Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 161946-2023

17/03/2023    S55

Frankrijk-Loos: Elektriciteit

2023/S 055-161946

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ville de Loos
Postadres: 104 rue du Maréchal Foch
Plaats: Loos
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59120
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-loos.fr
Telefoon: +33 320104000
Fax: +33 320104009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://loos.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: syndicat Intercommunal Loos Haubourdin (Centre aquatique Neptunia)
Postadres: rue Thirion et Ferron
Plaats: Haubourdin
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59320
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-loos.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.piscine-neptunia.fr/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Commune
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

fourniture d électricité dans le cadre d un contrat unique pour le centre aquatique Neptunia (Syndicat Intercommunal Loos Haubourdin) et le Château de La Pierrette située à Haubourdin

Referentienummer: 2022-99
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

accord-Cadre à marchés subséquents multi-attributaires de fourniture d électricité dans le cadre d un contrat unique pour le centre aquatique Neptunia (Syndicat Intercommunal Loos Haubourdin) et le Château de La Pierrette située à Haubourdin

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

accord-Cadre à marchés subséquents multi-attributaires de fourniture d électricité dans le cadre d un contrat unique pour le centre aquatique Neptunia (Syndicat Intercommunal Loos Haubourdin) et le Château de La Pierrette située à Haubourdin

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 245-708686
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-99
Benaming:

fourniture d'électricité dans le cadre d'un contrat unique pour le centre aquatique Neptunia (Silh) et le Château de La Pierrette à Haubourdin (accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: alterna energie
Postadres: 78 avenue jacques coeur
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.alterna-energie.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

le marché public est conclu pour à compter de sa date de notification aux titulaires jusqu'au 31 décembre 2026.le marché est résiliable annuellement à date d'anniversaire. La ville de Loos informe le titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le marché public dans un délai de 3 mois précédant la date anniversaire de la notification.Subséquents prévisionnels- 1er : Fourniture pour la période du 16 Avril 2023 - 31/12/2023- 2ème : Fourniture pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024- 3ème : Fourniture pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025- 4ème : Fourniture pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal Administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire Cs62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: tribunal Administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire Cs62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2023