi projektnog zadatka EU i EUSAIR zemlje odnosno na području Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Opis predmeta nabave detaljno je naveden u Dijelu II. pod točkom 2. Opis predmeta nabave ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta metodologije i sadržaja / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 665 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 31/05/2020
Završetak: 31/12/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt EUSAIR Facility Point.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: eESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora o nabavi koji je sastavni dio DON-a.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zagreb, Prisavlje 14.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 (deset) dana i to od dana objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za javnu nabavu
Poštanska adresa: Prisavlje 14
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/04/2020