Lieferungen - 161919-2018

14/04/2018    S73    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Möbel

2018/S 073-161919

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 063-139550)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Siemińska-Lińska
Telefon: +48 618294469
E-Mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amu.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z mon ...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/1119/D/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble. Wykonawca udzieli minimum 36 - miesięcznej gwarancji na meble, czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia mebla do 72 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze, usunięcie uszkodzenia mebla do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie oraz wymianę mebla na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla. Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Termin gwarancji w części 2 postępowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

4. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A,B do SIWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A,B do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 063-139550

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

3. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble. Wykonawca udzieli minimum 36 - miesięcznej gwarancji na meble, czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia mebla do 72 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze, usunięcie uszkodzenia mebla do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie oraz wymianę mebla na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla. Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.Termin gwarancji w części 2 postępowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A,B do SIWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A,B do SIWZ.

muss es heißen:

3. Zamawiający określa warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji co do jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 Istotnych postanowień do umowy. Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia wady mebla liczony od momentu zgłoszenia wynosi do 2 dni roboczych. Usunięcie wady mebla, do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgłoszenie. Po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla Zamawiającemu przysługuje wymiana przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu. Serwis w miejscu użytkowania mebla. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia mebla ponosi Wykonawca. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych na przedmiot umowy ponosi Wykonawca.

Termin gwarancji w części 2 postępowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.”

4. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wymienione i opisane szczegółowo w Załączniku A,B do SIWZ normy i parametry. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku A,B do SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: